اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی مادران دارای فرزند سندرم داون- …

رضویان، فائزه.(۱۳۸۵). بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا آرتریت روماتوئید مراجعه کننده به بیمارستان های دانشگاه تهران پایان نامه کارشناسی ارشد ، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات درمانی ایران.
ریتال ال، اتکینسون؛ ریچارد سی، اتکینسون؛ بم، اسمیت؛ ادوارد ای، بم؛ داریل جی، هوکسما، سوزان نولن. (۱۳۸۶). متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد. ترجمه براهنی، محمد نقی؛ بیرشک، بهروز؛ بیک، بهروز؛ زمانی، رضا؛ شاملو، سعید؛ شهر آرای، مهرناز؛ کریمی، یوسف؛گاهان، نیسان؛ محی الدین، مهدی؛ هاشمیان،کیانوش، چاپ سوم، تهران: انتشارات رشد. (تاریخ انتشار به زبان اصلی: ۲۰۰۰ ).
رئیسی، رویا؛ گنجی، فروزان؛ شاهمرادی، رضوان؛ مردان پور شهر کردی، الهام؛ شمیان، آلبرت؛ نکویی، افسانه؛ فانیان، نسرین؛ نیک فرجام، مسعود. (۱۳۹۱). تاثیر جلسات مشاوره حضوری آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان فرزندان خانواده های طلاق، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهر کرد، دوره ۱۴، شماره ۴، مهر و آبان ، ۳۷-۳۰ .
سازمان جهانی بهداشت. (۱۳۸۵). برنامه آموزش مهارت های زندگی ، ترجمه فتحی و همکاران، تهران معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام؛ صحراگرد، نرگس. (۱۳۸۶). تاب آوری، سلامت روانی و رضایتمندی از زندگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران سال سیزدهم، شماره سوم، ۲۹۵-۲۹۰٫
سپاه منصور، مژگان. (۱۳۸۸). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر انگیزه پیشرفت، خود احترامی و سازگاری اجتماعی، مجله اندیشه رفتار، صص۹۳-۸۵٫
تقی زاده ،حسین، اسدی، راضیه. ( ۱۳۹۳). بررسی مقایسه ای کیفیت زندگی مادران کودکان کم توان ذهنی و مادران کودکان عادی، مجله مطالعات ناتوانی، دوره۴، شماره۸، ص۷۴-۶۶٫
شریفی، احسان. (۱۳۸۹). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کیفیت زندگی همسران بیمار مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس شهر اصفهان، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه علامه طباطبایی.
صفر زاده، مریم. (۱۳۸۳). بررسی اثر بخشی آموزش در برقراری ارتباط اجتماعی کارآمد در دانش آموزان دختران دبیرستان. رساله دکتری تخصصی روانشناسی ، دانشگاه علامه طباطبایی.
طارمیان، فرهاد. (۱۳۸۷). مهارتهای زندگی، تهران: انتشارات تربیت.
طیبی رامین، زهرا . (۱۳۹۲). اثربخشی معنا درمانی گروهی بر ارتقای کیفیت زندگی مادران کودکان کم شنوا، پایان نامه کارشناسی ارشد مشاوره توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی تهران.
عاشوری، محمد، جلیل آبکنار، سمیه، سعید حسن زاده، پور محمد رضای تجریشی،معصومه (۱۳۹۱). اثربخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان دانش آموزان کم شنوا، مجله توانبخشی، دوره ۱۳، شماره ۳٫
فتحیلواسانی، فهیمه. (۱۳۷۸). مهارتهای زندگی، جزوهی چاپ نشده معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
فتی، لادن؛ موتابی، فرشته؛ کاظمزاده عطوفی، مهرداد. (۱۳۸۵). کتاب کار آموزش مهارتهای زندگی، تهران، انتشارات دانژه.
قاسمزاده، فاطمه. (۱۳۸۴). جزوه آموزشی برگزاری کارگاه در سازمان بهزیستی تهران.
کاپلان هارولد؛ سادوک، بنیامین. (۱۳۸۹). خلاصه روان پزشکی علوم رفتاری/ روان پزشکی بالینی ، ترجمه: فرزین رضاعی. تهران: انتشارات ارجمند. ( تاریخ انتشار اثر اصلی : ۲۰۰۷).
کریس ال، کلینکه. (۱۳۹۰). مجموعه کامل مهارت های زندگی، ترجمه محمد خانی، شهرام ، چاپ هفتم. تهران: انتشارات تربیت معلم( تاریخ انتشار اثر اصلی:۱۹۹۹).
کمالوند، نورالدین. (۱۳۸۵). جرم و بزهکاری- پیشگیری، نشریه حمایت شماره ۱۶/۹/۸۵ پاییز ۸۵٫
کاکاوند، علیرضا. (۱۳۸۹). روان شناسی و آموزش کودکان استثایی، تهران، چاپ چهارم، انتشارات نشر روان.
