پژوهش دانشگاهی – بررسی رابطه فرهنگ سازمانی و پیاده سازی نظام مدیریت ‌دانش در- قسمت ۳۲

۰٫۹۳۹

جدول شماره۳-۲٫ضرایب آلفای کرونباخ
۳-۸) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها
روش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل داده‌ها در این تحقیق، استفاده از شیوه‌ی کمی می‌باشد که در قالب آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است.
آمار توصیفی: آمار توصیفی برای تعیین وضعیت پدیده یا مسأله یا موضوع مورد مطالعه استفاده می‌شود یا درواقع ویژگی‌های مورد مطالعه به زبان آمار، تصویرسازی یا توصیف می‌گردد (حافظ‌نیا، ۱۳۸۴، ۱۳۷).
آمار استنباطی: در تحلیل‌های آمار استنباطی همواره نظر به‌این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به‌نام نمونه چگونه به گروه بزرگ‌تری به‌نام جامعه تعمیم داده شوند (حافظ‌نیا، ۱۳۸۴، ۱۳۷).
در این تحقیق درگام اول به تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی به‌بیان خواص نمونه مورد مطالعه پرداخته می‌شود، سپس درگام بعدی جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از تکنیک‌های آمار استنباطی استفاده می‌شود.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌ها
۴-۱) مقدمه
تجزیه و تحلیل داده‌ها به عنوان یکی از مراحل با اهمیت هر تحقیق علمی، در نهایت سبب به‌دست آوردن اطلاعاتی مبنی بر رد یا پذیرش فرضیه‌های تحقیق می‌شود. به‌منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، بر اساس اهداف تحقیق، نخست مقدار هر متغیر مطابق داده‌ها و امتیازات به‌دست آمده از پرسش‌نامه مشخص می‌شود، سپس اطلاعات حاصل شده در قالب جدول‌ها و نمودارها توصیف شده، که می‌تواند دیدگاهی ارائه دهد و در چگونگی استفاده از الگوهای آماری مختلف مؤثر واقع شود. این تحلیل توسط نرم‌افزار spss 18 انجام شد.
در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می‌باشد، داده‌های جمع‌آوری شده به‌صورت جدول آمارتوصیفی و فراوانی و نمودار میله‌ای و هیستوگرام ارائه می‌شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می‌باشد، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون مورد بررسی قرار می‌گیرند. در نهایت می‌توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه‌های آماری اظهار نظر نمود.
۴-۲) توصیف متغیرهای تحقیق
۴-۲-۱) نوآوری و خطرپذیری
جدول(۴-۲-۱)- فراوانی نوآوری و خطرپذیری در فرهنگ سازمانی

Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Variance
نوآوری و خطرپذیری ۲۵۵ ۱٫۰۰ ۵٫۰۰ ۳٫۰۸۰۴ .۹۴۰۳۵ .۸۸۴
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir