انگيزش بيروني: به آن دسته از انگيزه هايي گفته مي شود كه منبع و كانون اثر بخش آنها در محيط فرد قرار دارد و به عنوان يك عامل بيروني فرد را ترغيب به انجام فعاليتي خاص مي كند. به عبارت ديگر انگيزش بيروني حالتي است كه در نتيجه محركهاي بيروني در فرد شكل مي گيرد و موجب تقويت رفتار مي گردد. برخي از اين محرك ها عبارتند از:

  • محركه هاي مالي
  • قدرت و شهرت
  • نشان ها يا مدالها
  • تقويت هاي كلاسي
  • شرايط و امكانات بهتر براي كار

رشد و تقويت اين انگيزه ها چنانچه حساب شده و به موقع نباشد مي تواند موجب تضعيف انگيزش­هاي دروني گردد.

پاداشهايي كه فرد در قبال انجام فعاليتهاي مبتني بر اين انگيزه ها دريافت مي دارد، پاداش هاي بيروني هستند. اين پاداش ها اغلب پاداش هايي غيبي، ملموس و همگاني هستند. فرد با پيش بيني و آگاهي از احتمال دريافت اين پاداشها رفتارهاي خود را سازمان مي بخشد و بسته به شدت تمايلي كه اين پاداشها در وي ايجاد مي كند فعاليت خود را تا رسيدن به آن تداوم مي بخشد. اين پاداش ها هر چند ممكن است جنبه هاي فردي بر اساس نيازهاي فردي داشته باشند، اما اغلب مبتني بر نيازهاي همگاني هستند مثل افزايش حقوق(قربانی،1388).

 

2-2-2- انگیزش یادگیری ونظریات مرتبط با آن

انگیزش یادگیری میل خاص کارآموز برای یادگیری محتوای برنامه های آموزشی می باشد  (نوآ، 1986). انگیزش یادگیری یک  پیش نیاز مهم به منظور آموختن مطالب جدید برای شروع فعالیتهای یادگیری
(بییر و کنفر،2010) و حتی قبل از شروع یادگیری (هولتون، 1996؛ نوآ، 1986) است. استیپک توصیف
می­نماید که  انگیزه یادگیری یک جزء مهم برای مشارکت فعال در فرایند یادگیری است. انگیزش یادگیری با تعامل شناختی معنادار درمحتوای آموزشی مرتبط می باشد(گرین و میلر، 1996؛ بروفی،2010؛واکر و همکاران، 2006)، و باعث تحریک علاقه در فرد می شود (الکساندر و مورفی، 1999؛ برانسفوردو همکاران، 1999؛ هیدی،2006).مکاتب مختلف تعاریف متفاوتی از انگیزه یادگیری دارند. در اینجا به تشریح انگیزش یادگیری از منظر رفتارگرایی، انسان گرایی و علوم شناختی پرداخته می شود:

(1) رفتارگرایی:

مفهوم هسته اصلی انگیزش یادگیری در رفتارگرایی سائق است، و سائق ناشی از تقاضای بیولوژیکی
می­باشد.اگر زمانیکه فرد در­حال انجام رفتار است،اعلام رضایت از رفتار وی گردد آن رفتار تقویت خواهد شد وفرد آن را حفظ می نماید(ژانگ چون زینگ، 1994).اصل تقویت بر پایه یادگیری جهت دار می باشد و ماهیت آن بیرونی است. بنابراین، رفتارگرایی مدعی است که انگیزه یادگیری  برای حفظ فرایند یادگیری از طریق مشوق های خارجی برانگیخته می شود و ممکن است به عنوان انگیزه بیرونی طبقه بندی شده است. به عنوان مثال: در گیر شدن در فرایند یادگیری ممکن است به اخذ دیپلم، و یا ارتقاء، و غیره منجر شود.

(2) اومانیسم[1] (انسان گرا):

اومانیسم معتقد است که نیازها ایجاد کننده انگیزه یادگیری هستند. مفهوم اصلی آن در نیاز یادگیرنده (مانند اعتماد به نفس، و خود شکوفایی) می باشد، وبر آزادی های فردی، خود مختاری و رشد خود تاکید می نماید. انگیزه خواست بیشتر است، و هر فرد دارای سائق برای رشدش است. این امر بر ​​اهمیت انگیزش درونی، و این که ماهیت انگیزش درونی است تاکید می کند. زبان آموزان پتانسیل انجام اعمال خوب را دارند و به دنبال تعالی هستند. به این ترتیب، انگیزه یادگیری زمانی اتفاق می افتد که فرد سطح بالاتری از توسعه را پس از ارضای نیازهای اولیه اش دنبال می کند . بنابراین، دیدگاه انسانی معتقد است که انگیزه برای حفظ فرایند یادگیری از درون ناشی می شود، و به عنوان انگیزه های داخلی طبقه بندی شد است . به عنوان مثال: شرکت در فعالیت های یادگیری ممکن است به توسعه شخصی، خود تحقق، و غیره منجر شود.

 

 

(3) علوم شناختی:

روانشناسی شناختی معتقد است که انگیزش یادگیری یک فرآیند واسطه ای بین محیط (محرک) و
رفتار شخصی (واکنش) است. عوامل مؤثر بر انگیزش یادگیری مطابق با این دیدگاه برداشت فرد، انتظارات برنامه ریزی، تشریح واقعیت های عینی، برآورد و اهداف هستند. به این معنا که انگیزه از تعامل بین ادراکات حسی فرد و اطلاعات دریافتی وی ناشی می گردد. (لی یونگ-یین، کیوس،1995). سه عامل است که
توانایی های شناختی افراد با توجه به محیط را تحت تاثیر قرار می دهد شامل تجارب گذشته، شرایط فعلی و انتظارات آینده است. بنابراین، علوم شناختی معتقد است که انگیزه یک نیروی درونی است که همواره یک فرد به سمت هدف حرکت می کند. به عنوان مثال: نیاز به موفقیت، انتظار موفقیت و انگیزه های خارجی، برخی از عواملی هستند که بر مشارکت در یادگیری اثر دارند.

[1] . Humanism