بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در- قسمت ۳۰

۳-۳) روش تحقیق
اکثر مطالعات تحقیقی یک روش یا راهبرد را نشان می‌دهند که به سادگی قابل تشخیص است و شامل رویه‌های مشترک خاص، مانند بیان مسآله، جمع‌آوری اطلاعات و نتیجه‌گیری‌اند. جزئیات این رویه‌های خاص تا حدود زیادی با روش تحقیق معین می‌شوند (خاکی، ۱۳۸۳، ۱۰۲). پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع تحقیقات کاربردی و از لحاظ روش اجرا، از نوع تحقیقات توصیفی با تآکید بر شاخه همبستگی است. هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به‌عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد علمی دانش هدایت می‌شود. نتایج این نوع تحقیقات می‌تواند به اتخاذ تصمیمات بهتر در جامعه مورد پژوهش کمک کند (سرمد و بازرگان و حجازی، ۱۳۸۶). این نوع تحقیقات در صدد پیدا کردن راه های برای حل مشکلات سازمان هستند.
۳-۴) جامعه آماری
جامعه عبارت است از گروه‌ها یا طبقه‌ای از افراد، اشیا، متغیرها، مفاهیم یا پدیده‌هاکه حداقل در یک ویژگی مشترک باشند (بیابان‌گرد، ۱۳۸۷). به‌عبارت دیگر جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع و چیزهایی اشاره دارد که محقق می‌خواهد به تحقیق در باره آن‌ها بپردازد (سکاران، ۱۳۸۸، ۱۹۴). جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنانی می‌باشد که در یگان‌های مختلف نیروی دریایی ارتش ج. ا. ا مشغول فعالیت‌اند، که تعداد آن‌ها در مجموع برابر با ۷۰۰[۴۸] نفر می‌باشد. که از این تعداد۲۰ نفر امیر، ۸۰ نفر ناخدا یکم، ۷۰ نفر ناخدا دوم،۷۰ نفر ناخدا سوم و مابقی، درجات پایین‌تر از ناخدا می‌باشند.
۳-۵) نمونه آماری و روش نمونه‌گیری
نمونه، عبارت است از مجموعه‌ای از نشانه‌ها که از یک قسمت، یک گروه یا جامعه‌ای بزرگ‌تر انتخاب می‌شود به‌طوری‌که این مجموعه معرف کیفیت و ویژگی‌های آن قسمت، گروه یا جامعه بزرگتر باشد و معمولا آن را با n نشان می‌دهند (خاکی، ۱۳۸۳، ۲۵۰). صرفه جویی در وقت و هزینه زیاد برای مطالعه تمام جامعه دلیل انتخاب بخشی از جامعه به عنوان نمونه است (گال و همکاران به نقل از نصر، ۱۳۸۷).
دو نوع اصلی نمونه برداری وجود دارد: نمونه برداری احتمالی و نمونه برداری غیراحتمالی. در نمونه برداری احتمالی، اعضای جامعه شانس یا احتمال شناخته شده‌ای دارند که به عنوان آزمودنی گروه نمونه انتخاب شوند. در نمونه برداری غیر احتمالی عناصر با شانس شناخته شده‌ای به‌عنوان آزمودنی انتخاب نمی‌شوند. طرح‌های نموه‌برداری احتمالی موقعی به‌کار می‌روند که معرف بودن نمونه برای اهداف تعمیم‌پذیر دارای اهمیت باشند. اما در مواردی که زمان یا عمل‌های دیگر به جای تعمیم‌پذیری ملاک باشند، معمولا نمونه‌برداری غیراحتمالی به‌کار گرفته می‌شود (سکاران، ۱۳۸۸، ۲۹۶).
در این تحقیق به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از نمونه، از روش نمونه‌برداری غیراحتمالی در دسترس استفاده شده است. نمونه براری غیراحتمالی در دسترس شامل جمع‌آوری اطلاعات از جامعه‌ی است که برای دست‌یابی به اطلاعات آن به‌سادگی در دسترس می‌باشند. در این تحقیق با توجه به‌جدول مورگان (کویچکی و مورگان ۱۹۷۰) و حجم جامعه مورد بررسی یک نمونه ۲۸۰تایی به‌روش نمونه گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده است. که نهایتا پس از پی‌گیری‌های متعدد از این تعداد ۲۵۵ نفر پرسشنامه مذور را تکمیل نمودتد.
۳-۶) روش های گردآوری اطلاعات و تدوین پرسش‌نامه
در تعریف ابزار اندازه‌گیری می‌توان گفت: ابزار اندازه‌گیری، مقیاس‌ها و وسایلی هستند که محقق به کمک آن‌ها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری، پبت و کمی نماید (حافظ‌نیا، ۱۳۸۳، ۱۴۴). در این تحقیق به‌منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از روش میدانی استفاده شده است. روش‌های میدانی به روش‌هایی اطلاق می‌گردد که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است با مراجعه به افراد یا سازمان‌ها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آن‌ها اطلاعات مورد نیاز خود را جمع‌آوری نماید (حافظ‌نیا، ۱۳۸۳، ۱۷۹). ابزار گردآوری اطلاعات در تحقیق حاضر پرسش‌نامه می‌باشد که از پرسش‌نامه‌های مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی استفاده شده است. پرسش‌نامه مجموعه‌ای از سؤالات کتبی و غالبا مبتنی برگزینه‌های مشخص که پاسخ‌دهنده جواب‌های خود را برآن درج می‌کند (سکاران، ۱۳۸۸، ۲۶۰). در این تحقیق به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسش‌نامه مورد استفاده قرارگرفته شده از تحقیقات میدانی و هم‌چنین به‌منظور گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات مربوطه، از منابع کتابخانه‌ای همانند کتاب، مقالات، همایش ها و هم‌چنین منابع اینترنتی استفاده شد.
در طراحی پرسش‌نامه تا حد امکان سعی شده پرسش‌نامه کوتاه بوده و قابل فهم باشد. در طراحی این پرسش‌نامه از طیف پنج گزینه‌ای لیکرت استفاده شده که یکی از رایج‌ترین مقیاس‌های اندازه گیره‌گیری به‌شمار می‌رود. امتیاز‌بندی پرسش‌نامه به‌صورت زیر می‌باشد:

