سایت مقالات فارسی – اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون- …

مهارت حل مساله
در این جلسه مادران با مهارت های حل مساله آشنا شدند. درباره توانایی مقابله با مسائل و حل کردن یا کنار آمدن با مشکلات و تاثیر آن در ارتقای سلامت روانی صحبت شد. فرایند حل مسله (نوع) مشکل، پیدا کردن راه حل های مختلف وتصمیم گیری درباره بهترین تصمیم صحبت شد و به مادران تکالیفی در این رابطه داده شد.
جلسه پنجم:
مهارت تصمیم گیری
در این جلسه درباره اهمیت مهارت تصمیم گیری در رسیدن به اهداف، شیوه های مختلف تصمیم گیری، مراحل مختلف آن و موقعیت های مهم زندگی صحبت شد. سپس تکالیفی به مادران داده شد.
جلسه ششم:
خود آگاهی
در این جلسه به تعریف خود آگاهی، اجزای خود آگاهی، عوامل موثر در رشد خودآگاهی و موانع رشد خودآگاهی صحبت شد.
جلسه هفتم:
مهارت همدلی: در این جلسه درباره تعریف همدلی، کسب مهارت همدلی، شرط لازم برای همدلی، راه های رسیدن به همدلی و معرفی سایر مهارت های همدلی صحبت شد. وتکالیفی به مادران داده شد.
جلسه هشتم:
مهارت برقراری رابطه موثر
در این جلسه درباره اهمیت ارتباط موثر در شکوفایی انسان، درباره موانع ارتباط صحبت شد و از مادران خواسته شد تجربه ای را از این موانع برقرای ارتباط بیان کنند و آن ها را با یکدیگر در میان بگذارند.
جلسه نهم:
مهارت روابط بین فردی
در این جلسه در باره مهارت های بین فردی و اهمیت آن در سلامت روانی، مهارت های ارتباطات اجتماعی، روابط بین فردی و ایجاد امنیت، آرامش، اهمیت و احترام در افراد صحبت شد و سپس تکالیفی به مادران داده شد.
جلسه دهم:
مهارت حل تعارض (تفکر نقادی)
در این جلسه مادران به تعارضاتی که در زندگی شخصی وجود دارد و روش های پیشگیری و مهارت های شخصی آن آشنا شدند و سپس تکالیفی به آنها داده شد.
جلسه یازدهم:
مهارت تفکر خلاق
در این جلسه تفکر خلاق تعریف شد، بیان تفاوت تفکر مادی و تفکر خلاق و چگونگی بالا بردن و پرورش تفکر خلاق به مادران آموزش داده شد.
جلسه دوازدهم: بررسی مطالب عنوان شده وجمع بندی از مباحث آموزشی.
ملاحظات اخلاقی
نکات اخلاقی رعایت شده در این پژوهش شامل موارد زیر می باشد:
اخذ رضایت نامه کتبی از والدین مشارکت کننده در پژوهش.
محرمانه ماندن اطلاعات آزمودنی‌ها.
اطلاع کامل والدین و مسئولین کانون سندرم داون از نحوه اجرا و مراحل تحقیق.
ایجاد شرایط مناسب و محیط آرام و بدون استرس برای والدین در حین اجرای آزمون‌ها.
ارائه نتایج تحقیق به صورت کلی و بدون ذکر نام انفرادی شرکت کنندگان به کانون در صورت لزوم و درخواست آنها.
عدم تحمیل هزینه اضافی جهت شرکت در پژوهش و متوجه نبودن هیچگونه ضرر و زیان برای شرکت کنندگان
دادن اختیار تام به مادران برای انصراف از پژوهش.
فصل چهارم
توصیف و تحلیل داده ها
فصل چهارم توصیف و تحلیل داده ها
مقدمه
پس از گردآوری اطلاعات لازم است این اطلاعات سازمان‌بندی و خلاصه شود تا به روشنی قابل فهم و انتقال باشد. در واقع در این مرحله است که از اطلاعات خام نتایج علمی ارزشمند به دست می‌آید. در این فصل ابتدا سعی می‌شود ویژگی‌های جمعیت شناختی آزمودنی‌ها به صورت اجمالی مورد بررسی قرار گیرد، سپس به تجزیه و تحلیل توصیفی و استنباطی فرضیه‌های ارائه شده در فصول قبل با استفاده از نرم افزار آماری spss می‌پردازیم. در تجزیه و تحلیل توصیفی داده‌ها، پژوهشگر قصد دارد یافته‌های خام پژوهش را با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی طبقه‌بندی کند و در تجزیه و تحلیل استنباطی به آزمون فرضیه‌ها و پاسخ گویی به سوالات تحقیق پرداخته می‌شود.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir