سايت مقالات فارسی – بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در …

 
 
الف
معاونت پژوهش و فناوری
به نام خدا
منشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاءهیات علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم :
۱-اصل برائت : التزام به برائت جویی از هر گونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.
۲-اصل رعایت انصاف و امانت :تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال ،تجهیزات و منابع در اختیار.
۳-اصل ترویج :تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج تحقیقات و انتقال آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
۴-اصل احترام :تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی .
۵-اصل رعایت حقوق :التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان (انسان ،حیوان و نبات )و سایر صاحبان حق.
۶-اصل رازداری :تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
۷-اصل حقیقت جویی :تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
۸-اصل مالکیت مادی و معنوی :تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
۹-اصل منافع ملی :تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظرداشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه مراحل پژوهش .
 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات کرمان
 
تعهدنامه اصالت پایان نامه
اینجانب سعیده نیک پور دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته میکروبیولوژی که در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۲ از پایان نامه خود تحت عنوان “بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در عفونت های روده بزرگ و آپاندیسیت” با کسب نمره ۲۵/۱۹ و درجه عالی دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد می شوم:

  1. این پایاننامه حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم ازپایان نامه، کتاب، مقاله و…) استفاده نموده ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را درفهرست مربوطه ذکر و درج کرده ام.
  2. این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها وموسسات آموزش عالی ارایه نشده است.
  3. اگر بعد از فراغت ازتحصیل، قصد استفاده وهرگونه بهرهبرداری اعم ازچاپ کتاب، ثبت اختراع و… ازاین پایان نامه داشته باشم، ازحوزه معاونت پژوهشی واحد مجوز های مربوطه را اخذ نمایم.
  4. اگر در هر مقطعی زمانی برخلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.

نام ونام خانوادگی:
سعیده نیک پور
تاریخ و امضاء
 
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات کرمان
دانشکده علوم پایه، گروه زیست شناسی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته زیست شناسی (M.A)
گرایش: میکروبیولوژی
عنوان:
بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در عفونت های روده بزرگ و آپاندیسیت
استاد راهنما:
دکتر محمد کارگر
استاد مشاور:
دکتر اشرف کریمی نیک
نگارش:
سعیده نیک پور
زمستان ۱۳۹۲

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.