خیلی زیاد – زیاد – تاحدی – کم – خیلی کم
۵ ۴ ۳ ۲ ۱

جدول(۳-۱)- نحوه امتیازبندی در طیف لیکرت
۳-۷) روایی و پایایی
پیش از اطمینان نهایی به ابزارهای اندازه‌گیری و به‌کارگیری آن‌ها در مرحله اصلی جمع‌آوری داده‌ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به‌روا بودن به‌کارگیری ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پیداکند.
۳-۷-۱) اعتبار[۴۹](روایی)ابزار
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه‌گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می‌سنجد بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه‌گیری نمی‌توان به‌دقت داده‌های حاصل از آن اطمینان داشت (سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۶). روایی با این مساله سروکار دارد که یک ابزار اندازه گیری تا چه حد چیزی را اندازه می‌گیرد که ما فکر می‌کنیم. برای تعیین روایی از روش‌های مختلفی می‌توان استفاده کرد.
اعتبار انواع گوناگونی دارد که عبارتند از:
صوری (براساس قضاوت افراد آگاه و مطلع)
محتوایی (توان سنجش میزان وجود اندازه صفت)
ملاکی (اثربخشی یک ابزار در پیش‌بینی رفتار یک آزمودنی در یک موقعیت خاص)
سازه‌ای (سنجشگر اجزای متغیر به تناسب سهم هر قسمت در کل ساختار متغیر) (خاکی، ۱۳۸۳، ۲۴۴).
در این تحقیق برای تعیین روایی از روایی صوری استفاده کرده‌ایم. روایی صوری به این مطلب اشاره دارد که سوال های آزمون تا چه حد در ظاهر شبیه به موضوعی هستند که برای اندازه گیری آن تهیه شده اند (بیابان‌گرد،۱۳۸۷).
۳-۷-۲) قابلیت اعتماد[۵۰] (پایایی) ابزار
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه‌گیری است و با این امر سروکار دارد که ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به‌دست می‌دهد. دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا ۱+ (ارتباط کامل) است (سرمد، بازرگان و حجازی، ۱۳۸۶). پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در در اندازه‌گیری هر آن‌چه اندازه می‌گیرد (بیابانگرد،۱۳۸۷). در این تحقیق برای تعیین پایایی پرسش‌نامه با تأکید بر همسانی درونی سؤالات، از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که به‌وسیله نرم‌افزار Spss برای مجموعه سؤالات مربوط به‌هر متغیر محاسبه گردیده است. در عمل برای محاسبه ضریب پایایی از روش آلفای کرونباخ، ابتدا یک نمونه اولیه شامل ۲۰ پرسش‌نامه، پیش‌آزمون گردید، سپس با استفاده از داده‌های به‌دست آمده ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد. برای محاسبه آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های زیرمجموعه سؤال‌های پرسش‌نامه و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم.
= ضریب پایایی کل آزمون
J = تعداد بخش‌های آزمون
= واریانس نمرات درهر بخش
= واریانس نمرات کل آزمون

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است