اصول مدیریت دانش:پایان نامه درمورد ابعاد مدیریت دانش

اجزاء سازمانی تشکیل دهنده مدیریت دانش:

تمام اجزاء مدیریت دانش در گروه های زیر طبقه بندی می شود:

 

رهبری / مدیریت: 

با فرآیندهای محیطی ، استراتژیک ، تصمیم گیری سطح شرکتی سروکار دارد و شامل ارزشها ، اهداف ، نیازمندیهای دانش ، منابع دانش ، اولویت بندی ، تخصیص منابع و دارایی های دانش سازمانی است .آن به اصول مدیریت یکپارچه و تکنیکها براساس تفکر و راهکارهای سیستمی نیاز دارد.

 

سازمان :

با جنبه های عملیاتی داراییهای دانشی سروکار دارد که شامل وظایف ، فرآیندها، ساختارهای رسمی و غیررسمی ، شاخص و سنجشهای کنترلی ، بهبود فرآیند و مهندسی مجدد فرآیندها است. جهت اطمینان از گردش و استفاده از داراییهای دانش و همچنین برای پیگیری و استفاده بهینه از آنها از اصول مهندسی و تکنیکها استفاده می شود.

 

فناوری:

با انواع فن آوری های اطلاعاتی بویژه برای پشتیبانی و توانا سازی استراتژی های مدیریت دانش و عملیاتشان سروکار دارد.

 

یادگیری:

با جنبه های رفتاری سازمانی ومهندسی اجتماعی سروکار دارد.این جنبه بر اصول و عملیاتی برای اطمینان از به اشتراک گذاشتن دانش و افزایش همکاری افراد تمرکز دارد. تأکید و تمرکز بر شناسایی و کاربرد ویژگیهای مورد نیاز برای یادگیری سازمانی می باشد.

مدیریت دانش به انسجام و تعادل رهبری ، سازمان، یادگیری و تکنولوژی در یک محیط گسترده سازمان نیاز دارد.( اجلی قشلاجوقی،صفوی،موسی خانی،1386،ص3)

اصول مدیریت دانش:

مدیران همواره در پی مجموعه قواعدی هستند که راهنمای عمل آنها باشد،مدیران دانش نیز از این قاعده مستثنی نیستند. مدیریت دانش دارای اصول متعددی است . داونپورت مجموعه ده اصل را برای راهنمایی مدیران دانش مطرح کرده است که عبارتند از:

اصل اول: مدیریت دانش هزینه بروگران است.

اصل دوم: مدیریت اثر بخش دانش نیاز به تلفیق فناوری با راه حلهای ارائه شده از سوی کارکنان دارد.

اصل سوم: مدیریت دانش بی اندازه سیاسی است.

اصل چهارم: مدیریت دانش نیازمند وجود مدیران دانشی است.

اصل پنجم: منابع ناشی از مدیریت دانش بسیار فراتر از نقشه ها ،مدلها و توجه به بازارها وسلسله مراتب است.

اصل ششم: به اشتراک گذاردن و استفاده از دانش متقابل در سازمانها امری غیر عادی است.

اصل هفتم: مدیریت دانش به معنای بهبود فرآیندهای کار دانشی است.

اصل هشتم: دستیابی به دانش صرفاً ابتدای راه مدیریت دانش است.

اصل نهم: مدیریت دانش هیچگاه پایان ندارد.

اصل دهم: مدیریت دانش نیازمند یک قرار داد دانشی است.(یاریگرروش،ص87)

 

 

 

2-1-15) هدف های مدیریت دانش:

داونپورت چهار هدف رابه عنوان اهداف مدیریت دانش بر شمرده است:

1- ایجاد مخازن و منابع دانش

2- تسهیل و بهبود دستیابی به دانش و توزیع آن

3- تقویت محیط دانش

4- اداره موثر دانش به عنوان یک دارایی (ابطحی،صلواتی،1390،ص102)

 

 

 

2-1-16) تئوری های مدیریت دانش:

تئوری های مدیریت دانش معدود هستند با بررسی دراین زمینه تئوری های زیرشناسایی شدند. (عدلی،1390،ص60)

 

2-1-16-1)تئوری مدیریت دانش جامع:

تئوری مدیریت دانش جامع[1] به منظور ایجاد کارآیی و موفقیت کارآفرینان به روش سیستماتیک ، توسط ویگ[2](1999) ارائه شد.

 

مفروضات مدیریت دانش جامع عبارت است از:

 

–  شناسایی و درک این مسئله که سرمایه های هوشی (دانش) برای خلق، حفظ و در دسترس قرار دادن دانش برای پارادایم خدمات و تولیدات رقابتی ، ضروری هستند.

–  تهیه و تبدیل دانش فعالیتی ضروری است و دربافت سازمانی باید به طور دائم بازسازی شود.

– تمام دارایی های دانش(سرمایه هوشی) به طور مداوم و با پشتکار وجدّیت عنداللزوم ، باید اعمال قدرت کند.

– فرایندها و روابط مدیریت دانش نیاز به حمایت گسترده کارآفرینان و رهبری دارد و زیرساخت های لازم برای آن باید در سازمان ایجاد شود.)عدلی ،1390،صص 63-61)

 

[1]– Comprehensive Knowledge Management Theory (CKMT)

[2]– Wigg