مطابق مدل مفهومی تحقیق عوامل موثر بر عملکرد سازمانی را می توان به شرح زیر دسته بندی نمود:

 

2-5-1) مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی

مطالعاتی که برای روشن کردن رابطه بین TQM و عملکرد سازمانی انجام شده اند، نتایج متفاوتی را به دنبال داشته اند. از سوی دیگر مطالعاتی وجود دارد که درباره تأثیرات TQM بر ارزش کسب و کار بحث می کند. مطالعات آدام وهمکاران در 1997، هندریک و سینقال در 2001 و مانی و همکاران در 1994 نشان داد که TQM بر معیارهای عینی برای نظارت بر عملکرد مثل بازگشت سرمایه، بازگشت در سهام و درآمد عملیاتی قبل از استهلاک، تأثیر می گذارد. در رابطه با نتایجی که در این مورد بوجود آمده اختلافاتی وجود دارد زیرا مطالعات افرادی مثل آدام در 1994 یا پاول در 1995، یک رابطه محکم را بین درجه بکارگیری TQM و عملکرد مالی پیدا نکردند. با این وجود، بر طبق این مطالعات، TQM توانایی و قابلیت ارتقای کیفیت محصولات شرکت را بر اساس مطالعاتی که در بالا به آنها اشاره شد، را ثابت کرد. این رابطه بین اجرای TQM و کیفیت محصولات سازمانها به لحاظ تجربی معتبر بوده است. تعداد بسیاری از مطالعات، کیفیت بهتر محصولات و خدمات را برای عملکرد سازمانی بهتر گزارش می کند (کاظمی و دیگران، 1392). فوتوپولاس و همکاران در سال 2009 اظهار کردند که مدیریت کیفیت جامع یک عامل مهم برای بهبود عملکرد است. طبق گفته فوتوپلاس و همکاران در سال 2009، رهیری، کار تیمی، تمرکز بر مشتری، آموزش و مدیریت کیفیت تأمین کنندگان عاملهای کلیدی موفقیت در بکارگیری TQM هستند (Fotopoulos et al , 2009,p155). کومار و همکاران (2008) خاطر نشان کردند که مدیریت کیفیت جامع شرکت را قادر می کند تا عملکرد خود را بهبود دهند (Kumar et al ,2008,p26).

 

2-5-2) بازارگرایی و عملکرد سازمانی

چنگ[1] و همکاران در یک مطالعه تجربی نشان دادند که در بسیاری از خدمات مانند بانکداری و پزشکی که در آنها یک فرایند ارتباط دو طرفه بین کارکنان و مشتریان بصورت مستقیم ایجاد می شود، بازارگرایی اثر قابل ملاحظه ای بر عملکرد دارد (دیواندری و همکاران، 1387، ص43). سین[2] و همکاران (2005)، هان[3] و همکاران (1998)، هریس[4] (2001)، نوکا[5] (2008) و پری و شاو[6] (2002) دریافتند که رابطه مستقیم و معناداری میان بازارگرایی و عملکرد سازمانی وجود دارد (Wang & et al , 2012:p125). با این حال سازمان های بسیاری معتقدند که نفع ذاتی پیاده سازی مدیریت کیفیت جامع، نتایج مالی، عملکرد عملیاتی، رضایت مشتری و رضایت کارمندان است. این رویکرد جامع مدیریت که مدیریت کیفیت را دنبال می کند، مستلزم توسعه استراتژیک کیفیت و چارچوبی برای پیاده سازی آن است. این مفهوم بر تأمین نیازهای مشتریان و اهداف سازمان تمرکز می کند.

 

2-5-3) عوامل محیط خارجی

همانطور که مدل نشان می دهد عوامل محیط خارجی نیز یکی از عوامل مرتبط با عملکرد سازمانی است.

[1] Cheng

[2] Sin

[3] Han

[4] Harris

[5] Nwokah

[6] Perry & Shao