ایجاد برند مستلزم توجه به سه رکن می‌باشد:

1-درك مشتریان: یك برند وابسته به ادراك مشتریان می‌باشد(سیمویز ودیپ[1]،2001). 

2-ارتباطات بازاریابی: برندهایی كه تازه ایجاد شده‌اند نیاز به ارتباط و جایگاه‌یابی برای افراد مناسب در محل فروش دارند(اخلاصی،1391). ارتباطات بازاریابی از طریق ایجاد آگاهی[2] در مشتریان منجر به ایجاد ارزش ویژه[3] برای برند می‌شود و نیز منجر به ایجاد تصویر برند در ذهن مصرف‌کننده می‌گردد(کاتلر ودیگران،2006). در سال 1957 آلدرسون[4] بیان می‌کند که فعالیت‌های بازاریابی و ایجاد برند، جدا از فعالیت‌های فروش نیستند(پارمنت[5]،2008).

3-ارتقاء تعامل با مشتریان: فعالیت‌های سازمان باید حول ایجاد،‌ توسعه و حفاظت از هویت برند دور بزنند و تعامل با مشتریان هدف را با ارزیابی دستیابی به نتایج رقابتی مستمر در برند ارتقاء بدهند(سیمونز[6]،2007).      

   برندها بر اساس ارزش‌ها و فرهنگ و اعتبار بنا شده اند(پالوشک[7]،2005).فرهنگ سازمانی در بردارنده ادل‌های قوی درباره ارزش‌هایی است که ویژگی‌های برند را شکل می‌دهد(چرناتونی[8]،2006).

   رفتار کارکنان از آنجا که به جوهره برند معروف است و ادراکات را تحت تأثیر قرار می‌دهد لذا عامل مهمی به شمار می‌رود. بدون فرهنگ سازمانی مناسب وحمایتی، شانس بسیارکمی وجود دارد تا کارکنان بتوانند برند را زنده نگه‌ دارند(دشپانده و فارلی[9]،2004). ارتباط نسبتا واضحی بین فرهنگ سازمانی برونگرا و عملکرد بهتر یافتند. فرهنگ سازمانی اثر مثبتی بر روی برند آن سازمان دارد(سیگال و مک دونالد[10]،2004). مفهوم اساسي و بنيادي در بازارهاي رقابتي امروز، در جاييكه نقش برندها، متمايز نمودن محصولات جهت ايجاد ارزش براي مالكان برند است، تمايز برند است(لو [11] و همكاران،2008). امروز راه دستیابی به یک برند قوی، گاو بنفش است. در بازارهای کنونی گزینه‌ها و انتخاب‌ها بسیار زیاد و روز افزون است و در عوض زمان و فرصت مشتریان برای انتخاب از میان گزینه‌ها کم و رو به کاهش است. بنابراین محصولات فرصت اندکی دارند تا به چشم بیایند و چنانچه چشم ‌گیر نباشند در خیل گزینه‌ها گم شده و نادیده گرفته می‌شوند. در یک بازار شلوغ، شبیه دیگران بودن به معنای شکست است (گاردین[12]،2010).

   بجز محصول و مشتري عوامل بسیار متعددي وجود دارد که بر برند اثرگذار می باشد .امروزه در یک سازمان، دیگر جلب مشتري تنها راه ارتقاي سطح سوددهی یک برند به شمار نمی آید، بلکه شرکت‌ها باید تدابیر و استراتژی‌هاي لازم براي گلچین کردن بهترین کارمندان را اتخاذ کند که بتواند به تعالی و نیل به اهداف تعیین شده دست پیدا کند. یکی دیگر از مؤثرترین شیوههاي بکار گرفته شده براي ساختن یک برند قدرتمند مشتریان هستند. آنها صرفاً دریافت‌کننده محصولات شما نمی‌باشند بلکه مشاوران شما در جهت بهبود بخشیدن به وضعیت برند شما می‌باشند. از این رو امروزه سازمان‌ها به استفاده از وب سایت‌هاي خلق برند به صورت آن لاین روي آورده‌اند. اینترنت رویاي مدیران، براي برند آنها می‌باشد. سایت‌ها به آنها این امکان را می‌دهد که با پرداخت اندکی پول به عنوان پاداش درقبال یافتن خطاهاي موجود در وب سایت مربوط به شرکت، مشتریان را در ساخت یک برند قدرتمند شریک سازند(روناسی،1387).

 شرکت‌های مختلف برای ساختن برند، خصوصیات مشترکی دارند که می‌تواند به عنوان راهنما برای هر شرکتی که می‌خواهد برند موفقی بسازد، عمل نماید از جمله: استفاده از اندازه‌گیری‌های مداوم از ارزش یک برند،کسب وفاداری مشتریان با حمایت از حفظ محیط زیست و رویداد‌های اجتماعی و حمایت از رخدادهای ورزشی و اجتماعی می‌تواند به عنوان یکی از بهترین روش‌های جدید در دنیای رقابتی‌تر از همیشه امروز، به مدیران ارشد سازمان‌ها کمک نماید(جوچیمستالر،2005). همان گونه که قبلا اشاره شد وفاداری به برند،کیفیت ادراک ‌‌شده[13]، تصویر ذهنی[14] و هویت برند و ارزش ویژه برند[15] از عواملی هستند که در ساخت برند تأثیرگذار هستند در زیر به تشریح این عوامل پرداخته شده است.

[1].Simoes &Dibb

[2] .Awareness

[3].Valuation

[4].Alderson

[5] .Parment

[6] .Simmons

[7].Paluszek

[8].Chernatony

[9] .Deshpande& Farley

[10] .Sigal &MCDonald

[11] .LU

[12] .Gardian

[13].Perceived quality

[14] .Brand image

[15] .Brand Equity