انگیزه ها و اهداف هموارسازی سود

از دیدگاه تئوری حسابداری،پدیده هموارسازی دررویکرد رفتاری، موضوعی قابل تامل است. همچنین در عمل نیز حسابداران و تحلیل گران مالی در فرآیند گزارشگری مالی که گزارشگری سود از مهمترین اجزای آن به شمار می رود به نوعی با این پدیده و پیامدهای آن مواجه می شوند.شناخت ابعاد مختلف هموارسازی سو در راستای شناسایی ویژگی ها و محدودیت های سود حسابداری قرار می گیرد. در صورت امکان ارائه یک چارچوب نظری برای این پدیده که به نظرمی رسد تاکنون میسر نشده است احتمال دارد بتوان به پیشرفتی در زمینه کیفیت گزارشگری سود دست یافت انگیزه های ناشی از پدیده هموارسازی سود را سه مورد زیر بیان می کند(جونز،1991).

الف) افزایش رفاه سهامداران[1]

ب) تسهیل قابلیت پیش بینی سود[2]

ج) افرایش رفاه مدیریت[3]

می دانند هر یک از انگیزه های هموارسازی سود به تفضیل در ذیل تشریح می شوند.

 

2-4-1- افزایش رفاه سهامداران

محققین معتقدند که انگیزه اصلی مدیران از هموارسازی سود افزایش ارزش سهام شرکت می باشد چون سهامداران حاضرند برای شرکت هایی که دارای سود پایدرای هستند بهای بیشتری را بپردازند و در حالت کلی تمایل بیشتری به سرمایه گذاری در شرکت های دارند که سودهای همواری را گزارش می کنند شرکت هایی که سودهای همواری را گزارش می کنند نسبت به شرکت هایی که سودهای پرنوسانی را گزارش می کند دارای ریسک کمتری هستند.

( تارمن و تیتمن،1988) و ( بیلدمن،1973) معتقد است که مدیریت فرض می کند که سهامداران تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری در شرکت هایی که دارای سودهای هموار هستند نشان می دهند،زیرا سودهای هموارنشان دهنده ثبات شرکت است و سودهای پرنوسان دلیلی بر ریسکی بودن عملیات شرکت تلقی می شود و یا به عبارتی نوسان سود را بیانگر نوعی فعالیت برنامه ریزی نشده می دانند که چندان پایدار نمی ماند و ماندگار نیست ( لیوو کانیتیزکی،1974) .به این نتیجه رسیدند که هموارسازی سود در راستای هدف کاهش عدم اطمینان های مربوط به خالص جریان های نقدی مورد انتظار عمل می کند و در نتیجه به صرف ریسک پایین تری در قیمت گذاری دراائی های سرمایه ای می انجامد و نتایج بیدلمن را تایید کردند( هپ وورث، 1953).معتقد است که سهامداران فرض می کنند که کاهش نوسان های دوره ای سود پرداختهای مالیاتی را کاهش می دهد.

گوردن معتقداست که مدیران به این خاطر به هموارسازی سود روی می آورند که معتقدند اگر سودهای همواری را گزارش کنند، مشان از عملکرد خوب آنها دارد و برعکس اگر سودهای پرنوسانی را گزارش کردند نشان از بی ثباتی در شرکت و عملکرد ضعیف آنها دارد.

( هپ وورث، 1953) معتقداست که هموارسازی سود منجر به کاهش مالیات پرداختی و ایجاد ذهنیت بهتر سهامداران نسبت به سودهای کم نوسان می شود.

این نوع استدلال ها از سوی طرفداران فرضیه بازار کارای سرمایه به بار انتقاد گرفته شد.طرفداران فرضیه بازار کارای سرمایه معتقدند که در بازار کارای سرمای سهامداران و در کل بازار در مورد رویدادهایی که تاثیری بر جریانات نقدی ندارند، گمراه  نخواهد شد.زیرا بازار این توانایی را دارد که دستکاری های سود را تشخیص دهند ( امهوف، 1977)

 

2-4-2- تسهیل قابلیت پیش بینی سود

وقتی که هموارسازی سود وجود داشته باشد،مدیریت و سهامداران می توانند راحتر برنامه ریزی و بودجه بندی کنند مدیریت می تواند برای سالهای آتی راحتر برنامه ریزی کند و سهامداران و سرمایه گذاران در محاسبه بازده سهم و تصمیم گیری در مورد سرمایه خود راحتر اقدام می کنند.مدیران در صورت وجود سودهای پرنوسان نمی توانند براحتی برای آینده برنامه ریزی و بودجه بندی کنند.سهامداران نیز در مورد سودهای قابل تقسیم و پیش بیی قیمت سهام در آینده با مشکل مواجه خواهند شد( بارنیا، رونن و سادن، 1975).به این نتیجه رسیدند که پیش بینی جریانهای نقدی آتی با توسل به سودهای هموار متوالی نسبت به سودهای واقعی متوالی کهدر برگیرنده، اقلام غیر مترقیه هستند برتری دارد. آنها به این نتیجه دست یافتند که مدیریت به منظور افزایش توانایی سرمایه گذاران برای پیش بینی جریان نقدی آتی به هموارسازی سود دست می زنند و معتقدند وجود هموارسازی سود این امر را تسهیل می کند.

2-4-3- افزایش رفاه مدیریت

یکی از انگیزه هایی که باعث می شود دست به هموارسازی سود بزند منافع مدیریت است در اکثر واحدهای تجاری پاداش مدیریت تابعی از سود است و مدیریت برای دریافت پاداش بیشتر دست به هموارسازی سود می زند.یکی دیگر از دلایلی که باعث می شود که مدیریت دست به هموارسازی سود بزند این است که مدیریت امنیت شغلی می خواهد همان طور که قبلاً نیز بیان شده سهامداران در شرکتهایی که دارای سودهای هموار می باشند رغبت بیشتری به سرمایه گذاری نشان می دهند و همچنین ناپایدار بودن سود را با ریسکی بودن شرکت می دانند بنابراین مدیری که هموارسازی سود نکند احتمال دارد شغل خود را از دست بدهد و بر عکس مدیری که سودهای همواری را گزارش می کند. ارزش سهام شرکت را بیشتر می کند .و از این طریق ثروت سهامداران را بیشتر می کند و از طرف دیگر سهامداران نیز امنیت شغلی وی را تضمین می کنند.

[1] Improving share Holders Wllfare

[2] Fackiktating the Predivtability of Incom

[3] Enabancing the Manger Welfare