سامانه پژوهشی – بررسی باکتری های احیاء کننده سولفات در عفونت …

ISLAMIC AZAD UNIVERSITY
Science And Research Branch of Kerman
Faculty of Science, Department of Biological Sciences
Thesis for receiving <<M.A>> degree on Biology
Subject:
Evaluation of sulfate reducing bacteria in human gut infections and appendicitis
Thesis Advisor:
M. Kargar Ph.D.
Consulting Advisor:
A. Kariminic Ph.D.
By:
Saeideh Nikpour
Winter 2014

 1. – Periodentistis ↑
 2. – Cytotonic ↑
 3. – Cotrosive ↑
 4. – Methano brevibacter smithi ↑
 5. – Desulfotomaculum ↑
 6. – Desulfovibrio ↑
 7. – Desulfobulbus ↑
 8. – Desulfofarfildenis ↑
 9. – Desulfovibrio piger ↑
 10. – cecum and appendix ↑
 11. – Colon ↑
 12. – feces ↑
 13. – Anal canal ↑
 14. – Intrinsic ↑
 15. – extrinsic ↑
 16. – gut flora ↑
 17. – cecum ↑
 18. – clostridium ↑
 19. – Bacteroides ↑
 20. – peptococcus ↑
 21. – Ruminococcus ↑
 22. – FusobacteriumEuacterium ↑
 23. – Lactobacillus ↑
 24. – Escherichia ↑
 25. – Bifidobacterium ↑
 26. – Peptostreptocpccus ↑
 27. – Bacteroides ↑
 28. – Candida ↑
 29. – Saccharomyces ↑
 30. – CANDIDA ↑
 31. – PROBIOTICS ↑
 32. – LACTIC ACID BACTERIA/LAB ↑