ابعاد اعتماد

ابعاد کلیدی پنهان در مفهوم اعتماد کدامند؟ مدارک و شواهد تازه پنج بعد را شناسایی کرده است:

  • صداقت[1]: بر درستی و شرافت دلالت دارد. به نظر می رسد که به هنگام ارزیابی میزان قابل اعتماد بودن دیگری این بعد با اهمیت تر از بقیه باشد.
  • شایستگی[2]: دانش و مهارت های میان افراد و دانش و مهارت های فنی را در بر می گیرد.
  • ثبات[3]: به پایایی پیش بینی پذیری و قضاوت مناسب در برخورد با وضعیت ها دلالت می کند.
  • وفاداری[4]: یعنی میل به حفظ آبروی دیگری داشتن. لازمه اعتماد آن است که انسان بتواند به اشخاص اتکا کند تا فرصت طلبانه عمل نکنند.
  • رک و راست بودن[5]: آیا می شود به افراد برای بازگو کردن همه حقیقت اعتماد کرد؟ اعتماد صفت اولیه ملازم رهبری است (دانایی فرد، رجب زاده و حصیری، 1388).

 

2-3- 5) انواع اعتماد در سازمان

در ارتباطات سازماني سه نوع اعتماد وجود دارد:

مبتني بر بازدارندگي، مبتني بر آگاهي، بر مبتني شناسايي

اعتماد مبتني بر بازدارندگي:

شكننده ترين ارتباطات با اعتماد مبتني بر بازدارندگي مهار مي شود. يك تخطي و يا يك ناهماهنگي ممكن است ارتباط را ضايع كند. اين شكل از اعتماد مبتني بر ترس از تلافي جويي است آنگاه كه از اعتماد تو استفاده مي شود. كساني كه ارتباطشان اينگونه است، آنچه مي گويند عمل مي كنند؛ زيرا از عواقب به انجام نرسيدن وظايفشان هراس دارند. اعتماد مبتني بر بازدارندگي تا جايي مؤثر است كه امكان مجازات وجود دارد، عواقب كار روشن است و در صورتي كه اعتماد مورد تخطي قرار گيرد، مجازات واقعاً اعمال خواهد شد. يك مثال از اعتماد مبتني بر بازدارندگي ارتباط ميان مدير و كارمند است.

 

 

اعتماد مبتنی بر آگاهی:

بيشتر ارتباطات سازماني ريشه در اعتماد مبتني برآگاهي دارد. به عبارت ديگر، اعتماد مبتني است بر پيش‎بيني پذيري رفتاري كه حاصل تجارب تعامل گذشته است. وجود چنين اعتمادي هنگا مي است كه شخص آگاهي لازم از افراد براي درك كافي و وافي كاركنان داشته باشد تا بتواند ر فتار محتمل آنان را به درستي پيش بيني كند. اعتماد مبتني بر آگاهي به جاي اتكاي به بازداري، متكي به آگاهي است.

اعتماد مبتنی بر شناسایی:

زماني به بالاترين سطح اعتماد مي رسيم كه ميان دو طرف يك ارتباط عاطفي وجود داشته باشد. نوع اين ارتباط به يكي از طرفين اجازه مي دهد كه به عنوان كارگزار طرف ديگر عمل كند و در مراوده های بين افراد جانشين آن شخص شود. چنين اعتمادي را اعتماد مبتني بر شناسايي مي گوييم (پناهی, 1387)

 

2-3-6) ابعاد اعتماد سازی در سازمان

مایر و همکاران در سال 1995 ابعاد سه گانه ای را برای اعتماد سازی شناسایی کردند که عبارتند از:

  • اعتماد به قابلیت های سازمان: میزان اعتمادی که فرد به توانایی ها و قابلیت های سازمان در انجام کارها و وظایف دارد.
  • اعتماد به انسجام و یکپارچگی سازمان: میزان اعتمادی که فرد به انسجام و یکپارچه بودن اصول و قواعد سازمان دارد.
  • اعتماد به انسجام و خیرخواهی سازمان: میزان اعتمادی که فرد به توجه به اهمیت سازمان برای برآورده کردن نیازها و امیال سازمان دارد( ابراهیمی، محمدی فاتح و حاجی پور، 1391).

 

[1] Trustor

[2] Integrity

[3] Consistency

[4] Loyalty

[5] Opennes