بانکداری الکترونیکی یک موضوع مهم و مطرح در شرایط فعلی می باشد و بسیاری از جوامع جهان خواهان برقراری کامل آن هستند، در حالی که این موضوع مهم در ایران با موانع و چالش هایی روبرو است

بررسی ابعاد کیفیت خدمات الکترونیک

 

اندازه گیری کیفیت خدمات از طریق سال نویسندگان نام مدل
کیفیت کارکردی و تکنیکی 1984 گرونروس مدل کیفیت کارکردی تکنیکی
ابعاد قابلیت اطمینان ،                                  پاسخ دهی،تضمین،همدلی،محسوس بودن 1985 پاراسورامان و همکاران مدل شکاف
کیفیت کارکردی و تکنیکی بر اساس         فعالیت های سنتی مدیریت                            ( برنامه ریزی،اجرا،کنترل) 1990 بروگوویز و همکاران مدل ترکیب شده کیفیت خدمات
بر اساس آیتم های 22 گانه سرکوآل ولی تنها مبتنی بر عملکرد 1992 کرونین تیلور مدل مبتنی بر عملکرد
  1994 برکلی و گوپتا IT مدل پیوندی
ابعاد 10گانه کیفیت خدمات(ملموس ، قابلیت اعتماد ، قابلیت پاسخگویی،شایستگی،ملاحظه،قابللیت پذیرش،امنیت ،دسترسی،ارتباطات و درک مشتری ) 1996 لن بری مدل کیفیت خدمات
ویژگی محوری،میانی(مرکزی)جانبی 1997 فلیپ و هزات PCP مدل ویژگی
از طریق ابعاد فعالیتها و انکباتوری 2003 سانتوس مدل کیفیت خدمات الکترونیکی

جدول1-2