بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های زود …

۹۹ درصد

پذیرش

عامل سهم تسهیلات (فرضیه هفتم)

×

۹۹ درصد

رد

عامل انحراف از تسهیلات (فرضیه هشتم)

۹۹ درصد

پذیرش

۵-۳- راهکارهای پیشنهادی
۱- یافته‌ها نشان داده است که اجرای طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده در بخش‌های خدمات و صنعت طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵، نسبت به سایر بخش‌ها موفق‌تر بوده است و بنابراین می‌توان از این دو بخش جهت اجرایی‌نموده طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده استفاده نمود تا بتوان از افزایش انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده جلوگیری نمود.
۲- یافته‌ها نشان داده است که به ترتیب بانک‌های سپه، صنعت و معدن، مسکن، تجارت، ملت، کشاورزی و ملی طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵، انحراف کم‌تری در اعطای تسهیلات به طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده نسبت به سایر بانک‌ها داشته‌اند. بنابراین این بانک‌ها می‌توانند به‌عنوان بانک عامل تخصصی در پرداخت تسهیلات به این طرح‌ها عمل نموده تا از افزایش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده جلوگیری شود.
۳- یافته‌ها نشان داده است که به ترتیب سازمان صنعت، معدن و تجارت، اداره تعاون، کار و امور اجتماعی و سازمان‌های بازرگانی و جهادکشاورزی استان کرمان طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵، در بررسی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و معرفی آن‌ها به بانک‌های عامل جهت دریافت تسهیلات نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی موفق‌تر بوده‌اند. بنابراین متولیان بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده و سیاست‌گذاران می‌توانند از تجارب این دستگاه‌ها استفاده نمایند.
۴- یافته‌ها نشان داده است که زنان و شرکت‌های حقوقی به‌عنوان مجریان طرح‌های زودبازده نسبت به سایرین موفق‌تر عمل نموده‌اند. بنابراین بهتر است جهت کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده، پرداخت تسهیلات به طرح‌های اجرایی توسط زنان و شرکت‌های حقوقی در اولویت قرار گیرد.
۵- یافته‌ها نشان داده است که به ترتیب طرح‌های از نوع خوداشتغالی، نیمه‌تمام، جدید، توسعه‌ای و سرمایه در گردش در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی موفق بوده‌اند. لازم به ذکر است که بنگاه‌های نیمه‌تمام و بنگاه‌هایی که به سرمایه در گردش برای ایجاد و تثبیت اشتغال نیاز داشته‌اند، نسبت به سایر بنگاه‌ها موفق‌تر عمل نموده‌اند. بنابراین می‌توان برای کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده، ابتدا به بنگاه‌های نیمه‌تمام که به تسهیلات برای راه‌اندازی مجدد خط تولید خود نیاز دارند و به بنگاه‌هایی که به سرمایه در گردش برای تثبیت اشتغال و یا راه‌اندازی خط تولید جدید نیازمندند، تسهیلات تعلق گیرد.
۶- یافته‌ها نشان داده است که مکان اجرای طرح بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده اثر معناداری داشته و به ترتیب شهرستان‌های کرمان، کهنوج، زرند و رفسنجان در استفاده از تسهیلات دریافتی برای ایجاد اشتغال موفق‌تر بوده‌اند. بنابراین می‌توان برای کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در مکان‌های مختلف اجرای طرح، از چگونگی عملکرد این شهرستان‌ها استفاده نمود.
۵-۴- پیشنهادهایی برای مطالعه‌های آتی
بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در استان‌های مختلف کشور
پارادوکس اندازه بنگاه‌های زودبازده و تأثیر آن بر اشتغال در اقتصاد ایران
بررسی تمایزات منطقه‌ای و تأثیر آن بر عملکرد بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده
بررسی میزان تأثیرگذاری طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده بر اشتغال در استان‌های مختلف کشور
بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده به تفکیک مناطق شهری و روستایی
فهرست منابع
‌ افخمی، ولی‌الله و رضوی، محمدرضا. (۱۳۸۱). شبکه‌ها و خوشه‌های صنعتی. سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی. تهران.
اخوان‌صراف، احمدرضا. (۱۳۸۶). کاربرد شبکه‌سازی در بازاریابی بنگاه‌های کوچک و متوسط. ماهنامه تدبیر. سال هجدهم. شماره۱۸۰٫
اسلایت، استیو. (۱۳۸۲). تکنولوژی اطلاعات (IT). مترجم: منتظری، محمد. انتشارات سارگل. چاپ اول.
اشمیتز، هوبرت و ندوی، خالد. (۱۳۸۱). خوشه‌های صنعتی رویکردی نوین در توسعه صنعتی. ترجمه: زندباف، عباس و مخبر، عباس. طرح نو. تهران.
اکس، زولتان جی. (۱۳۸۳). صنایع کوچک و رشد اقتصادی. مقاله اول از کتاب “نقش صنایع کوچک در اقتصاد مدرن”. مترجم: مجیدی. جهانگیر. چاپ دوم. تهران. مؤسسه فرهنگی رسا.
آذر، عادل و قیطاسی، فاطمه. (۱۳۸۸). شاخص‌های تخصیص اعتبارات بنگاه‌های کوچک و زودبازده. ماهنامه اجتماعی، اقتصادی، علمی و فرهنگی کار و جامعه. شماره ۱۰۶- ۱۰۷٫

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.