فرآیندهای داخلی

2-1-5-1) مفهوم فرآیند

فرآیند را می­توان به عنوان مجموعه­ای از فعالیت­های مرتبط با برقراری ارتباط در تبدیل ورودی به خروجی توصیف کرد. این فعالیت­ها نیازمند تخصیص منابعی مانند نیروی انسانی و مواد هستند. مزیت عمده­ی رویکرد فرآیند در مقایسه با دیگر فرآیندها در مدیریت و کنترل تعامل بین این فرآیندها و روابط بین سلسله مراتب عملکردی سازمان است. یک مکتب فرآیندی، روشی قدرتمند برای سازماندهی و مدیریت فعالیت­ها برای ایجاد ارزش برای مشتری و سایر طرف­های ذینفع است (ایزو9000:2008).

سازمان­هایی که کیفیت و کارآیی فرآیندهای خود را اندازه­گیری می­کنند، خواهند توانست محصولاتی با کیفیت بالا و هزینه­ی پایین تولید نمایند. اندازه­گیری فرآیندها توسط سنجه­هایی که بر پایه­های اقتصادی سازمان متصل می­باشد، تنها راه بهبود کیفیت و افزایش رضایتمندی مشتریان می­باشد (سلیمان زاده و مالک، 1388، ص 142).

عملکرد اثربخش سازمان، منوط به تعیین و مدیریت شماری از فعالیت­های مرتبط با یکدیگر است. هر فعالیت، مجموعه­ای از فعالیت­هاست که منابعی را در جهت تبدیل ورودی به خروجی را استفاده و مدیریت کند، می تواند یک فرآیند در نظر گرفته شود. اغلب، خروجی یک فرآیند، بطور مستقیم، ورودی فرآیند بعدی را شکل می دهد.

بکارگیری نظام­مند از فرآیندها در یک سازمان، همراه با شناسایی و تعیین تعامل این فرآیندها و مدیریت آنها به منظور تولید خروجی مطلوب، “رویکرد فرآیندی” نامیده می­شود.

از جمله مزایای رویکرد فرآیندی، کنترل مداومی است که برروی ارتباط بین تک تک فرآیندها در درون نظام فرآیندها و همچنین ترکیب و تعامل بین آنها صورت می­گیرد.

رویکرد فرآیندی، هنگامی که در یک نظام مدیریت کیفیت بکار رود، بر اهمیت موارد ذیل تأکید دارد:

الف) درک و برآورده ساختن الزامات.

ب) نیاز به در نظر گرفتن ارزش فرآیندها بر حسب ارزش افزوده.

پ) دستیابی به نتایج عملکرد و اثربخشی فرآیند و

ت) بهبود مستمر فرآیندها بر پایه­ی اندازه­گیری­های مبتنی بر عینیت.

الگوی یک نظام مدیریت مبتنی بر فرآیند در شکل زیر نشان داده شده است. این شکل نشان می­دهد که مشتریان نقشی مهم در تعریف الزامات، به عنوان ورودی­ها، ایفا می­کنند. پایش رضایت مشتری مستلزم ارزیابی اطلاعات مربوط به تعبیر مشتری از این جهت مهم است که آیا سازمان توانسته است الزامات وی را برآورده سازد یا خیر.

به علاوه، روش مرسوم به ” برنامه ریزی، اجرا، بررسی و اقدام ” می­تواند در تمام فرآیندها به اجرا درآید. این روش بطور خلاصه این گونه توصیف کرد:

برنامه ریزی: تعیین اهداف و فرآیندهایی که برای حصول نتایج، بر اساس الزامات مشتری و خط مشی­های سازمان، مورد نیاز هستند.

اجرا: اجرای فرآیندها

بررسی: پایش و اندازه­گیری فرآیندها و محصول بر طبق خط مشی­ها، اهداف و الزامات محصول و نیز گزارش دهی نتایج

اقدام: انجام اقداماتی که بطور مستمر عملکرد فرایند را بهبود دهد ( مهاجرزاده و همکاران، 1388، ص 9-11).