اثربخشی دوره آموزش ضمن خدمت فاوا برای معلمان دوره متوسطه شهرستان ملایر بر اساس مدل کرک پاتریک- قسمت ۱۳

۷/۵۰۶

 

 

۰/۰۷۶

 

 

۰/۵۶۸

 

 

تاثیر در کنفرانس مدرسه ای

 

 

برای شاخص تغییر در میزان ارتباط با مدیران بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۰/۶۰۰است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۰۰۰۵است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۰/۰۰۰۵است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص تغییر در میزان ارتباط با مدیران معادل با ۱/۰۰۰می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که شاخص تغییر در میزان ارتباط با مدیران با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با مولفه نتیجه ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص تغییر در میزان ارتباط با مدیران می تواند مولفه نتیجه را به صورت معناداری اندازه گیری کند.

برای شاخص تغییر در نحوه ارائه مطالب بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۱/۱۷۴ است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۳۷۴است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۳/۱۵۶است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص تغییر نحوه ارائه مطالب معادل با۰/۲۸۲ می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که شاخص تغییر در نحوه ارائه مطالب با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با مولفه نتیجه ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص تغییر در نحوه ارائه مطالب می تواند مولفه نتیجه را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص تغییر در فرایند یاددهی یادگیری بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۰/۳۶۱ است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۰۸۰است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۴/۵۴۶است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص تغییر در فرایند یاددهی یادگیری معادل با ۰/۳۹۰می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که شاخص تغییر در فرایند یاددهی یادگیری با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با مولفه نتیجه ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص تغییر در فرایند یاددهی یادگیری می تواند مولفه نتیجه را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص تاثیر کاربرد نرم افزارها بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۰/۰۳۷۵است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۰۸۰است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۴/۶۹۷است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص تاثیر کاربرد نرم افزارها معادل با ۰/۴۰۱می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که شاخص تاثیر کاربرد نرم افزارها با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با مولفه نتیجه ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص تاثیر کاربرد نرم افزارها می تواند مولفه نتیجه را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص تاثیر در میزان ارتباط با همکاران بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۰/۵۰۰ است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۰۹۵است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۵/۲۷۰است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص تاثیر در میزان ارتباط با همکاران معادل با ۰/۴۴۱می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که شاخص تاثیر در میزان ارتباط با همکاران با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با مولفه نتیجه ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص تاثیر در میزان ارتباط با همکاران می تواند مولفه نتیجه را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای شاخص تاثیر در کنفرانس مدرسه ای بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۰/۵۶۸ است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۰۷۶است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۷/۵۰۶است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای شاخص تاثیر در کنفرانس مدرسه ای معادل با ۰/۵۷۳می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این شاخص برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که شاخص تاثیر در کنفرانس مدرسه ای با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با مولفه نتیجه ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که شاخص تاثیر در کنفرانس مدرسه ای می تواند مولفه نتیجه را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
با توجه به شاخص های سطح چهارم، می توان گفت که شاخص های (تغییر در میزان ارتباط با مدیران و تغییر در نحوه ارائه مطالب) نسبت به شاخص های دیگر در اولویت هستند. این بدین معنی است که شاخص های (تغییر در میزان ارتباط با مدیران و تغییر در نحوه ارائه مطالب) بهتر می توانند مولفه نتیجه را به صورت معناداری اندازه گیری کنند.
جدول شماره ۴-۵ برآورد پارامترهای مدل را در چهار سطح به طور جداگانه نشان می دهد.
جدول ۴-۵ برآورد پارامترهای مدل در چهار سطح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سطح معناداری بار عاملی استاندارد شده مقدار t خطای استاندارد برآورد بار عاملی خام مولفه ها مدل کرک پاتریک
۰/۰۰۰۵ ۰/۳۵۱ ۴/۲۶۳ ۰/۷۱ ۰/۳۲۰ واکنش
۰/۰۰۰۵ ۰/۴۴۹ ۵/۵۲۹ ۰/۰۸۸ ۰/۴۸۷ یادگیری
۰/۰۰۰۵ ۱/۰۰۰ ۰/۰۰۰۵ ۰/۰۰۰۵ ۱/۰۰۰ رفتار
۰/۰۰۰۵ ۰/۴۷۳ ۵/۸۰۷ ۰/۰۹۳ ۰/۵۳۸ نتیجه

