اجرای طراحی آموزشی مبتنی بر بازی و تاثیر آن بر هوش میان …

توضیحات:
با توجه به چک لیست روز اول (در ضمیمه پایاننامه)برای تقسیمبندی در هر متغیر میتوان گفت دانشآموزان در متغیر همکاری بهترین عملکرد را از خود نشان دادهاند و سپس در متغیر همدلی و در پایینترین سطح نیز متغیر تشخیص مقاصد قرار دارد.
همچنین با نگاهی گذرا به نتایج مشاهدات در جدول۴-۰-۷میتوان گفت که برخی از دانشآموزان توانایی های متفاوتی در ۳ متغیر از خود نشان دادهاند : برای مثال دانشآموز کد G در متغیر همکاری در حد متوسط عمل کرده در حالی که در متغیر همدلی و تشخیص مقاصد ضعیف بوده است. همچنین دانشآموز کد D در متغیر تشخیص مقاصد درحد متوسط عمل کرده در حالی که در دو متغیر همکاری و همدلی ضعیف بوده است.
روز دوم:
در روز دوم برای شروع جلسه بعد از سلام و احوالپرسی از دانشآموزان درباره بازیهای روز قبلپرسیده شد، اکثر آنها از بازیها راضی بودند و وقتی از آنها درباره نوع بازیها(فردی یا گروهی) سوال پرسیدم اکثریت آنها بازیهای گروهی را انتخاب کردند. و همچنین دربرابر توضیح اینکه ازاین پس گروهها به انتخاب آموزشگر تعیین میشوند مخالفتی از خود نشان ندادند.
با شمارش تصادفی توسط خود دانشآموزان گروهها در ۳ دسته تقسیم شدند و بازی را برای همه توضیح دادیم.( در حین توضیح بازی برخی از دانشآموزان گروه خود را جابهجا نمودند).
برای شروع بازی یک گروه به بیرون از کلاس رفته و دو گروه دیگر به کمک آموزشگر پاکتنامه حاوی داستان را در جایی پنهان نمودند. سپس گروه اول با چشمان بسته وارد کلاس شده و دو گروه دیگر با گفتن جهت، آنها را در یافتن پاکتنامه یاری کردند و سپس این کار برای دو گروه دیگر نیز تکرار شد. سپس گروهها دور هم نشسته و پاکت را باز و با تشریح تصاویر و مشورت یکدیگر داستان را ساختند و روال آن را مشخص نمودند. آموزشگر به مانند جلسه اول سوالاتی درمورد وقایع داستان و شخصیتها از دانشآموزان پرسید و همچنین از دانشآموزان خواست خود را به جای شخصیتها قرار دهد و به سوالهای او پاسخ دهد و در آخر داستانهای جدیدی نیز برای تصاویر ساختند.
عملکرد دانشآموزان در متغیرهای همکاری، همدلی و تشخیص مقاصد و به طور کلی در هوش میانفردی که شامل مقولههای : توانایی شرکت در گروه، رعایت نظم و انظباط، انتخاب گروه، پذیرش در گروه، رهبری گروه، مسئولیت پذیری، کمک به دوستان، پذیرش نظرات دوستان، درخواست کمک، همکاری، ایجاد تعامل، دلجویی از دوستان، انتقاد، احترام به دوستان، رفتار مودبانه، فهم احساسات دوستان، فهم احساسات شخصیتهای داستان، جاگذاری خود در نقشها، تشخیص عکسالعمل دوستان، تشخیص روال داستان، حدس ادامه داستان، تشخیص دلایل وقایع داستان، میباشد را میتوان به شکل جدول۴-۰-۸ تشریح کرد:
جدول۴‑‏۰‑۸ روزدوم

غایب هیچ دانشآموزی غایب نبود
ضعیف J.M.P.E.
متوسط A.C.D.G.N.Q.R
خوب B.F.H.I.K.L.O
خیلیخوب دانشآموزی در این سطح مشاهده نشد

توضیحات:
با توجه به چک لیست روز دوم (در ضمیمه پایاننامه)برای تقسیمبندی متغیرها میتوان اشاره کرد که بهترین عملکرد دانشآموزان در متغیر همکاری قابل مشاهده است و سپس متغیرتشخیص مقاصد سطح بالاتری دارد و کمترین سطح عملکرد در متغیر همدلی است.
همچنین با نگاهی گذرا به جدول ۴-۰-۸ میتوان گفت برخی ازدانشآموزان عملکرد متفاوتی در ۳ متغیر مورد نظر نشان دادهاند.برای مثال : دانشآموز کدP در متغیر تشخیص مقاصد در سطح متوسط عمل کرده اما در دو متغیر همدلی و همکاری سطح ضعیفی از خود نشان داده است.همچنین دانشآموز کد Q در دو متغیر تشخیص مقاصد و همدلی سطح خوب و متوسطی نشان داده در حالی که درمتغیر همکاری در سطح ضعیفی عمل کرده است. این تفاوت در نوع عملکرد را میتوان به نوع بازی، یا علاقه دانشآموزان به بازی همان روز نسبت داد.
روز سوم:
روز سوم بنابر درخواست آموزشگر معلم در کلاس حضور دارشت و بازی دانشآموزان را مشاهده میکرد تا بتواند به سوالهای مصاحبه راحتتر پاسخ دهد.
برای گروهبندی شروع به بازی نمودیم، بازی به این شکل است که چهار صندلی در وسط کلاس قرار گرفته و با پخش آهنگ دانشآموزان شروع به دور زدن میکنند و با قطع آهنگ دانشآموزان روی صندلیها مینشینند و بقیه به بازی ادامه میدهند، در هر بار نشستن یک گروه چهار نفره تشکیل میشود. بعد از تعیین گروهها هرگروه درجای خود به دور میز نشسته و به توضیحات آموزشگر توجه نمودند. بازی به این شکل بود که آموزشگر یک داستان را تا نیمه تعریف نموده و هر گروهی با مشورت هم یک ادامه برای داستان تعریف کردند، سپس با تحویل دادن برگه و مدادرنگی و… (که برای خود دانشآموزان بود) هر یک از اعضای گروه قسمتی از داستان را که به او تعلق داشت (دانشآموزان با مشورت هم قسمتهای داستان را بین خود تقسیم کرده بودند) را نقاشی کشیدند.و در نهایت داستان را برای آموزشگر تعریف کردند.آموزشگر در حین انجام نقاشیها سوالاتی درباره داستان و اتفاقات آن از دانشآموزان پرسید و از آنها خواست احساسات شخصیتها را بیان کنند و خود را به جای آنها بگذارند. در آخر آموزشگر نقاشی دانشآموزان را از آنها تحویل گرفت.برخی از دانشآموزان نقاشیها را به یکدیگر نشان داده و موضوع آنرا برای هم تعریف میکردند.جالب توجه است که اکثرآنها خیلی راحت نقاشی را به آموزشگر تحویل دادند، در صورتی که دو نفر که همگروهی بودند نقاشی خود را پنهان کرده( که البته آموزشگر شاهد پنهان کردن آن بود) و ادعا کردند آنرا گم کردهاند تا اینکه وقت خداحافظی یکی از آنها نقاشی را تحویل داد و دیگری نیز جلسه بعد نقاشی خود را تحویل داد. اینطور تصور میشد که آنها میخواستند داستان ساخته خودشان را نگه دارند.
عملکرد دانشآموزان در متغیرهای همکاری، همدلی و تشخیص مقاصد و به طور کلی در هوش میانفردی که شامل مقولههای : توانایی شرکت در گروه، رعایت نظم و انظباط، انتخاب گروه، پذیرش در گروه، رهبری گروه، مسئولیت پذیری، کمک به دوستان، پذیرش نظرات دوستان، درخواست کمک، همکاری، ایجاد تعامل، دلجویی از دوستان، انتقاد، احترام به دوستان، رفتار مودبانه، فهم احساسات دوستان، فهم احساسات شخصیتهای داستان، جاگذاری خود در نقشها، تشخیص عکسالعمل دوستان، تشخیص روال داستان، حدس ادامه داستان، تشخیص دلایل وقایع داستان، میباشد را میتوان به شکل جدول۴-۰-۹ تشریح کرد:
جدول۴‑‏۰‑۹روزسوم

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.