تحقیق دانشگاهی – اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون- …

۲- به علت انجام نشدن عمل پیگیری امکان بررسی اثر طولانی مدت آموزش مهارت های زندگی بر متغیرهای پژوهش امکان پذیر نگردید.
۳-در این پژوهش مادرانی که دارای فرزند سندرم داون (۶ ماهه تا ۸ ساله) بودندانتخاب شدند و بنابراین نتایج نیز محدود به این دامنه سنی می باشد.
محدود کردن نمونه پژوهش به جامعه مادران به دلیل عدم حضور پدران در پژوهش.
پیشنهادات کاربردی:
به نظر می رسد که پژوهشگران علاقمند تأثیر آموزش مهارت های زندگی را در سایر حوزه‌ها مانند پیشگیری و درمان افسردگی، اضطراب، ارتقای بهداشت روانی، سازگاری، مقابله با تنش در مادران سندرم داون و دیگر گروه های استثنایی مورد بررسی و مطالعه قرار دهند.
با توجه به اینکه اثر آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران کودکان سندرم داون مورد تایید قرار گرفته است، به نظر می رسد بسته های آموزشی و کارگاه هایی به منظور مهارت آموزی برای معلمان، روانشناسان و مددکاران که با جامعه مادران و کودکان سندرم داون سر و کار دارند، طراحی و برگزار شود تا گام های هدف دار و مثبت در راستای خدمت افراد کم توان و استثنائی برداشته شود.
پیشنهادات پژوهشی:
به نظر می رسد تحقیقات گسترده تر با تعداد نمونه بیشتر و دامنه سنی مختلف برای افزایش قابلیت تعمیم پذیری نتایج صورت بگیرد.
پیگیری طولانی مدت اثربخشی مداخله در برنامه های مشابه به نظر می رسد.
انجام پژوهشی با عنوان تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی پدران کودک سندرم داون و مقایسه آن با مادران پیشنهاد می گردد.
استفاده از ابزاری برای سنجش مهارت های زندگی مادران و سنجش تاثیرآن.
فهرست منابع فارسی و انگلیسی:
ادیب سرشکی، نرگس. (۱۳۹۰). کودکان با نیازهای ویژه و مشاوره با خانواده، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
ادیب، یوسف. (۱۳۸۲). طراحی الگوی مطلوب برنامه درسی مهارتهای زندگی برای دوره راهنمایی تحصیلی؛ رساله دوره دکتری برنامه ریزی درسی؛ دانشگاه تربیت مدرس.
اسفنجاری کناری،موسی. (۱۳۸۸). تعیین رابطه رضایت شغلی با کیفیت زندگی در کارکنان کلانتری های تهران بزرگ . پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
افروز، غلامعلی (۱۳۸۹). مقدمه ای بر روان شناسی و توانبخشی کودکان با سندرم داون. چاپ ۲۷، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
افروز، غلامعلی. (۱۳۸۸). مقدمه ای بر روانشناسی و توانبخشی کودکان با نشانگان داون، چاپ پنجم، انتشارات دانشگاه تهران.
افروز، غلامعلی؛ فرامرزی، سالار؛ منصور، محمود؛ ملک پور، مختار. (۱۳۸۷). تاثیر مداخلات به هنگام روانشناختی و آموزش خانواده محور، بر سلامت روانی مادران فرزند با نشانگان داون ۱۳۸۷، مجله روان شناسی و علوم تربیتی سال سی وهشتم، شماره ۲، ۱۳۸۷، ص ۲۴-۱٫
آقاجانی، مریم (۱۳۸۵). تأثیر آموزش مهارتهای زندگی بر سلامت روان و منبع کنترل نوجوانان؛ تهران؛ انتشارات: جهاد دانشگاهی؛ چاپ اول.
بخشنده، شهریار. (۱۳۸۲) . بررسی تمرینات تنفسی بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آسم مراجعه کننده به درمانگاه تخصص شهر سنندج سال ۱۳۸۲٫ پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران.
بخشی، رحمان(۱۳۸۷). بررسی تاثیر مشاوره پرستاری بر کیفیت زندگی مبتلایان به سرطان پستان تحت درمان با رادیو تراپی در انستیتو کانسر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ایران.
بوند، جاند؛ کورنر، لین. (۱۳۸۹). کیفیت زندگی و سالمندان، ترجمه حسین محققی کمال، چاپ اول، تهران، انتشارات دانژه .
