تعریف کارت امتیازی متوازن

 

مدل کارت امتیازی متوازن دارای چارچوبی مفهومی است که اهداف استراتژیک را به شاخص های قابل سنجش تبدیل کرده و توزیع متعادلی میان حوزه های حیاتی سازمان برقرار می کند و یک شیوه برای بیان آشکار استراتژی به کارکنان و سپس ارزیابی پیشرفت از طریق اهداف کاملا مشخص و قابل اندازه گیری در همه ابعاد سازمانی تعیین می کند.

مدل کارت امتیازی متوازن می تواند موجب یکپارچه نمودن فرآیندهای مالی و بودجه بندی و نیز برنامه ریزی استراتژیک گردد و به مدیران عالی این امکان را می دهد که خیلی سریع اما جامع و کامل سازمان را مورد ارزیابی قرار دهند و توازن واقعی را در ارزیابی بین اهداف کوتاه مدت و اهداف بلند مدت، بین شاخص های اصلی و فرعی و بین عملکرد داخلی و خارجی ایجاد نماید.در واقع مدل کارت امتیازی متوازن به سازمانها کمک می کند استراتژی خود را به اهداف عملیاتی تبدیل نموده و از این طریق رفتار مناسب و عملکرد بهتر را فراهم نمایند.کارت امتیازی متوازن در واقع یک سیستم مدیریت رسمی است که یک چارچوب واقعی ایجاد می کند و شاخصهای عملکردی را به اهداف استراتژیک مرتبط می سازد.عبارت متوازن “Balance”در کارت امتیازی متوازن اشاره به تلاش به توجه به هر دو شاخص مالی و غیر مالی با تمرکز بر شاخص های بازدارنده و هدایت کننده، اهداف بلند مدت استراتژیک و کوتاه مدت عملیاتی، جنبه های داخلی و خارجی عملکردی و همچنین شاخصهای کمی و کیفی است. تکنیک هایی مثل مدیریت خط و مشی و مخارج[1]، بودجه بندی بر مبنای صفر[2]و مدیریت بر مبنای هدف تکنیک هایی جزء نگر بوده و قادر به ارزیابی عملکرد همه بخش های یک سازمان نبودند.کاپلان و نورتون با استفاده از نظرات پیتر دراکر تلاش کردند تا به سنجش و اندازه گیری بهره وری بپردازند که حاصل کار آنها طراحی مدل کارت امتیازی متوازن بود.

در اوایل دهه 1990، رابرت کاپلان استاد دانشکده بازرگانی دانشگاه هاروارد به اتفاق دیوید نورتون که در آن زمان مدیر یک شرکت تحقیقاتی وابسته به موئسسه ای مشاوره ای بود، طرحی تحقیقاتی را آغاز کردند تا علل توفیق دوازده شرکت برتر آمریکایی را بررسی کنند و روشهای ارزیابی عملکرد را در این شرکتها مطالعه کنند.

حاصل این تحقیق در مقاله ای تحت عنوان “شاخص هایی که محرکه های عملکردند” در ژانویه 1992 در نشریه ی “هاروارد بیزینس ریویو” منتشر شد.در این مقاله اشاره شده بود که شرکت های فوق برای ارزیابی عملکرد خود فقط به شاخص های مالی متکی نیستند بلکه عملکرد خود را از سه حوزه دیگر یعنی مشتری، فرآیندهای داخلی،یادگیری و رشد نیز مورد ارزیابی قرار می دهند

[1]Management policies and spending

[2]Zero-Based Budgeting (ZBB)