اهمیت مدیریت منابع انسانی

مدیران هوشمند و آگاه وقوف دارند که هر قدر در زمینه توسعه و ارتقا نیروي انسانی، سرمایه گذاري کنند، موفقیت، کارایی و برتري رقابتی سازمان خود را تضمین کرده‌اند (رهنماي رود پشتی و محمود زاده، 1387، ص 13). فعالیت‌هاي مدیریت منابع انسانی می‌تواند جهت انگیزش منابع انسانی، در راستاي توسعه و استفاده بهینه از پتانسیل بشري، مورد از طریق تجزیه و تحلیل چندگانه نشان داد که فعالیت‌هاي مدیریت منابع انسانی به طور استفاده قرار گیرد. آرتور [1](1992) قابل ملاحظه اي بر روي عملکرد کارکنان تاثیر دارد(انصاري و همکاران، 1389، ص 51). نویسندگانی نظیر ففر[2] (1994)  مدیریت منابع انسانی را به عنوان ابزاري براي رسیدن به مزیت رقابتی تشریح کرده‌اند. ففر به این نتیجه رسید که  سازمان‌هایی که از سیاست‌هاي مدیریت منابع انسانی زیر تبعیت می‌کنند بیشتر از سازمان‌هاي دیگر، از طریق کارکنان خود به مزیت رقابتی دست پیدا کرده‌اند: 1- امنیت شغلی 2- تسهیم اطلاعات 3- مشارکت و توانمند سازي 4- پرداخت انگیزاننده (انصاري و همکاران، 1389، ص 51). تاثیر سیاست‌هاي مدیریت منابع انسانی را در سه گونه ي مختلف سیاست‌هاي عملکرد گرایانه،  ففر و ویگا[3](1999)  مشارکت گرایانه و متعهدانه بر سازمان‌ها مورد بررسی قرار دادند. بعد از پنج سال تحقیق در مورد سود آوري، قیمت سهام و مطالعه ي اطلاعات عمومی‌سازمان‌هاي بزرگی از چندین صنعت مختلف از جمله صنایع اتومبیل، پوشاك، صنعت نیمه‌هادي، تولید کنندگان فولاد، شرکت‌هاي نفت و صنایع خدماتی نشان داد که با اجراي فعالیت‌هاي مدیریتی متعهدانه، منفعت بیشتري یعنی چیزي حدود چهل درصد نصیب سازمان‌ها می‌شود. وي سیاست‌هاي موفق را بدین صورت معرفی کرد:

  • امنیت شغلی
  • استخدام گزینشی
  • تیم‌هاي خود مدیریتی و تمرکز زدایی به عنوان اجزاي اصلی طراحی سازمانی
  • حقوق بالاي قابل مقایسه که وابسته به عملکرد سازمانی است
  • آموزش گسترده
  • کاهش تفاوت پست ومقام
  • تسهیم اطلاعات (انصاري و همکاران، 1389، صص 55-54)

اساس مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی کمک به عملکرد بهتر در سازمان براي نیل به اهداف سازمانی است و کمک به افزایش تولید و بهره وري، موثرترین کمکی است که می‌توان به سازمان نمود(سعادت، 1385، ص 8). بنابراین مدیریت منابع انسانی در سیاستگذاري مربوط به اداره کارکنان باید به گونه اي عمل نماید که احساس امنیت ناشی از کار واستمرار درآمد و حقوق در کارکنان به وجود ‌آید. برطرف کردن موارد دلسرد کننده سبب خواهد شد که کارکنان به ادامه همکاري با سازمان ترغیب شوند. فراهم ساختن زمینه‌هاي تربیت و پرورش، پیشرفت، سنجش عملکرد، اعطاي پاداش به منظور شناسایی افراد توانمند و شایسته از جمله مواردي است که مدیریت منابع انسانی را در کسب مقاصد سازمان با این هدف یاري می‌کند (سید جوادین، 1387، صص 52-51)

[1] Arthur

[2] Pfeffer

[3] Pfeffer& Veiga