به پژوه، احمد؛ رمضانی، فریدون. (۱۳۸۴). بررسی رضایت زناشویی والدین کم توان ذهنی و کودکان عادی، مجله علوم رفتاری و انسانی دانشگاه شیراز، دوره بیست و دوم، شماره چهارم، (پیاپیی۴۵).
بهرامی، علی. (۱۳۸۴). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر میزان فشار روانی مادران کودکان کم توانی هوشی و عادی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد واحد خوراسگان.
بیاتیانی، عبدالرضا؛ پور محمدرضای تجریشی، معصومه؛ گنجعلی وند، ناهید؛ میر زمانی، محمود؛ صالحی، مسعود. (۱۳۹۰). ارتباط شبکه اجتماعی با کیفیت زندگی در والدین دانش آموزان کم توان ذهنی آموزش پذیر، پایان نامه کارشناسی ارش دانشگاه علوم بهزیستی تهران.
پروینیان نسب، علی محمد؛ کرمانشاهی، سیما؛ ساجدی، فیروزه. (۱۳۹۱). بررسی تاثیر برنامه حمایتی سلامت محور بر کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی، مجله توانبخشی،دوره سیزدهم، شماره دوم، شماره مسلسل ۵۲ .
پور حیدری،سپیده، باقریان، فاطمه، دوست کام، محسن، بهادرخان، جواد (۱۳۹۲). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر رضایت جنسی و زناشویی در زوج های جوان، دانش پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال چهاردهم، شماره ۱، صص۲۲-۱۴٫
تاتینا بلداچی، ام لیلا. (۱۳۸۷). بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی و زنان سرپرست خانوار شاغل خدماتی شهر تهران. دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
ترک لادانی، فاطمه؛ ملک پور، مختار؛گلپرور، محسن. (۱۳۸۷). تاثیر آموزش مهارت های زندگی به مادران بر کاهش مشکلات رفتاری دانشآموزان سوم تا پنجم ابتدایی، مجله دانش و پژوهش در روانشناسی، دانشگاه آزاداسلامی واحد خوارسگان (اصفهان)، شماره سی و هفتم، ص ۸۲-۶۵٫
جلالی، امیر. (۱۳۸۰). بررسی تاثیر آموزش به روش بحث گروهی بر کیفیت زندگی بیماران پس از پیوند کلیه، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
حجتی عابد، الهه. (۱۳۸۶). تاثیر خدمات کاردرمانی روانی- اجتماعی بر کیفیت زندگی بیماران مزمن روانی مرکز روزانه سینا، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
حسام زاده، علی. (۱۳۸۳). مقایسه کیفیت زندگی سالمندان مقیم با خانواده در مقیم سرای سالمندان شهر تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
حق رنجبر، فرخ؛ کاکاوند، علیرضا؛ برجعلی، احمد؛ برماس، حامد. (۱۳۹۰). تاب آوری و کیفیت زندگی مادران دارای فرزندان کم توان ذهنی، فصلنامه سلامت و روانشناسی دوره۱،شماره۱٫
خیاط زاده ماهانی، محمد. (۱۳۸۸). بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی، کم توانی هوشی و مادران کودکان سالم، دوماهنامه علمی- پژوهشی دانشگاه شاهد، سال شانزدهم، شماره ۸۳٫
خیرآبادی، غلامرضا؛ ملکیان، آزاده؛ فخارزاده، مهناز.(۱۳۸۶). مقایسه شیوع افسردگی در مادران کودکان مبتلا به آسم و مادران کودکان مبتلا به دیابت نوع یک، مجله تحقیقات علوم رفتاری، دوره پنجم، شماره ۱/۲۱
درویشی، ولایت الله.(۱۳۹۲). مهارت های زندگی را بیاموزید، چاپ اول، تهران، انتشارات تزکیه.
دهی، منیژه؛ جهانگیری، لیلا؛ توکل، خسرو؛ تک فلاح، لیلا؛ کریمی، فتانه. (۱۳۸۶). بررسی ارتباط اضظراب والدین و کیفیت زندگی نابینایان موسسه آموزشی ابابصیر شهر اصفهان در ابعاد خود مراقبتی، تحرک و فراغت، فصلنامه پژوهشی دانشکده بهداشت یزد، سال ششم، شماره سوم و چهارم، شماره مسلسل۲۲-۲۱٫

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.