ویژگی های نظام کنترل مدیریت:

کنترل مدیریت شامل اقداماتی است که برای رسیدن به هدف های کلی سازمان صورت می گیرد و نیز اقداماتی که منجر به اصلاح عملیات غیر کارا و مؤثر می گردد. نظام های مختلف کنترل مدیریت در شرلیط مختلف با یکدیگر متفاوتند، لیکن همگی ویژگی های زیر را دارا هستند:

  1. تمرکز نظام های کنترل مدیریت بیش تر روی برنامه ها و مراکز مسئولیت هستند. این برنامه ها شامل: تولید، خط تولید، تحقیق و توسعه، بازاریابی و برندینگ شرکت ها و یا فعالیت های مشابهی است که سازمان برای رسیدن به هدف های خود در نظر می گیرد. یک مرکزمسئولیت، یک واحد سازمانی است که به توسط یک مدیر مسئول هدایت می شود.
  2. اطلاعاتی که به نظام کنترل مدیریت می رسند بر دو نوع است:
  • اطلاعات برنامه ریزی شده به صورت برنامه ها، بودجه ها و معیارها(استانداردها).
  • اطلاعات واقعی از وقایع حقیقی در داخل و یا خارج از سازمان.
  1. نظام کنترل مدیریت یک نظام سازمانی جامع است که همه ی جوانب عملیات سازمانی را در بر می گیرد. این نظام به مدیریت کمک می کند تا کلیه ی قسمت های عملیاتی را متعادل نگه دارد تا سازمان بتواند به صورت یک جمع هماهنگ به فعالیت خود ادامه دهد.
  2. نظام های کنترل مدیریت معمولاً به صورت «ساختار وظیفه ای» بنا شده است که در این حال منابع و فعالیت های سازمان برحسب واحد پولی بیان می گردد. ارزیابی پولی یک مخرج مشترکی است که برای ترکیب و تلخیص منابع فعالیت های گوناگون به قسمت هایی که برای مقایسه ی کارکرد واحدهای مختلف سازمان به کار می رود، مورد استفاده قرار می گیرد. بخش های غیر پولی، مانند ساعت مصروفه برای هر فعالیت، تعداد کارکنان و نرخ های بازده و ضایعات ممکن است برای ابعاد مختلف و کیفیت اجرایی نظام کنترل مدیریت مورد استفاده قرار گیرند.
  3. جنبه های طرح ریزی نظام کنترل مدیریت نیاز به جدول زمانی خاصی دارد. مراحل معین این فرایند عبارت است از:تهیه دستور العمل، تنظیم براوردهای مقدماتی، انتقال این برآوردها به سطوح مختلف سازمان، بررسی مجدد این برآوردها، تصویب نهایی توسط مدیران ارشد سازمان و توزیع مجدد در سراسر سازمان.
  4. نظام کنترل مدیریت یک نظام منسجم هماهنگ است که در آن اطلاعات جمع آوری شده به منظورهای مختلف برای مقایسه ی مستمر واحدهای سازمانی طی دوره های متمادی وفق داده می شود.