اثر بخشی درمان فراشناختی بر کاهش نشانه های نوع شستشوی اختلال وسواسی اجباری- قسمت ۷

جنس

میزان تحصیلات

وضعیت تاهل

اقدامات درمانی پیشین

آزمودنی اول

۲۸

زن

کارشناسی ارشد

مجرد

نداشته است

آزمودنی دوم

۳۰

زن

دیپلم

متاهل

دارو درمانی

آزمودنی سوم

۲۵

زن

کارشناسی

مجرد

نداشته است

جدول ۴-۱٫ ویژگیهای جمعیت شناختی آزمودنیها
۴-۳٫ شرح حال آزمودنیها
آزمودنی اول
آزمودنی اول زن، ۲۸ سال و فارغالتحصیل رشته محیط زیست مقطع کارشناسی ارشد میباشد که به مدت ۵ سال علایم اختلال وسواسی- اجباری را داشت. پس از مصاحبه تشخیصی بر اساس چک لیست علایم مربوط در متن تجیدید نظر شده چهارمین ویراست راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی، تشخیص اختلال وسواسی- اجباری برای وی تایید شد، همچنین بر اساس پرسشنامه وسواسی- اجباری مادزلی، به عنوان فرد مبتلا به وسواس شستشو مشخص گردید. علایم بالینی وی شامل وسواسهای فکری همراه با وسواسهای عملی بوده است. وسواسها شامل نگرانی از آلودگی و ترس از بیمار شدن در اثر آلودگی و میکروب و نگرانی از بیمار کردن خانواده در اثر رعایت نکردن بهداشت و اجبارهای فرد شامل شستن مکرر دستها و پاها، شستن مکرر و طولانی مدت ظرفها، همچنین اجتنابهای وی شامل عدم استفاده از سرویسهای بهداشتی عمومی، اجتناب از غذا خوردن در بیرون از منزل و استفاده از صندلیهای اتوبوس بوده است. وی در ۵ سال گذشته و همچنین حین درمان سابقهی هیچگونه مداخله دارویی و روانشناختی نداشته و نسبت به مشکل خود بینش داشته است. وی فرزند سوم خانواده است و مادر و همچنین برادر بزرگتر نیز از اختلال وسواسی- اجباری رنج میبرند.
آزمودنی دوم
آزمودنی دوم زن، ۳۰ سال و دیپلم میباشد. وی ۵ سال است که ازدواج کرده و خانهدار میباشد و به مدت ۱۵ سال علایم اختلال وسواسی- اجباری را داشته و شروع مشکل از دوران نوجوانی میباشد. همچنین پیش از ازدواج مدتی دارو دریافت کرده است. پس از مصاحبه تشخیصی بر اساس چک لیست علایم مربوط درDSM-IV-TR ، تشخیص اختلال وسواسی- اجباری برای وی تایید شد، همچنین بر اساس MOCI، به عنوان فرد مبتلا به وسواس شستشو مشخص گردید. علایم بالینی وی شامل وسواسها همراه با اجبارها بوده است. وسواسهای فکری شامل نگرانی از آلودگی و نجس شدن بدن و محیط اطراف بوده است. وسواسهای عملی وی شامل حمام رفتن مکرر در روز، شستن زیاد دستها، شستن تمامی لباسها بعد از وارد شدن به خانه، شستن سرویس بهداشتی بعد از رفتن مهمانها، شستن پارکینگ با مشاهدهی کودکان در حال بازی، همچنین اجتنابهای وی شامل عدم استفاده از سرویس بهداشتی مگر زمانی که امکان حمام رفتن وجود داشته باشد، اجتناب از راه رفتن در مکانهای مرطوب و محدود کردن رفت و آمدهای خانوادگی بوده است. آزمودنی نسبت به مشکل خود بینش داشته است. در خانواده آزمودنی، مادر وی در اختلال وسواسی- اجباری از نوع آلودگی و شستشو بوده است.
آزمودنی سوم
آزمودنی سوم زن، ۲۵ سال و داری مدرک لیسانس میباشد. وی ۱ سال بود که علایم اختلال وسواسی- اجباری را داشت. پیش از درمان دارو دریافت نکرده است. پس از مصاحبه تشخیصی بر اساس چک لیست علایم مربوط درDSM-IV-TR ، تشخیص اختلال وسواسی- اجباری برای وی تایید شد، همچنین بر اساس MOCI، به عنوان فرد مبتلا به وسواس شستشو مشخص گردید. علایم بالینی وی شامل وسواسها همراه با اجبارها بوده است. وسواسها شامل نگرانی از آلودگی و نشخوارهای فکری در مورد آلوده بودن دیگران و آلوده شدن وسایل بوده است. اجبارهای وی شامل حمام رفتن طولانی مدت و شستن مکرر قسمتهای خاصی از بدن، شستن زیاد دستها، شستن لباسها بعد از تماس با افراد رهگذر در خیابان، شستن مکرر ظرفها، همچنین اجتنابهای وی شامل عدم دست دادن با دیگران، عدم استفاده از کافینتها و تلفنهای عمومی و محدود کردن رفت و آمدهای خانوادگی بوده است. آزمودنی نسبت به مشکل خود بینش داشته است. در خانواده آزمودنی، هیچکس دچار اختلال وسواسی- اجباری نبوده است.
۴-۴٫ آزمون فرضیههای پژوهش
فرضیه اول
در فرضیه اول پژوهش، این پیشبینی مطرح شده بود که درمان فراشناختی در کاهش نمرههای بیماران مبتلا به نوع شستشوی اختلال وسواسی- اجباری در پرسشنامه وسواسی- اجباری مادزلی تاثیر دارد.
جدول ۲-۴ نمرههای آزمودنیها را در آزمون وسواسی- اجباری مادزلی، پیش از شروع درمان، جلسه دوم، چهارم، ششم، هشتم و جلسه پایانی نشان میدهد. دادهها نشان میدهد که آزمودنیها ۷۲ درصد بهبودی کلی را بدست آوردند. همه آزمودنیها در مرحله خط پایه دارای ملاکهای OCD بودند و با توجه به درصد بهبودی، میتوان اظهار داشت که بهبودی آزمودنیها به لحاظ بالینی معنیدار است.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.