انواع روابط عمومي :

يکي از مباحثي که مي توان درباره روابط عمومي  به بحث کشاند،تقسيم روابط عمومي ها به گونه هاي متفاوت است تا شناخت روابط عمومي را حت تر ميسر شود.

 

جدول شماره 3: ويژگي انواع روابط عمومي (يحيايي ايله اي،1387)

انواع روابط عمومي ويژگي هاي انواع روابط عمومي
روابط عمومي تبليغات گرا (رابطه عمودي) رابطه عمودي بين سازمان با مخاطبان،انتقال اطلاعات خوشايند سازمان، اکتفا به اعلام و گفتن،مرکزگرايي،مراسم گرايي،توجيه نظام حاکم،يک طرفه بودن فعاليت ها،ايفاي نقش مهندسي پذيرش در قالب تکنسين ارتباطات عدم اعتقاد به ارزيابي فعاليت ها،منفعل پنداري مخاطبان،بي اعتنايي به اصول اخلاق حرفه اي،تاکيد بر برگزاري مراسم و تشريفات و حل اختلافات
روابط عمومي اطلاع رساني (رابطه عمودي) توجيه به اقناع علمي و متقاعد سازي مخاطبان،ارزيابي بازخورد ارتباطات،پذيرش اطلاع رساني و آگاه کردن مخاطب،مرکز گرايي،يک سويه بودن فعاليت ها ، فعال پنداري مخاطبان،توجه صرف به منافع سازمان،اعتقاد به وجود رابطه فرستنده-گيرنده،ايفاي نقش ابزاري به وسيله روابط عمومي ،ايفاي نقش تسهيل گر ارتباطات،عدم آمادگي براي تغيير،کنترل افکار عمومي ،تاکيد بر اطلاع رساني و فعاليت هاي رسانه اي
روابط عمومي مردم گرا(رابطه افقي) توجه متوازن و همسنگ به منافع سازمان و گروه هاي اجتماعي مرتبط،خدمت به افکار عمومي ، تاکيد بر گفتمان،آمادگي براي تغيير اصالت فهم مشترک و درک متقابل در برابر اقناع و متقاعد سازي،مرکز گستر ي و مرکز گشايي، اعتقاد به دوسويگي ارتباط و رابطه گروه-گروه ،اعتقاد به هوشياري و سرسختي مخاطبان،توجه به اصول اخلاقي روابط عمومي ،توجه به نقش مديريتي روابط عمومي ،ايفاي نقش هاي تسهيل گري تصميم گيري و مديريت ارتباطات،تاکيد بر فعاليت هاي نگرش سنجي،تاکيد بر انجام تحقيقات افکار عمومي و ارائه مشاوره به مديريت و کمک به اصلاح رفتار سازماني

برخي ديگر انواع روابط عمومي را با عناوين ديگري ياد کرده اند:

  • روابط عمومي عمومي سنتي: دوره اي که روابط عمومي صرفاً داخل سازمان فعاليت مي کند و کاري با محيط خارج از سازمان ندارد و سازمان خود را بي نياز از ايجاد ارتباط با دنياي بيروني مي داند.
  • روابط عمومي فني (تکنيک گرا):روابط عمومي در اين مرحله به تصوير سازي مثبت از سازمان مي پردازد و نقش او صرفاً فني است و براي رسيدن به مقصود خود،از تکنيک هاي مختلف بهره مي برد.
  • روابط عمومي نامتقارن(سازمان گرا):روابط عمومي در اين مرحله ،تسهيل گر تصميم گيري است و خود درجريان اتخاذ تصميمات نقش ندارد،صرفاً اهداف سازمان را در نظر مي گيرد و به نتايج فعاليت هاي خود آگاهي ندارد.
  • روابط عمومي متقارن: روابط عمومي در اين مرحله ،تکامل بيشتري مي يابد و به ماهيت واقعي خود نزديک مي شود و از شيوه هايي بهره مي برد که هم منافع سازمان و گروه هاي مخاطب را تامين مي کند و هم آن را در نقش راهبردي متجلي مي سازد( سون و همکاران،1376). همچنين روابط عمومي به خاطر استفاده از فناوري ،روابط عمومي الکترونيکي يا آنلاين،سايبر،ديجيتال و… تقسيم شده است.

ويژگي هاي روابط عمومي :

بر اساس تعاريف ياد شده،مي توان ويژگي هايي را که براي روابط عمومي بدين شرح برشمرد:

– انتقال و تجزيه و تحليل اطلاعات و نظرات مديريت سازمان به مخاطبان و برعکس

– روابط عمومي بخشي از وظايف مديريت سازمان است.

– روابط عمومي ،ارتباطات اقناع کننده است.

– روابط عمومي ،فلسفه اجتماعي است.

– روابط عمومي مديريت ارتباط و کارکرد ارتباطي مديريت است.

– کوشش آگاهانه و برنامه ريزي شده و سنجيده.

– وسيله نفوذ در افکار عمومي و تغيير آن

– عمليات ارتباطي آگاهانه مبتني بر برنامه و تحقيق

– وسيله گفت و گو با مخاطبان

– ارتباطات صادقانه در راستاي باور پذيري

-وسيله مديريت اطلاعات و توزيع عادلانه آن در جامعه

– وضوع و انسجام عملکرد ها براي اطمينان و اعتماد

– فعاليت مبتني بر تحقيق

– وسيله مشاوره مديران

– مرکز ثقل ارتباطات درون و برون سازماني

– هنر مردم داري

– روابط عمومي رفتار صحيح ارتباطي است

– وسيله ارتقاي روحيه پرسشگري در جامعه

– وسيله توسعه اعتماد و اعتبار اجتماعي سازمان است

– فراهم کننده مشارکت مردم در امور است

– امکان نظارت مستمر مردم بر کارها را ايجاد مي کند

– تشکيل،حفظ و استفاده سرمايه اجتماعي است