• ابعاد سرمایه فکری

طبقه­بندی سرمایه­های فکری همانند تعاریف متعدد آن از تنوع زیادی برخوردار است (حسنوی و رمضان, 1391). از نظر بونتیس و همکارانش[1]، در سطح بین­المللی یک توافق عمومی دربارۀ سه مولفۀ اصلی سرمایه­های فکری وجود دارد. این سه مولفه عبارتند از 1) سرمایه­های انسانی[2]، 2) سرمایه ساختاری[3]، 3) سرمایه مشتری یا ارتباطی[4]. (Martı´n-de-Castro et al., 2011). در ادامه به منظور بررسی جایگاه دانش­فنی در سرمایه­های فکری به بررسی هر یک از این ابعاد می­پردازیم.

الف. سرمایه انسانی

از منظر بوتینس و کابریا[5] سرمایه­های انسانی به عنوان یکی از عوامل کلیدی سرمایه­های فکری و یکی از مهمترین منابع مزیت­های رقابتی پایدار شرکت محسوب می­شود. این سرمایه به دانش فردی (ضمنی و صریح)، مهارت­ها توانایی­ها و تجربه­های تحت مالکیت کارکنان سازمان برای خلق ارزش و حل مسایل کسب و کار اطلاق می­شود (عالم­تبریز و همکاران، 1388). نکته­ کلیدی در خصوص این سرمایه، عدم تملک آن توسط سازمان است. این سرمایه آن چیزی است که پس از تعطیلی همراه با کارکنان، از سازمان خارج می­شود (Martı´n-de-Castro et al., 2011). در رابطه با این بعد نیز همانند سرمایه فکری تعاریف گوناگونی ارایه شده است که در ‏جدول (2-2) برخی از این تعاریف ارایه می­گردند. همچنین به منظور ایجاد درک بهتر از ماهیت سرمایه انسانی، تحلیل ساختار درونی آن ضروری است. بر این اساس، سه بعد را می­توان مورد بررسی قرار داد (Martı´n-de-Castro et al., 2011). ‏جدول (2-2) .

  • دانش. آن چیزی است افراد برای اجرای موفق کارها به آن نیاز دارند که متغیرهای زیر را شامل می­شود. تحصیلات رسمی، آموزش­های خاص، تجربه­ها و توسعه شخصی.
  • توانایی. قابلیتی است که به دانش مرتبط با روش انجام کارها (دانش چگونگی[6]) مربوط است. توانایی یک فرد به کارایی، مهارت و استعداد ناشی از تجربیات و تخصص وی دلالت دارد که شامل متغیرهای مانند یادگیری فردی، کار تیمی تعاملی، ارتباطات (تبادل دانش فردی و دانش چگونگی) و رهبری است.
  • رفتار. بیانگر مولفه­ای است که به عنوان منبعی برای هدایت افراد در جهت انجام کارهایشان مربوط می­شود که شامل مواردی مانند مدل­های ذهنی، پارادایم­ها، باورها و … است. رفتار به متغیرهایی مانند احساس تعلق و تعهد، خودانگیختگی، رضایت شغلی، انعطاف­پذیری و خلاقیت نیز اشاره دارد.

[1] . Bontis et al

[2] . Human capital

[3] . Structural capital

[4] . Customer or Relational capital

[5] . Cabrita and Bontis

[6] .know how