کوهسالی، معصومه؛ میرزمانی، محمود؛ کریملو، مسعود؛ میرزمانی ، منیره سادات. (۱۳۸۷). مقایسه سازگاری اجتماعی مادران با فرزند دختر عقب مانده ذهنی آموزش پذیر، مجله علوم رفتاری، دوره دوم، شماره دوم،۱۷۲-۱۶۵٫
مایکلام. هاردمن؛کیلفورد جی، درو، ام، وینستون اگن. (۱۳۸۷). روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی”جامعه،مدرسه و خانواده”، ترجمه علیزاده، حمید؛ گنجی، کامران ؛ یوسفی لویه، مجید؛ یادگاری، فریبا، چاپ دوم، تهران، انتشارات دانژه.(تاریخ انتشار اثر اصلی:۱۹۴۸).
مبارکی، آسیه؛ باقری، قادر زاده. (۱۳۸۲). مقایسه دانش و نگرش مادران دارای فرزند معلول ذهنی و بدون معلول ذهنی در زمینه معلولیت ذهنی در شهر گچساران در سال ۱۳۸۲، مجله ارمغان دانش، سال هشتم-شماره ۳۱٫
محتشمی، طیبه؛ علی اکبری دهکردی، مهناز؛ چیمه، نرگس؛ علی پور، احمد؛ افقی، احمد. (۱۳۹۰). اثر آموزش روش درمانی پاسخ محور بر عملکرد خانواده در مادران کودکان مبتلا به اتیسم، فصلنامه خانواده پژوهشی ، سال هشتم، شماره ۳۱، ۲۴۷ .
محمدی فر، محمد علی، ابوالفضل طالبی، موسی طباطبائی (۱۳۸۹). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر عملکرد خانواده در زنان دارای همسر معتاد، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد، سال چهارم، شماره ۱۶٫
محمدیان، محمد. (۱۳۹۱). بررسی رابطه کارکرد بینایی با کیفیت زندگی در سالمندان مراجعه کننده به درمانگاه های دولتی بوشهر. پایان نامه کارشناسی ارشد . دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
محمودی،مریم، زهراکار، کیانوش، شعبانی، حسن (۱۳۹۲) . اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر بهبود کیفیت زندگی دانشجویان، روانشناسی تحولی: روانشناسی ایرانی- سال دهمف شماره ۳۷٫
مرادی، اعظم؛ مهرداد کلانتری. (۱۳۸۵). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر نیمرخ روانی زنان دارای ناتوانی جسمی- حرکتی، مجله پژوهشی در حیطه کودکان استثنایی، سال ششم شماره ۱۹، ص ۵۷۶-۵۵۹٫
مش، اریک جی، وولف، دیوید ای. (۱۳۸۹). روانشناسی مرضی کودک، چاپ اول ، ترجمه محمد مظفری مکی آبادی، اصغر فروغ الدین عدل، تهران ، انتشارات رشد (تاریخ انتشاربه زبان اصلی ،۲۰۰۸).
ملک افضلی، حسین، برادران افتخاری، منیر، حجازی، فرزانه، خجسته، تکتم، تبریزی، ربابه، فریدی، طاهره. (۱۳۸۵). ببسیج جامعه برای ارتقای سلامت سالمندان در محله اکباتان. مجله پژوهشی حکیم.
ملک پور، مختار؛ فراهانی، حجت اله؛ آقایی، اصغر؛ بهرامی، علی. (۱۳۸۵). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر کاهش فشار روانی مادران کودکان عق مانده ذهنی و عادی، پژوهش در حیطه کودکان استثنایی۲۰/سال ششم، شماره ۲٫
موتابی، فرشته؛ فتی، لادن. (۱۳۹۰). راه و رسم درمانگری در نظریه شناختی رفتاری؛ چاپ اول، تهران، انتشارات دانژه.
میرزایی، مصطفی. (۱۳۹۱). بررسی اثربخشی مهارت های زندگی بر بلوغ هیجانی نوجوانان با سندرم داون. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
میلانی فر، بهروز. (۱۳۹۱). روان شناسی کودکان و نوجوانان استثنائی. چاپ بیست و سوم، تهران: نشر قومس.
ناصری، حسین. (۱۳۸۴). راهنمای آموزش مهارتهای زندگی (کتاب راهنمای مدرس)، تهران: انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
نجات، سحر ناز؛ منتظری، علی؛ هلاکوئی نائینی، کوروش، محمد، کاظم؛ مجد زاده، سید رضا. (۱۳۸۵). استاندارد سازی پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان جهانی بهداشت (WHOQOL-BREF): ترجمه و روان سنجی گونه ایرانی، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره ۴، شماره ۴، صفحات ۱۲-۱٫
نجاتی، وحید؛ ملکی، قیصر؛ ذبیح زاده، عباس؛ احمدی، خدابخش. (۱۳۹۱). مقایسه نقش خانواده و مراکز بهزیستی در کیفیت زندگی کم توانان ذهنی تربیت پذیر، فصل نامه خانواده پژوهی، سال هشتم ، شماره ۳۰، ص ۱۶۲٫
نجفی، محمود؛ بیگدلی، ایمان الله؛ دهشیری، غلامرضا؛ رحیمیان بوگر، اسحق؛ طباطبایی، موسی. (۱۳۹۱). نقش مهارت های زندگی در پیش بینی سلامت روان دانش آموزان،فصلنامه فرهنگ مشاوره و روان درمانی، سال سوم، شماره ۱۱٫

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.