 

برای مولفه واکنش بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۰/۳۲۰ است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۷۱است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۴/۲۶۳است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای مولفه واکنش معادل با ۰/۳۵۱می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این مولفه برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که مولفه واکنش با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با کیفیت آموزش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که مولفه واکنش می تواند کیفیت آموزش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای مولفه یادگیری بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۰/۴۸۷است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۸۸است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۵/۵۲۹است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای مولفه یادگیری معادل با ۰/۴۴۹می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این مولفه برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که مولفه یادگیری با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با کیفیت آموزش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که مولفه یادگیری می تواند کیفیت آموزش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای مولفه رفتار بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۱/۰۰۰ است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۰۰۰۵است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۰/۰۰۰۵ است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای مولفه رفتار معادل با ۱/۰۰۰می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این مولفه برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که مولفه نتیجه با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با کیفیت آموزش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که مولفه رفتار می تواند کیفیت آموزش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
برای مولفه نتیجه بار عاملی خام برآورد شده توسط مدل، معادل با ۰/۵۳۸ است، این مقدار دارای خطای استاندارد برآوردی معادل با ۰/۰۹۳است، مقدار t محاسبه شده برای این مقدار بار عاملی معادل با ۵/۸۰۷است. مقادیر استاندارد شده برآورد بار عاملی برای مولفه نتیجه معادل با ۰/۴۷۳می باشد. سطح معناداری بار عاملی برای این مولفه برابر است با p<0/01 این بدین معنی است که مولفه نتیجه با بیش از ۹۹ درصد اطمینان با کیفیت آموزش ارتباط مثبت و معناداری دارد. بنابراین می توان گفت که مولفه نتیجه می تواند کیفیت آموزش را به صورت معناداری اندازه گیری کند.
در پایان با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که مولفه رفتار نسبت به مولفه های دیگر با کیفیت آموزشی رابطه بیشتری دارد. این بدین معنی است که مولفه رفتار بهتر از مولفه های دیگر می تواند میزان کیفیت آموزش را اندازه گیری کند. سپس اولویت دوم مربوط به مولفه نتیجه می باشد و همینطور به ترتیب اولویت های سوم و چهارم، مولفه های یادگیری و واکنش هستند. سر انجام می توان با توجه به تمام بارهای عاملی مثبت و معنی دار در مدل تحلیل عاملی تاییدی سلسله مرتبی، گفت که این شاخص ها به صورت موثری می توانند سطوح مختلف مدل کرک پاتریک و کیفیت آموزش براساس مدل کرک پاتریک را اندازه گیری کنند. و به نوعی این نتیجه مبین اعتبار سازه ای از نوع اعتبار عاملی مدل تحقیق است.
۳٫۴- بررسی نتایج آزمون t تک نمونه ای و مقایسه شاخص های بررسی کیفیت آموزش بر اساس مدل کرک پاتریک
آزمون t تک نمونه ای روش آزمون فرضیه درباره محل میانگین جامعه را بررسی می کند. از این آزمون می توان برای مقایسه میانگین یک نمونه با یک عدد ثابت یا ادعا نیز استفاده کرد.
به منظور مقایسه میانگین رتبه ها در بین شاخص ها از آزمون فریدمن در نرم افزار spss استفاده شده که نتایج به دست آمده در جداول زیر بیان شده است. آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری، معادل آنالیز واریانس با اندازه های تکراری (درون گروهی) است. که از آن برای مقایسه میانگین رتبه ها در بین N گروه استفاده می کنیم. آزمون فریدمن برای تجزیه واریانس دو طرفه (برای داده های غیر پارامتری) از طریق رتبه بندی به کار می رود و نیز برای مقایسه میانگین رتبه بندی گروه های مختلف کاربرد دارد. در این قسمت چهار متغیر مورد بررسی قرار گرفته است که ابتدا آزمون t بررسی شده و سپس آزمون فریدمن مورد بررسی قرار گرفته است.
جدول شماره ۴-۶ نشان دهنده نتایج آزمون t تک نمونه ای به صورت کلی می باشد.
این جدول نشان دهنده تعداد، میانگین، انحراف استاندارد و خطای استاندارد میانگین برای شاخص های نتیجه می باشد.
جدول ۴-۶ نتایج t تک نمونه ای به صورت کلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *