سایت مقالات فارسی – بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های زود …

میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده
انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده توانسته اثر معناداری بر روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته باشد و اثر آن‌را کاهش دهد.
نتیجه‌گیری
بر اساس نتایج نگاره شماره ۴-۹، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی، طرح‌های خوداشتغالی، جدید و نیمه‌تمام، مجریان زن و شرکت‌های حقوقی، بانک‌های رفاه وسپه، شهرستان‌های راور و زرند، بخش صنعت و خدمات، در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده نسبت به سایر ویژگی‌های مورد استفاده در مدل شماره ۴-۲۰، بهتر عمل نموده‌اند.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود تمام عرض از مبدأهای تفاضلی و ضرایب زاویه در سطح احتمال ۱۰ درصد از نظر آماری معنادار هستند. بنابراین می‌توان فرضیه تغییر انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده از طریق متغیرهایی که در مدل شماره ۴-۲۰ موجود و مربوط به دوره ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ می‌باشند را قبول نمود.
از نتایج فوق می‌توان دو رگرسیون زیر را به‌دست آورد:
اگر ۰D = باشد
Yt = -۴٫۵۲ – ۰٫۰۰۰۲ Xt مدل شماره ۴-۲۱
اگر ۱D = باشد
Yt = ۱۰٫۳۰ + ۰٫۰۳ Xt مدل شماره ۴-۲۲
این رگرسیون‌ها بیانگر این مطلبند که رگرسیون دومی ضریب زاویه تیزتر نسبت به رگرسیون اول و عرض از مبدأ بالا‌تری نسبت به رگرسیون اول نیز دارا است.
۴-۴- مشکل‌های طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده
با عنایت به محورها و اهدافی که در بطن بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده وجود دارد، به نظر می‌رسد که با اصل موضوع بنگاه‌های زودبازده مخالفتی وجود ندارد. به همین دلیل ایرادات طرح‌ها، بیش‌تر به جنبه اجرایی آن‌ها وارد است. آسیب‌شناسی این طرح‌ها به رفع مشکلات و اجرای صحیح این طرح‌ها در جهت تحقق اهداف بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده کمک می‌کند.
در ادامه به بررسی مشکلاتی که دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و مجریان طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده با آن روبرو هستند پرداخته می‌شود.
عدم دقت کارشناسان برخی از بانک‌ها و کارشناسان دستگاه‌های اجرایی در بررسی طرح‌های ارائه شده از سوی متقاضیان از علل مهم عدم توانایی استان در جذب اعتبارات و در عین حال تسهیلات پرداختی از طرف بانک‌ها در محل‌های دیگر غیر از آنچه در طرح اعلام شده، توسط متقاضی هزینه شده است. بنابراین عدم هماهنگی بین مجریان طرح‌ها با دستگاه‌های نظارتی وجود دارد و نتیجه آن ایجاد انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده است.
نبود هیچ اطلاعات و آدرسی از بعضی طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده از سوی دستگاه‌های اجرایی و نیز عدم پیگیری این دستگاه‌ها برای جذب تسهیلات از زمان تصویب طرح تا پایان اجرای آن باعث اجرایی نشدن بسیاری از این طرح‌ها و در نتیجه ایجاد انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده می‌شود.
عدم قبول سهم آورده متقاضی و درخواست وثیقه‌های کلان توسط بانک‌ها و نیز پرداخت مبلغ قسط‌های زیاد توسط مجریان طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده باعث ایجاد انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده و در نتیجه انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده می‌شود.
عدم سابقه مجریان برای اداره بنگاه‌های دارای طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده، باعث اجرایی‌نشدن و یا درست اجرانشدن طرح‌ها و بنابراین ایجاد انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده می‌شود.
بسیاری از طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده به‌دلیل جامع نبودن، باعث اتلاف منابع بانکی می‌شوند.
