ابعاد نظريه و مدل ذهنيت فلسفي  از نظرگرينبرگ و بارون [1]:
دسته بندي ديگري كه درباب توانايي هاي مديريت ، انجام شده است مي توان به دسته بندي گرينبرگ و بارون اشاره نمود . آنها توانايي هاي مديران را به دودسته كلي فكري و فيزيكي تقسيم    نموده اند . از نقطه نظر اين دو دانشمند برمي آيد كه توانايي ها ي فكري ظرفيت انجام كارهاي گوناگون را در برميگيرد . هرشغلي درسازمان نيازمند يك سري تقاضاهاي فكري خاصي است و درهرسطحي در سازمان مديران به نوع خاصي از تفكر نيازمندند . برخي از مديران به پردازش اطلاعات نياز مبرم دارند كه در راستاي تركيب ادغام و استفاده از اطلاعات پيچيده بكار گرفته       مي شود . براي مثال مديران اجرايي كه استراتژي هاي بلند مدت رابرنامه ريزي مي كنند ، به اين نوع مهارت نياز اساسي دارند . در حقيقت اين مديران براي آنكه بتوانند وظايف خود را به طور اثربخش انجام دهند نياز حياتي به توانايي تشخيص دارند . از ديدگاه يكي از تئوريهاي اخير در باب انديشه انساني بيان شده ، مهارتهاي فكري به سه دسته تقسيم شده است :

الف) انتقادي و تحليلي[2] :

اين نوع مهارت بيشتر در مشاغلي كاربرددارد كه در آنها تصميم گيري هاي پيچيده اتخاذ مي شود و تحليل هاي عميق مالي ، صورت مي گيرد .

ب) هوشي و آزمايشي[3] :

منظور ازاين توانايي ، تركيب و ادغام اطلاعات نامربوط به يكديگرجهت ايجاد انديشه هاي نو       مي باشد.به عبارتي ديگر اين توان فكري دلالت بر موضوع خلاقيت دارد كه در مشاغل بازاريابي و توسعه محصول كاربرد دارد .

ج) تفكر زمينه اي [4]:

اين توانايي بعد عملي تفكر است . مديراني كه داراي اين توانايي هستند ، مي توانند خود را با موقعيت جديد وفق داده و از اين موقعيت بهره برداري لازم را بنمايند . هريك از ابعاد فوق در حقيقت دلالت بر بعد تشخيصي تفكر دارد كه به موجب آن شخص مي تواند با اطلاعات به انحاء مختلف كاركند. به نظر دانيل گلمن ، نوع ديگري از توانايي فكري وجود دارد كه به آن تفكر احساسي گفته ميشود . منظور از اين توانايي درك و كنترل احساسات خود و ديگران است . به عقيده وي حداقل پنج بعد وجود دارد كه عبارتند از : شناخت خود ، كنترل احساسات ديگران ، كنترل احساسات ديگران، خود انگيزشي.

د) توانايي تشخيصي و حافظه :

در بحث توانايي تشخيصي ماحصل كار منجر به پيدايش يك سري توانايي هاي خاص منسوب به فكر و ذهن مي شود كه ذيلاً به برخي از اين توانايي ها اشاره مي شود .

1- توانايي درك سريع مفاهيم توانايي شناخت سريع ، وجود تشابه و تمايز موضوعات

2- توانايي اعدادي توانايي كار و استفاده سريع و دقيق از كميتها

3- توانايي تجسم فضايي ، توانايي تجسم تغييرات فيزيكي اجسام در مكان

البته لازم به ذكر است كه توانايي هاي فوق الذكر هر يك از مشاغل داراي نقش حياتي هستند . براي مثال توانايي اعداد ارقامي بيشتر در مشاغل حسابداري و مالي مورد نياز است  و توانايي فضايي بيشتر براي مهندسي و معمارها كاربرد دارد . از ديگر توانايي هاي تشخيص و شايد يكي از مهمترين آنها موضوع به حافظه سپاري باشد . منظور از اين توانايي ذخيره و استفاده مجدد از اشكال مختلف اطلاعات است . (بهرنگي 1382).

[1] . Greenberg & baron

[2] . Componential intelligence

[3] . Experiential intelligence

[4] . Contextuil intelligence