توانمندسازي به وسيله چرخش شغلي

چرخش شغلي روشي است كه به وسيله آن مي توان كاركناني را كه جزيي نگر هستند و ديدشان تنها به حوزه كاري خودشان محدود مي گردد، تبديل به افراد كل نگر كرد كه مسائل را در ابعاد وسيع تر مي بينند و درك مي كنند. علاوه بر اينكه چرخش در مشاغل مختلف باعث افزايش دانش و تجربيات فرد مي گردد، از خستگي و ملامت روحي نيزمي كاهد و اين امر موجب تحرك فكري و خلاقيت و نوآوري مي شود. همچنين عملكرد فرد در سمتها و مسئوليتهاي مختلف، معيار خوبي براي ارزيابي و سنجش تواناييهاي او خواهد بود

گردش شغلي يکي از مهمترين انواع آموزش نيز محسوب مي‌شود، زيرا در سازمانهاي پيشرفته اعتقاد براين است که سطح کيفي پرسنل مهمرين عامل موفقيت مي‌باشد واين امر از طريق آموزش حين کارحاصل مي‌شود مثلا در موسسات ژاپني آموزشهاي حين کار همراه با تکنيک گردش مشاغل به عنوان اصلي ترين محور آموزش مديران محسوب مي‌شود و به آموزشهاي خارج از محيط کار چندان اهميتي داده نمي‌شوداين آموزشها از طريق جابجايي در مشاغل مختلف صورت مي‌پذيرد و رايج ترين ومنطقي ترين روش براي بهسازي منابع انساني است. دراين روش جابجايي افراد در مشاغل مختلف در يک قسمت براساس برنامه زمان بندي شده تحت عنوان (کارراهه) صورت ميگيرد و طي آن کارمند درهر شغل مهارت‌هاي اصلي را ياد گرفته و به متخصص آن شغل تبديل مي‌شود، مجدداً انتقال و جابجايي صورت گرفته و آنقدر تداوم مي‌يابد تا فرد با ساير مشاغل افقي هم سطح خود آشنا شود و جابجايي افقي صورت گيرد. پس ازاين مرحله انتقال افراداز قسمتي به قسمت ديگر صورت مي‌گيرد. بديهي است گردش کار در اين مراحل براي هر نوع مسير شغلي متفاوت مي‌باشد و مدت زمان متفاوتي را نيز به خود تخصيص مي‌دهد. در سازمانهاي ژاپني معمول وقتي جابجايي و گردش شغلي فرد پايان مي‌ياد او به مرز 40 سالگي رسيده و از اين پس با استفاده از تجربيات حاصل ازگردش در مشاغل مختلف و تخصص ها ومهارت‌هاي کسب شده مدير با ارزشي براي سازمان به حساب مي‌آيد کارشناسان گردش مشاغل را در سازمانهاي سراسر دنيا توصيه ميکنند ليکن علت موفقيت اين تکنيک درکشورهايي مثل ژاپن آن است که مديران چنين موسساتي نيروي انساني خود را در استخدام مادام العمر داشته و بخوبي درک مي‌کنند که آموزشهاي طراحي شده در جهت پرورش آنان صورت ميگيرد و ازاين رو در مقابل آن مقاومت نمي‌نمايند. درحال حاضر در ديدگاه مديريتي جديد بيش از آنکه به تخصص گرايي اهميت دهند، به برخورداري مديران از کل نگري واشراف آنان به اهداف سازمانها بها مي‌دهند. ژاپني ها به بهترين وجهي به اين نکته توجه و عمل کرده اند در ژاپن هر فرد قبل از مدير شدن به يک Generalist تبديل مي‌شود. از نظر آنان مدير کل نگر براي سازمانها بسيار مهم ومفيد هستند زيرا مي‌توانند در تدوين استراتژي سازمان نقش بسزايي داشته باشند. درواقع يکي از محسنات گردش مشاغل در سطوح مديريتي را مي‌توان تبديل مديران متخصص به مديران کل نگر Generalist دانست (میرسپاسی, 1377)