بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های زود بازده مطالعه …

مرد

۲٫۶۶۵۱

۰٫۲۳۳

۱۱٫۴۲۵

۰

عرض از مبدأ

-۴٫۵۲۴۱

۰٫۳۳۶

-۱۳٫۴۷۳

۰

* انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده
منبع: یافته‌های محقق
مدل شماره ۴-۲۰
Y= α۱ – α۲Da2۳Da3۴Db2۵Db3۶Db4 +α۷Db6۸Db7۹Db8۱۰Db9۱۱Dc5 +α۱۲De2۱۳De3۱۴De4۱۵Dm2۱۶Dm3۱۷Dm4۱۸Dp2۱۹Dp3۲۰Dp5۱Db2Xt -β۲Db3Xt۳Db4Xt -β۴Db5Xt + β۵Db8Xt + β۶Dc2Xt + β۷Dc3Xt + β۸Dc4Xt + β۹Dc5Xt +β۱۰Dc6Xt+ β۱۱Dc11Xt۱۲De3Xt۱۳De4Xt۱۴Dm4Xt۱۵Dp4Xt۱۶Dp5Xt +β۱۷Xt + Ut
مدل شماره ۴-۲۰ شامل ۱۷ متغیر کمی و ۱۹ متغیر کیفی است. در مدل شماره ۴-۲۰، به بررسی تمام متغیرهای کیفی و کمی روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده به بهره‌برداری رسیده در تمام مقاطع سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹پرداخته شده است. ضرایب تمامی متغیرهای این مدل در سطح احتمال ۱۰ درصد طبق نگاره شماره ۴-۹ از نظر آماری معنادار هستند.
دستگاه اجرایی طرح
نتایج به‌دست آمده در نگاره شماره ۴-۹ بیانگر تأثیر منفی سازمان صنعت، معدن و تجارت، بازرگانی و جهادکشاورزی بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده می‌باشد. به‌عبارت دیگر، هرچه تعداد طرح‌های معرفی‌شده توسط این سه دستگاه اجرایی بیش‌تر به بهره‌برداری رسیده، میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده بیش‌تر کاهش یافته است. همین‌طور با توجه به نتایج، اثر سازمان صنعت، معدن و تجارت در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ نسبت به سازمان‌های دیگر مذکور پررنگ‌تر بوده است. بررسی تأثیر افزایش پرداخت تسهیلات به طرح‌های معرفی‌شده توسط سازمان جهادکشاورزی به بانک‌ها نشان‌دهنده آن است که تأثیر منفی بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته‌اند. به این معنا که با پرداخت یک میلیون به این طرح‌ها، انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده به میزان ۰۰۰۹/۰ کاهش یافته است.
بر اساس نتایج حاصل‌شده از این قسمت، تمام دستگاه‌های اجرایی مورد استفاده در این مطالعه در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق عمل نموده‌اند. اما سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی نقش حائز اهمیت‌تری داشته‌اند.
نوع طرح اجرایی
تمام نوع طرح‌های مورد استفاده در مدل شماره ۴-۲۰ در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های به بهره‌برداری رسیده موفق بوده‌اند. طرح‌های جدید نسبت به سایر طرح‌ها عملکرد بهتر و به‌ترتیب طرح‌های سرمایه درگردش و توسعه‌ای در کاهش این انحراف و بنابراین ایجاد فرصت‌های شغلی جدید موفق عمل نموده‌اند. همچنین دو طرح نیمه‌تمام و سرمایه درگردش نیز بر شیب متغیر توضیح‌گیرنده اثر مثبت معناداری گذاشته‌‌‌اند. به‌عبارت دیگر با پرداخت یک میلیون ریال به طرح‌های از نوع نیمه‌تمام و سرمایه درگردش، انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده به‌ترتیب به میزان ۰۰۱/۰ و ۰۰۰۴/۰ کاهش یافته است.
نتیجه به‌دست آمده بر این اساس می‌باشد که طرح‌های خوداشتغالی و جدید و نیز طرح نیمه‌تمام که اثر خود را در شیب مدل نشان داده است، نسبت به سایر طرح‌ها عملکرد بهتری داشته‌اند.
مجری طرح
در بررسی نقش مجریان طرح‌های به بهره‌برداری رسیده در افزایش یا کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده، ضرایب زاویه تفاضلی مثبت برای اثر مجریان زن و تعاونی‌ها بر شیب مدل برآوردی به‌دست آمده است. بنابراین با افزایش پرداخت تسهیلات به این دو نوع مجری طرح‌های به بهره‌برداری رسیده، میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ کاهش یافته است.
نتیجه می‌شود که شرکت‌های حقوقی و نیز مجریان زن و تعاونی‌ها در طرح‌های به بهره‌برداری رسیده عملکرد مناسبی در نزدیک نمودن اشتغال ایجاد شده به پیش‌بینی‌شده داشته‌اند.
بانک عامل
بانک‌های اثرگذار بر متغیر وابسته در مدل برآوردی شماره ۴-۲۰ شامل بانک‌های تجارت، رفاه، صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، ملت و ملی می‌باشند. اما تنها بانک‌هایی که طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را کاهش داده‌اند، شامل بانک‌های رفاه، ملت، تجارت و صادرات بوده‌اند. بنابراین، هرچه میزان تسهیلات پرداختی توسط بانک‌های ، ملت، تجارت و صادرات افزایش یابد، میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده کاهش می‌یابد.
نتایج این قسمت حاکی از آن است که بانک رفاه و نیز بانک سپه که اثر آن در عرض از مبدأ مدل نمایان است، نسبت به سایر بانک‌ها عملکرد بهتری داشته‌اند.
مکان اجرای طرح
شهرستان‌های عنبرآباد، بافت، بم، جیرفت و راور اثر مثبت انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ برای طرح‌های به بهره برداری رسیده تشدید نموده‌اند. هرچه میزان تسهیلات طرح‌های به بهره‌برداری رسیده در شهرستان‌های مذکور افزایش یابد، میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده کاهش می‌یابد. لازم به ذکر می‌باشد که شهرستان‌های جیرفت و بردسیر عملکرد موفقی در کاهش میزان انحراف مذکور نداشته‌اند.
در نتیجه به‌دست آمده از بررسی اثر ویژگی مکانی بر متغیر توضیح‌گیرنده، به‌ترتیب شهرستان‌های راور، عنبرآباد، بافت، بم و جیرفت در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده عملکرد موفقی داشته‌اند. بنابراین شهرستان‌های راور و زرند (عرض از مبدأ) نسبت به شهرستان‌های دیگر موفق‌تر عمل نموده‌اند.
بخش فعالیت
طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ که در بخش‌ صنعت اجرا شده‌اند نسبت به طرح‌های اجراشده در بخش‌های دیگر عملکرد بهتری داشته‌اند. با پرداخت تسهیلات به میزان یک میلیون ریال به طرح‌های اجرایی در بخش صنعت، انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده به میزان ۴۳۲/۰ کاهش می‌یابد.
بنابر نتیجه حاصل‌شده، بخش‌های صنعت و خدمات در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق‌تر از بخش‌های دیگر عمل نموده‌اند.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.