ارتباط فرصتهاي سرمايه‌گذاري با اثر اهرمي

يكي از ويژگيهاي اصلي حق معامله همانا اثر اهرمي ‌بر چشم‌انداز درآمد حاصل از سرمايه‌گذاري انجام شده است. حق معامله بيش از حد نسبت به تغييرات قيمت دارايي واكنش نشان داده و لذا ابزاري مناسب براي كسب سود مضاعف در طي مدت سرمايه‌گذاري است و در عين حال مخاطرات بيشتري را نيز در جهت زيان كامل به همراه دارد. دليل اين امر آن است كه ضريب اهرمي ‌در هر دو جهت حركت  مي‌كند. يعني نه تنها داراي اثر مضاعف صعودي در فازهاي مطلوب قيمت بلكه همچنين داراي اثر مضاعف نزولي در فازهاي نامطلوب قيمت است .

بنابراين هر چه ضريب اهرمي‌ بيشتر باشد، خريد مجوز توأم با ريسك بيشتري همراه خواهد بود. ضريب اهرمي ‌به خصوص در مورد حق معاملاتي كه داراي عمر باقيمانده بسيار كوتاهي مي‌باشند، اثرگذارتر است. كليه اين اصول براي حق معاملات غيرعادي نيز مصداق دارند. البته بنا به نوع حقوق متعلقه به مجوز، اثر اهرمي مربوطه نيز نسبت به مجوزهاي عادي مؤثرتر مي‌گردد. ساختار « همه يا هيچ » مجوزهاي ديجيتالي و موافقتنامه هاي تكميلي جانبي نظير ايجاد انواع مانع ها، اثر ضريب اهرمي ‌را افزايش داده و امكان سودآوري بيشتر را در قبال پذيرش خطر بالاتر فراهم مي‌نمايد.

حق معاملات داراي محدوده كه از طريق سكون حاكم بر بازار، كسب درآمد مي‌نمايد و نسبت به تغييرات قيمت واكنش منفي دارند، ويژگي خاصي را در رابطه با ضريب اهرمي ‌نشان مي‌دهند. قيمت اين نوع حق معاملات به ويژه زماني كه قيمت دارايي در بازار به محدوده هاي توافق شده برسد، بطور نامتناسب و مضاعف واكنش مي‌نمايد. چنانچه حد فوقاني و تحتاني محدوده داراي ويژگي انقضاء مجوز باشند، اين امر به نوبه خود اثر ضريب اهرمي و ريسك زيان همراه با آن را بالا مي‌برد (جمشیدی،1382).

 

2-4-6-5  فرصتهاي سرمايه‌گذاري و تأثير آن بر هزينه  و سود

براي كليه حق معاملات در هر معامله ( خريد يا فروش ) كارمزدهاي حداقل يا ثابت همراه با ميزان سفارش ( قيمت مجوز ضربدر مقدار ) در نظر گرفته مي‌شود.  در حالتهاي استثنايي هزينه هاي مذكور مي‌توانند از چندين برابر ارزش مجوز تجاوز نمايند. بعلاوه چنانچه حق اختيار اجرا گردد، قاعدتاً هزينه هاي اضافي بوجود خواهد آمد. بنابراين مجموع هزينه هاي جانبي كسب مجوز به همراه هزينه هاي فروش يا اجراي حق معامله در تعيين سودآوري نهايي سرمايه‌گذاري مؤثر مي‌باشند. در چنين شرايطي كليه هزينه ها تجميع يافته و انتظار كسب سود بدتر خواهد شد و لذا تغييرات شديدتر قيمت در بازار براي ورود به حاشيه سودآوري ضروري مي‌نمايد .

بنابراين سرمايه‌گذار قبل از انجام هرگونه سفارشي بايد نسبت به تمامي موارد هزينه اطلاعات لازم را كسب نمايد. تنها تحت چنين شرايطي است كه محاسبه واقع بينانه از ورود سرمايه‌گذاري به منطقه سوددهي امكان پذير است ( يعني ميزان افزايش مورد نياز در قيمت دارايي و يا حداقل طول زماني كه قيمت دارايي بايستي در چارچوب محدوده توافق شده قرار گيرد ) طبيعي است كه هرچه هزينه بيشتر باشد رسيدن به آستــانه سوددهي نيز طـــولاني تر خواهد شد حتي اگر روند مورد انتظار تحقق يـابد، زيرا اين بخـش از هزينه‌ها در ابتدا بايستي پوشش داده شود. چنانچه قيمتها طبق پيش بيني حركت ننمايد هزينه‌هاي جانبي به زيان حاصله اضافي خواهد شد (جمشیدی، 1382).

 

2-4-6-6  فرآيند اجرايي و استفاده از فرصتهاي سرمايه‌گذاري

اصولاً فرصت سرمايه‌گذاري نشان دهنده مجموعه‌اي از سياستها و خط‌مشي ها است و با گذشت زمان همواره مورد تجديدنظر شركت قرار مي‌گيرد. حداقل پنج مرحله براي برنامه‌ريزي و كنترل فرصتهاي سرمايه‌گذاري مي‌توان بصورت زير مشخص نمود:

 1. شناسائي فرصتهاي سرمايه‌گذاري
 2. برآورد و ارزيابي جريانات نقدي فرصتهاي سرمايه‌گذاري
 3. قبول يا رد فرصتهاي سرمايه‌گذاري براساس يك ضابطه پذيرش
 4. تصويب اجراي فرصتهاي سرمايه‌گذاري پذيرفته شده
 5. نظارت، كنترل و ارزيابي فرصتهاي سرمايه‌گذار

 

2-4-6-7  فرآيند ايجاد فرصتهاي سرمايه‌گذاري  (IOS)

همانطور كه در بالا گفته شد متغير فرصتهاي سرمايه‌گذاري نشان دهنده توانايي بالقوه سرمايه‌گذاري هاي شركت مي‌باشد. رشد سود مي‌تواند تأثير بسزايي در ايجاد فرصتهاي سرمايه‌گذاري داشته باشد. سرمايه‌گذاران رشد و افزايش در سود شركت را علامت خوبي براي بازار سرمايه مي‌دانند زيرا نشان  ميدهد كه شركت دورنماي آتي خوبي دارد. رشد سود مي‌تواند تأثير مثبتي روي قيمت سهام داشته باشد و به عنوان اخبار خوب و مطلوب درباره فرصتهاي سرمايه گذاري آتي شركت تفسير شود. به عبارت ديگر افزيش رشد سود شركت باعث ارزيابي مثبت از سهام شركت مي‌شود و در نتيجه باعث افزايش ارزش شركت مي‌شود.

 

2-4-6-8 ارزيابي جريانات نقدي و فرصتهاي سرمايه‌گذاري

براي هر فرصت سرمايه‌گذاري لازم است اطلاعاتي در مورد جريانات نقدي مورد انتظار آينده به دست آوريم تا بتوانيم تفاوت جريانات نقدي شركت را (با توجه به قبول يا رد فرصت سرمايه‌گذاري) مورد تجزيه و تحليل قرار دهيم. اما برآورد جريانات نقدي (جريانات نقدي مورد انتظار آينده) يكي از مهمترين و از طرفي مشكل ترين كار در تجزيه و تحليل فرصتهاي سرمايه‌گذاري محسوب مي‌شود. چون پيش‌بيني دقيق هزينه ها و درآمدهاي مربوط به فرصتهاي سرمايه‌گذاري بزرگ دشوار است، در نتيجه انحراف از برآوردهاي مربوطه نيز مي‌تواند تا حدودي قابل قبول باشد. در برآورد و ارزيابي جريانات نقدي كاركنان مالي داراي نقش مهمي هستند. نقش كاركنان امور مالي در فرآيند برآورد و ارزيابي شامل سه مورد مي‌گردد:

 1. هماهنگ كردن تلاشهاي ساير بخشهاي شركت نظير بخشهاي توليد، مهندسي، خريد و بازاريابي .
 2. اطمينان يافتن از اين مطلب كه كليه افرادي كه در اين برآوردها دخالت دارند، مفروضات اقتصادي را در نظر گرفته‌اند.
 3. اطمينان يافتن از اين نكته كه انحراف بالايي بين برآوردها وجود ندارد.

2-4-6-9 ارزيابي فرصت هاي سرمايه‌گذاري

پس از برآورد و ارزيابي جريانات نقدي، لازم است به منظور تصميم‌گيري دربارة رد يا قبول فرصتهاي سرمايه‌گذاري، آنها مورد ارزيابي قرار گيرند. ارزيابي فرصتهاي سرمايه‌گذاري غالباً توسط كارشناسان و متخصصين مالي صورت مي‌گيرد.

افرادي كه فرصتهاي سرمايه‌گذاري را ارزيابي مي‌كنند مي‌بايست افرادي صادق و مستقل باشند و ديدگاههاي شخصي و فردي خود را در فرآيند ارزيابي دخالت ندهند. شركتها براي ارزيابي فرصتهاي سرمايه‌گذاري از معيارها و روشهاي مختلف ارزيابي استفاده مي‌كنند. بايستي توجه داشت براي ارزيابي يك فرصت سرمايه‌گذاري بايد از يك روش ارزيابي صحيح استفاده نمود. يك روش ارزيابي صحيح مي‌بايست خصوصيات و ويژگيهاي زير را داشته باشد:

 1. بايد همه جريانهاي نقدي را براي تعيين سوددهي حقيقي پروژه در نظر داشته باشد.
 2. بايد هدف و راهي بدون ابهام را براي تفكيك پروژه‌هاي خوب از بد ارائه دهد.
 3. بايد بر طبق سوددهي حقيقي به دسته بندي پروژه ها كمك كند .
 4. بايد اين حقيقت را تشخيص دهد كه جريانات نقدي خالص بزرگتر، از موارد كوچكتر بهتر است.
 5. بايد اين حقيقت را تشخيص دهد كه جريان نقدي خالص زودتر، بهتر از جريان نقدي خالص ديرتر است.
 6. روش ارزيابي صحيح مي‌بايستي بين فرصتهاي سرمايه‌گذاري تفاوت قائل شود.
 7. روش ارزيابي صحيح، علاوه بر توجه به سوددهي پروژه‌ها، بايستي به ريسك پروژه‌ها نيز توجه كند.

بطور كلي، روش ارزيابي صحيح بايد دست به انتخاب پروژه‌هائي بزند كه با سودآوري خوب، ثروت سهامداران شركت افزايش يابد.

شركتها در عمل از روشهاي ارزيابي مختلفي براي ارزيابي فرصتهاي سرمايه‌گذاري استفاده مي‌كنند. اين روشها را بصورت زير مي‌توان طبقه‌بندي نمود:

الف) روشهاي تنزيلي

روش ارزش فعلي خالص

روش نرخ بازده داخلي

روش نرخ بازده داخلي تعديل شده

روش شاخص سودآوري

ب) روشهاي غيرتنزيلي

روش دوره با برگشت سرمايه

روش معكوس دوره برگشت سرمايه

روش نرخ بازده حسابداري

ج) روشهاي تركيبي نظير دوره برگشت سرمايه تعديل شده

از لحاظ علمي و تئوريك، روش ارزش فعلي خالص، روش بسيار عالي و منطقي براي ارزيابي فرصتهاي سرمايه‌گذاري مي‌باشد. اين روش فرصتهاي سرمايه‌گذاري را بر حسب قدرت سودآوري رتبه‌بندي مي‌كند و از ميان فرصتهاي پيشنهادي، آن فرصتي را انتخاب مي‌كند كه موجب افزايش ارزش شركت و ثروت سهامداران گردد (اسماعیل پور،1381).