مطلوبیت محل استقرار مکانی بانک

باتوجه به افزایش و شدت رقابت، ارایه خدمات در مکان و محل هاي مورد نظر مشتریان، عامل تعيين كننده در جذب و نگهداري مشتریان است. به همين دليل، امروزه بانك ها و دیگر سازمان هاي خدماتي به ایجاد شعب در مناطق مختلف پرداخته اند تا ضمن ارایه خدماتي بهتر، حوزه وسيع‌تري را تحت پوشش قرار دهند. مکان استقرار شعب بانك ها و مؤسسات مالي، محركي مهم در جذب مشتریان است و بازاریابان بانکي باید آن را به دقت مورد بررسي و ارزیابي قرار دهند. بنابراین، بانك‌ها براي احداث شعب نياز به ارزیابي علمي و امکان‌سنجي دقيق دارند و براي اماكن فعلي نيز باید بازاریابي بانکي به عمل آید. واقع شدن شعب یك بانك در فاصله مکاني و زماني مناسب، استقرار شعب یك بانك در اماكن مهمي مانند شهرک‌های صنعتي و مسکوني و اماكن تجاري و استقرار شعب در نزدیکي پاركينگ‌هاي عمومي، از جمله پارامترهایي هستند كه بر سپرده‌گذاري مشتریان در بانك ها تأثير مي گذارند (عباسقلی پور، 1389).

2-7- فرآیند تئوریک برنامه ریزی استراتژیک در بانک

دانش مديريت امروز در جستجوي راه‌هاي كمك به تحقق چشم انداز، اهداف و استراتژي‌ها در سازمان است كه ملاك عملكرد مالی موفق محسوب مي‌شوند. يكي از مهم‌ترين حلقه‌هاي زنجيره مديريت در سازمان، سنجش و اندازه‌گيري عملكرد مالی است. موضوع اندازه گيري عملكرد مالی در سازمان تا آن حد اهميت يافته است كه صاحب‌نظران دانش مديريت معتقدند «آنچه راکه  نتوان اندازه‌گيري نمود، نمي توان مديريت كرد ». بر همین اساس روش‌ها و تكنيك هاي بسياري در سنجش عملكرد مالی ارايه شده است، اما آنچه بيش از همه مهم است داشتن نگاه نظا م‌مند به موضوع عملكرد مالی در سازمان است (آرمسترانگ، 1385).

در عصر كنوني تحولات شگرف دانش مديريت، وجود نظام ارزيابي را اجتناب ناپذير نموده است، به گونه‌اي كه فقدان نظام ارزيابي در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزيابي در استفاده از منابع و امكانات، اهداف و استراتژي ها و مديران و كاركنان را به عنوان يكي از علايم بيماري‌هاي سازمان قلمداد مي نمايند. هر سازمان به منظور آگاهي از ميزان مطلوبيت و مرغوبيت فعاليت هاي خود به خصوص در محيط هاي پيچيده و پويا نياز مبرم به نظام ارزيابي دارد. از سوي ديگر فقدان وجود نظام ارزيابي و كنترل در يك سيستم به معناي عدم برقراري ارتباط با محيط درون و برون سازماني تلقي مي‌شود كه پيامد آن كهولت و در نهايت مرگ سازمان است (فضلی و آذر، 1381).

گسترش مباحث مربوط به اندازه گيري عملكرد مالی موجب به كارگيري نتايج آن‌ها در سازمان ها شده است. كاپلان و جانسون[1] در سال 1987 ، نشان دادند كه معيارهاي سنتي عملكرد مالی سازماني با توجه به رشد سريع سازمان هاي مدرن، در حال منسوخ شدن هستند. آنان اظهار كردند كه معيارهاي سنتي عملكرد مالی سازماني ريشه در انقلاب صنعتي داشته و منعكس كننده يك سيستم كنترل براي بازارها و سازمان هايي است كه در جوامع مدرن ايجاد شده‌اند و هم‌چنين آنان بيان داشته‌اند كه استفاده از ابزارهاي سنتي سنجش عملكرد مالی موجب كاهش بهره وري مديريت شده است، زيرا جمع آوري و پردازش اطلاعات مربوط به آنها بسيار وقت‌گير بوده، تهيه گزارش دقيق مربوط به هزينه محصول نيز به علت بالا بودن هزينه‌هاي فرآيند و هزينه‌هاي سربار بسيار مشكل بوده و درنهايت اين ابزار باعث مي شدند تا مديران نگرش كوتاه مدت نسبت به مشاغل سازماني داشته باشند .(Johnson & Kaplan, 1987)

فرآیند برنامه‌ریزی در یک موسسه مالی مانند بانک، روندی منظم برای دستیابی به اهداف حداکثرسازی حقوق صاحبان سهام می باشد. به بیان ساده این نوع برنامه ریزی، روابط متقابل ریسک و بازده را در تصمیم گیری‌های مدیریتی در بر می گیرد. همان گونه که در شکل (2-2) نشان داده شده است، فرآیند برنامه‌ریزی را می‌توان به سه مرحله یا افق زمانی تقسیم نمود. برنامه استراتژیک اغلب یک دوره 3 ساله و یا بیشتر را تحت پوشش قرار می‌دهد ولی برنامه‌ریزی سود یا بودجه بندی یک فرآیند سالانه است. سیاست‌های عملیاتی نیز فعالیت‌های برنامه‌ریزی روزمره بانک‌های تجاری را پوشش داده و مدیران میانی و رؤسای شعب بانک ها را راهنمایی و هدایت نموده و حدود وظایف آنها را مشخص می کند.

 

 

 

[1] -Kaplan & Johnson