تعریف مدیریت دانش:

در مجموع تعریف واحدی از مدیریت دانش بین صاحبنظران وجود ندارد . در زیر به برخی از این تعاریف اشاره می شود .
– هافمن[1](2005):مدیریت دانش ، فرایند خلق و تسهیم ، انتقال و حفظ دانش به گونه ای است که بتوان آن را به شیوه ای اثربخش در سازمان به کار برد.

کارل ویگ (2002):مدیریت دانش در برگیرنده رفتارهای انسانی ، نگرشها و قابلیتهای انسانی ، فلسفه های کسب و کار ، الگوها ، عملیات‌، رویه ها و فناوریهای پیچیده است.

مالهوترا[2] (1997):مدیریت دانش فرآیندی است که به واسطه آن سازمان ها در زمینه یادگیری(درونی کردن دانش)،کدگذاری دانش(بیرونی کردن دانش) و توزیع و انتقال دانش مهارتها یی را کسب می کنند.

استیوهالس[3] (2001):مدیریت دانش فرایندی است که به واسطه آن توانایی تبدیل داده به اطلاعات و اطلاعات به دانش را پیدا کرده و همچنین قادر خواهند بود تا دانش کسب شده را به گونه ای موثر در تصمیم های خود به کار گیرند.

لیبس کیند[4] (1996): مدیریت دانش سیستمی برای اداره ،جمع آوری ،اصلاح و اشاعه دانش در تمام اشکال آن در یک سازمان است.

فراپائولو[5] (2000): به زعم وی مدیریت دانش با به کار گیری و رشد سرمایه های دانش یک نهاد و با در نظر گرفتن اهداف آن نهاد سرو کار دارد.

گمبل[6] (2001): مدیریت دانش یعنی مدیریت سازمان به طرف نوآوری مداوم بر اساس دانش سازمان،یعنی پشتوانه ساختار سازمان،تسهیلات کاربرد تکنولوژی با تاکید بر کار گوهی و انتشار دانش.

مایرتل بیچ[7] (2003): مدیریت دانش کار بسط دانش بینش، درک،چگونه دانستن و به کار بستن تکنولوژی و سنت ها با آمیخته ای از علم مدرن است.

هردر و دیگران[8] (2003): مدیریت دانش مدل کسب و کار چند رشته ای است که با تمام ابعاد دانش سازمانی شامل خلق دانش،کدگذاری،تسهیم و نحوه اثر گذاری آن در ارتقای یادگیری و خلاقیت سروکار دارد.

هاکت[9] (2000): هدف مدیریت دانش مهار و به کار گیری دانش و اطلاعات و ایجاد دسترسی بی کم وکاست آن برای همه کارکنان است،با این هدف که کارشان را بهتر انجام دهند.

داونپورت[10](1998): مدیریت دانش شامل کلیه فعالیت هایی است که برای در دسترس قرار دادن دانش به نحوی که درست در اختیار افراد مناسب قرار گیرد،صورت می پذیرد.

سوان[11](1999): مدیریت دانش هرگونه فرایند یا عمل تولید،کسب،تسخیر،ترویج و جامعه پذیری و کاربرد دانش است،در هر جایی که دانش استقرار یابد،یادگیری و عملکرد سازمان را افزایش می دهد.

در مجموع مدیریت دانش،اداره فرآیندهای تشخیص،خلق،کسب،جذب،نگهداری،بازاریابی،نشر،توسعه و سرانجام کاربرد دانش در سازمان است.به عبارت دیگر مدیریت دانش مجموعه اقداماتی است که در فرآیندهای یادگیری سازمانی وبکارگیری آن انجام م گیرد تا سازمان با بهره گیری از دانش،رسالت ها خود را تحقق بخشد.ان تعریف در عین جامعیت ،به سهولت قابل فهم بوده و می تواند مبنای مناسبی برای درک مشترک محققین و دست اندرکاران اجرایی سازمان ها را فراهم کند (الوانی و دیگران ،6:1385) .

[1] Hoffman

[2] Malhotra

[3] Hales

[4] Libeskind

[5] Frappaolo

[6] Gamble

[7] Myrthle beach

[8] Herdre et all

[9] Hackett

[10] Davenport

[11] Swann