اسنادتجاری:/پایان نامه درباره مدیریت سرمايه در گردش

اسنادتجاری

اسنادتجاری معمولاًاوراق بهادارقابل مبادله ای است که توسط واحدهای انتفاعی به سایرواحدهای انتفاعی،بانکهایامؤسسات مالی فروخته می شود.بسیاری ازواحدهای انتفاعی اسنادتجاری خودرامستقیماًبه سرمایه گذاران می فروشند.هزینه تأمین مالی این قبیل اسنادبه وضعیت مالی ورده بندی اعتباری واحدانتفاعی صادرکننده آن بستگی دارد.(شباهنگ،1379)

درانتخاب مابین تأمین مالی کوتاه مدت وبلندمدت قاعده سرانگشتی مورداستفاده شرکت این است که ازسرمایه گذاری های کوتاه مدت برای وجوه کوتاه مدت وازسرمایه گذار ی های بلندمدت نیزبرای وجوه بلندمدت تأمین مالی کنید.این امربه این معناست که ازاستقراض کوتاه مدت ارزان درجایی که استفاده ازآن امن تراست (درجایی که سرمایه گذاریها درماهیت کوتاه مدت اندوبنابراین تجدیدنظربه عنوان مشکل محسوب نمی شوند)استفاده کنید،اماازتأمین مالی بلندمدت برای سرمایه گذاریهای بلندمدت استفاه نمایید.

2-2-17تأمین مالی بلندمدت وبازارسرمایه

پیش بینی وجوه موردنیازشرکت برای مدت بیش ازیکسال که معمولاًازطریق استقراض،انتشارسهام عادی صورت می گیرد.درعرصه مدیریت مالی دوره کوتاه مدت معمولاًبه بدهی هایی مربوط می شودکه سررسیدآنهادرفاصله ای کمترازیکسال است،امااصطلاح تأمین مالی بلندمدت به طوردقیق تعریف نشده است.برخی واحدهای اقتصادی دوره میان مدت رابرای تاریخ های سررسیدبیش ازیک سال وکمترازده سال به کارمی برند.برای برخی اشخاص وام هشت ساله کوتاه مدت وبرای برخی دیگربلندمدت محسوب می شوند.ولی به طورکلی وام های دارای سررسیدبیش ازیک تادوسال بلندمدت خوانده می شوند.(مجله حسابداری شماره 146)منابع تأمین مالی بلندمدت شرکت عبارتندازاوراق قرضه (ابزاربدهی)،سهام ممتازوسهام عادی(ابزار سرمایه)اوراق قرضه وسهام ممتاز(درمواقعی که دارای نرخ سودثابت تضمین شده است)به عنوان اوراق بهاداربادرآمدثابت وسهام عادی به عنوان اوراق بهاداربادرآمدمتغیرشناخته شده است.بازارتأمین مالی بلندمدت،بازارسرمایه نامیده می شودوشامل انواع اوراق بهاداری است که سررسیدبیش ازیکسال دارد.(رودپشتی ودیگران،1385)

2-2-18بدهی بلندمدت وتأمین مالی

استقراض یکی ازروشهای تأمین مالی بلندمدت است .استقراض یابدهی بلندمدت به عنوان راهکارتأمین مالی درساختارسرمایه تلقی می گردد.درفرآیندتأمین مالی توجه به ابزاربدهی وابزارسرمایه ضرورت دارد. اوراق بهادارازجمله ابزارهای تأمین مالی هستندکه واحدانتفاعی درتصمیمات کلی تأمین مالی مدنظر قرارمی دهند.

یک مطلب دیگر:
کارآفرینی و ایجاد کسب‌ و کار /:پایان نامه درباره آموزش کارآفرینی

بدهی های بلندمدت به بدهی هایی اطلاق می شودکه سررسیدآنهابه بیش ازیک دوره مالی(یکسال)است. هرچه بنگاههای اقتصادی نگاه بلندمدت به تدام فعالیت توجه داشته باشندوبرنامه ریزی مالی بلندمدتی راطرح ریزی نمایند،آنگاه بدهی هابه کوتاه مدت،میان مدت وبلندمدت تقسیم می شودبنابراین بدهی بلندمدت دراین شرایط دارای سررسیدبیش ازده سال هستند.(رودپشتی ودیگران،1385)

2-2-19بدهی تضمین شده

اوراق قرضه می تواندتضمین شده یاتضمین نشده باشد.اوراق قرضه تضمین شده به عنوان بدهی تضمین شده ازجمله خصوصیات اوراق قرضه است که می بایست بهره درزمان مقررواصل آن درسررسیدتضمین وپرداخت شودکه باوثیقه گذاری برخی ازدارایی هاپشتیبانی می شود.

2-2-20بدهی تضمین نشده

به آن دسته ازموارداشاره داردکه تحت عنوان اوراق قرضه تضمین نشده شناخته شده است.یعنی دسته ای ازاوراق قرضه که به پشتیبانی اعتبارکلی واحدانتفاعی انتشارمی یابد.

 

2-2-21 اجاره به عنوان بدهی بلندمدت

اجاره های سرمایه ای ازجمله روشهای تأمین مالی بلندمدت است که نوعی بدهی بلندمدت تلقی می گردد.اجاره سرمایه ای قراردادی است که بین مالک دارایی ازیک طرف واستفاده کننده از طرف دیگر منعقدمی شودوبه طرف اول اجاره دهنده(موجر)وطرف دوم اجاره کننده(مستاجر)اطلاق می گردد. (رودپشتی ودیگران،1385)