بسیاری از طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده در عمل وجود خارجی نداشته و بسیاری از تخصیص منابع بر اساس اطلاعات نادرست بانک از طرح‌ها، باعث شده که امکانات و منابع صرف شود.
اجرایی نشدن طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده‌ای که تسهیلات بدون بررسی طرح‌ها به آن‌ها اختصاص داده شده است.
عدم دسترسی به‌موقع به اعتبارات پرداختی توسط بانک عامل به طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده و نیز هزینه‌های فزاینده طرح‌ها می‌تواند دلیل عدم موفقیت این طرح‌ها و بنابراین عدم ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی برای طرح‌ها شود.
کمبود نقدینگی بنگاه‌ها باعث مشکلاتی چون عدم توانایی متقاضی برای پرداخت حقوق به کارکنان و تأمین مالی خرید مواد اولیه بنگاه می‌شود. بنابراین به دلیل کمبود نقدینگی بنگاه‌ها، بسیاری از طرح‌ها نیمه‌تمام رها شده و یا بسیاری از کارکنان بنگاه‌ها اخراج شده‌اند.
فصل پنجم
نتیجه‌گیری و پیشنهادات
۵-۱- مقدمه
این تحقیق با هدف اندازه‌گیری و تجزیه و تحلیل عوامل مؤثر بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در سطح استان کرمان طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ انجام شده است. میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده متأثر از عوامل متعددی می‌باشد که در این پژوهش با استفاده از اطلاعات در دسترس، بعضی از این عوامل در نظر گرفته شده است. این فصل به ارائه نتایج حاصل از تخمین مدل‌های مورد استفاده در تحقیق حاضر می‌پردازد. به‌عبارت دیگر نتیجه‌گیری نهایی در مورد فرضیه‌های این پژوهش در این بخش ارائه می‌گردد. علاوه‌بر این به بیان کلی نتایج به‌دست آمده از آمارهای توصیفی بیان‌شده در فصل چهارم نیز پرداخته شده و بر اساس تفاسیر و نتایج ارائه شده پیشنهاداتی مطرح می‌گردد.
۵-۲- نتیجه‌گیری
۵-۲-۱- نتایج آمار توصیفی
بر اساس نتایج به‌دست آمده از اطلاعات جمع‌آوری‌شده بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده توسط اداره تعاون، کار و امور اجتماعی استان کرمان طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵، به ۲۶ درصد از طرح‌های معرفی‌شده به بانک‌های عامل، تسهیلات تعلق گرفته است. از کل تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده طی این دوره، ۷۸ درصد از تسهیلات پیش‌بینی‌شده به بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده طی این دوره پرداخت و در نتیجه ۸۰ درصد از اشتغال پیش‌بینی‌شده، ایجاد شده است. همچنین یافته‌ها نشان می‌دهد که ۵۷ درصد از طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات طی دوره مذکور، به بهره‌برداری رسیده‌اند. این طرح‌ها با وجود دارا بودن ۲۱ درصد انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده توانسته‌اند ۷۸ درصد از اشتغال پیش‌بینی‌شده را ایجاد کنند.
۵-۲-۲- فرضیه‌های تحقیق
این پژوهش در راستای بررسی موفقیت طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده، عوامل مؤثر بر عدم تحقق اشتغال را شناسایی نموده که این عوامل بر اساس اطلاعات موجود و در دسترس به‌دست آمده است. عوامل مذکور شامل: ویژگی مکانی، ویژگی فعالیت، ویژگی فردی، ویژگی بنگاه، ویژگی مخارج، نوع بانک عامل و نوع دستگاه اجرایی می‌باشند. بر این اساس فرضیات متعددی در نظر گرفته شده است. یافته‌های این پژوهش را می‌توان در جدول زیر خلاصه نمود.
نگاره شماره ۵-۱: نتایج فرضیات تحقیق

عوامل تأثیر انتظاری تأثیر مشاهده‌شده سطح معناداری
دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir