ارزيابي ميزان جذب مشتری/پایان نامه تاثیر بازاریابی برجذب مشتریان بانک

چارچوبي براي ارزيابي ميزان جذب مشتری

اگرچه براي مشتري‎مداري تعاريف گوناگوني عنوان شده است اما اصل بنيادين همه آن‎ها قراردادن مشتري در كانون توجه استراتژيكي سازمان است.

به منظور ارزيابي ميزان مشتري‎مدار بودن يك سازمان مي‎توان از چارچوبي كه توسط ساني نانكو[1] ارائه شده است،‌استفاده نمود. اين چهارچوب همچنان كه در شكل (5-2) پيداست داراي چهار بعد اصلي: تعريف، حساسيت، سنجش و اجرا مي‎باشد.

اين چهار عامل مبناي لازم را براي تجزيه وتحليل ميزان مشتري‎مداري موجود در بافت‎هاي مختلف سازمان فراهم مي‎كند. درحقيقت عملكرد مشتري‎مدار يك سازمان به نوع تعريفي كه در رابطه با درك سازمان از مشتريانش ماهيت حساسيتي كه در ايجاد خدمات نشان مي‎دهد؛ نوع تكنيك سنجش كه مورد استفاده قرار مي‎دهد و مكانيزم‎هاي اجرايي كه اعمال مي‎كند بستگي دارد. ( ديواندري، 1380)

[1] – Sonny Nwankow