پيش نيازهاي پياده سازي بيمه الكترونيكي

در ابن قسمت به بررسی پيش نيازهاي پياده سازي بيمه الكترونيكي پرداخته شده است :

2-9-1.فرهنگ سازي

بستر سازي فرهنگي نقش مهمي در پياده نمودن فناوري اطلاعات در صنعت بيمه ايفا مي نمايد و موجب مي شود تا به كارگيري آن سريع تر و با موفقيت انجام شود. موثرترين عامل در موفقيت به كارگيري فناوري اطلاعات، اعتقاد و اطمينان مديران به آينده جهت استفاده از فناوري است كه به تنهايي نمي تواند سبب دستيابي به مزيت رقابتي براي شركت ها شود. براي كسب موفقيت بايد اين فعاليت ها با فرهنگ سازمان هماهنگ شده و توسط افراد كليدي سازمان حمايت شوند (عالیخانی و بهرامی،1386).

2-9-2.آسيب شناسي

بايد مشكلات و موانع به كارگيري فناوري اطلاعات در صنعت بيمه جهت پياده سازي بيمه الكترونيكي به شكل علمي و دقيق مورد بررسي قرار گرفته و براي رفع آن برنامه ريزي شود كه اين مهم در اين تحقيق مورد بررسي قرار خواهد گرفت(عالیخانی و بهرامی،1386).

2-9-3.درگيري كليه افراد صنعت بيمه

بايد به كليه اعضاي صنعت بيمه از مديران ارشد تا كاركنان سطح عملياتي، آموزش هاي لازم داده شود تا به عنوان كارشناسان فناوري اطلاعات شناخته شده و از تجارب و مهارت هاي آنها براي پياده سازي فناوري اطلاعات استفاده شود(عالیخانی و بهرامی،1386).

2-9-4.كوچك سازي ساختار سازماني

همان طور كه در قسمت هاي قبل در بحث مكان شناسي شركت هاي بيمه عنوان شد، خارج نمودن فعاليت هاي غير ضروري از محيط صنعت بيمه (كوچك سازي) يكي از اصول ضروري اين فرآيند محسوب مي شود. بنابراين تنها فرصت براي به كارگيري اين نوآوري در برون سپاري است . فناوري به شركت هاي بيمه سنتي اجازه مي دهد تا تمام فرآيند پردازش بيمه را خارج از شركت انجام دهند. اين تفكيك پردازش بيمه از بيمه گر سنتي نشان دهنده يك روند در اين صنعت است. بدين صورت صنايع به صورت غير متمركز در آمده  و شركت هاي تخصصي پا به عرصه رقابت مي گذارند (عالیخانی و بهرامی،1386).

2-10.شرايط اجراي موفق استراتژي بيمه الكترونيكي

براي اجراي موفقيت آميز استراتژي بيمه الكترونيكي بايد موارد ذيل را مورد توجه قرار داد:

2-10-1.رهبري الكترونيك (وجود رهبري و انديشه استراتژيك)

تهيه، تدوين و اجراي طرح هاي بيمه الكترونيكي نيازمند سرمايه گذاري و نوآوري است. در جهت توسعه و گسترش اين امر بايد با نگرش و ديدگاه خاصي، نسبت به كارآيي و اثرات آن توجه و برنامه ريزي نمود تا بتوان بخش هاي مختلف صنعت بيمه را اصلاح كرد. مديرتي كلان بايد ديدگاه فناوري را شناخته و آن را قبول داشته باشد (عالیخانی و بهرامی،1386).

2-10-2.ايجاد زير ساخت تكنولوژيكي

براي گسترش بيمه الكترونيكي، وجود يك زير ساخت ارتباطات راه دور و اطلاعات ملي[1] در صنعت بيمه ضروري و حياتي است. اين امر، شامل فراهم نمودن سرويس هاي ارتباط راه دور و ايجاد بستر مناسب ارتباطي و مخابراتي براي دسترسي سريع و راحت كاربران به شبكه است(عالیخانی و بهرامی،1386).

2-10-3.آمادگي زير ساخت سازماني

موفقيت بيمه الكترونيكي در صنعت بيمه مستلزم حمايت يك چارچوب سازماني مناسب از توسعه الكترونيكي بيمه است، چرا كه عامل مهمي مانند سياست ها و برنامه هاي مالي و ضمانت اجرايي آن بر اجراي مناسب بيمه الكترونيكي اثر گذار است(عالیخانی و بهرامی،1386).

2-10-4.وجود نيروي انساني آگاه و متخصص

يكي از عوامل اساسي در موفقيت طرح بيمه الكترونيك، وجود نيروي انساني متخصص در فناوري اطلاعات و ارتباطات است. در مقابل، مردم نيز بايد قابليت و توانايي استفاده از خدمات الكترونيكي بيمه اي را داشته باشند. به عبارت ديگر بايد تمهيدات لازم براي آموزش و ارتقاي سطح دانش مردم به منظور آشنايي و استفاده از بيمه الكترونيكي نيز فراهم شود(عالیخانی و بهرامی،1386).

2-10-5.وجود زير ساخت حقوقي

بيمه الكترونيك بدون ايجاد امنيت و اعتماد براي مردم و شركت هاي بيمه نمي تواند به اهداف خود دست يابد. مردم بايد به امنيت انتقال، پردازش و ذخيره سازي اطلاعات از طريق شبكه اعتماد داشته باشند. بنابراين، هر طرح بيمه الكترونيك نيازمند تدوين يك چارچوب حقوقي در زمينه حفاظت از حريم خصوصي افراد، تعقيب جرايم رايانه اي، ايجاد و تقويت مراجع سنجش اعتبار و سنديت و قانوني كردن امضاهاي ديجيتالي است. زير ساخت هاي حقوقي لازم براي حمايت و اجراي بيمه الكترونيك عبارت است از:

ـ قانون بيمه الكترونيك: توانمند كردن صنعت بيمه براي رويه هاي اداري، كاركردها و خدمات آن به شكل الكترونيكي و ديجيتالي ،

ـ قانون حفاظت از داده ها: حفاظت از حريم خصوصي اطلاعات مشخص افراد ،

ـ قانون آزادي اطلاعات در صنعت بيمه: اجازه دسترسي وسيع به اطلاعات عمومي و مشخص در صنعت بيمه،

ـ قانون امضاي ديجيتال: شناسايي امضاها و اسناد ديجيتال و تشخيص هويت الكترونيكي و ارتباط و تعامل با شبكه بانكي در موارد مورد نياز (عالیخانی و بهرامی،1386).

[1] – National Information Infrastructure (NII)