مدیریت کیفیت[1]

پس از تعریف کیفیت،محصول و مشتري، سوالی پیش روي ما قرار می گیرد که بسیار حائز اهمیت   می باشد: براي دستیابی به کیفیت چه باید کرد؟ به عبارتی در موسسات چگونه باید از منابع موجود استفاده بهینه کرد تا محصول یا خدمت حاصله واجد کیفیت آنگونه که مشتري می خواهد باشد.پاسخ این پرسش هرچه که هست از مقوله مدیریت می باشد.مدیریتی که تامین کیفیت هدف آن می باشد.  به بیانی مدیریت کیفیت یعنی طرح ریزي و کنترل کیفیت محصولات و خدمات در یک شرکت یا  موسسه.مدیریت کیفیت مترادف تعریف سنتی مهندسی کیفیت[2] (مهندسی مرغوبیت (نیست بلکه مدیریت کیفیت با مسائل اقتصادي شرکت، مسائل نیروي انسانی و همچنین امور مربوط به رقابت شرکت سر و کار دارد.(بخشي،1386)

اهداف مدیریت کیفیت را فارغ از ملاحظات مکانی می توان مطابقت با انتظارات مشتري و بنانهادن

ساختاري براي رقابت از طریق بهبود مستمر کیفیت دانست.

 

2-2-6- تضمین کیفیت[3]  

تضمین کیفیت عبارت است از پیشگیري همه جانبه از بروز مشکلات مربوط به کیفیت از طریق

اقدامات برنامه ریزي شده و سیستماتیک (شامل مستند سازي).این کار شامل استقرار یک سیستم

کیفیت خوب، ارزیابی مناسب بودن آن،ممیزي عملکرد و همچنین بازنگري سیستم می باشد.

(نياوراني،1384)

2-2-7- کنترل کیفیت[4]

كنترل كيفيت شامل فنون و فعالیتهاي عملیاتی است که براي برآورده کردن نیازمندي هاي کیفیت به کار می روند .به خاطرداشته باشیم که کنترل کیفیت در بر گیرنده فنون و فعالیتهاي عملیاتی است که هم براي نظارت بر یک فرآیند و هم براي رفع علل عملکرد غیر رضایتبخش در تمامی مراحل چرخه کیفیت به منظور نیل به کارایی اقتصادي انجام میگیرد. همچنین لازم به ذکر است که برخی از فعالیتهاي کنترل کیفیت و تضمین کیفیت به هم مرتبط هستند.(نياوراني،1384)

[1] Quality Management

[2] Quality Engineering

[3] Quality Assurance

[4] Quality Control