بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های …

آژیر. (۱۳۸۷). خوشه‌سازی راز موفقیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک، ماهنامه اقتصاد آسیا. شماره ۴۸۵٫صفحه ۲۳- ۱۸٫
آل‌ابراهیم، نادر و کنعانی، مهدی. (۱۳۸۵). مزایا و چالش‌های سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر در بنگاه‌های خرد و کوچک نوآور مستقر در مراکز رشد. دومین کنفرانس ملی سرمایه‌گذاری مخاطره‌پذیر. مرکز همایش‌های علمی دانشگاه تهران.
آیین نامه اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک اقتصادی زود بازده و کارآفرین.
باقری‌فر، سعید. (۱۳۸۵). روزنامه رسالت. شماره ۵۸۸۴٫ ص ۱۶٫
بلالی، مجید و میرزانیا، مائده. (۱۳۸۷). نقش راهبردی خوشه‌های صنعتی در توسعه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط. اولین همایش ملی توسعه فعالیت‌های اقتصادی.
بهمنی، محمدمهدی. (۱۳۸۵). نشریه اقتصادی تعاون. شماره ۱۸۵ و ۱۸۶٫ ص ۷۴- ۶۸٫
پی. جونز، چرلز. (۱۳۸۲). مدیریت سرمایه‌گذاری. مترجمان: تهرانی، رضا و نوربخش، عسکر. نشر نگاه‌ دانش. چاپ اول.
تحصیلی، حسن. (۱۳۷۱). بررسی نقش صنایع کوچک شهری استان خراسان در ایجاد اشتغال و توزیع درآمد. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته اقتصاد. دانشگاه تهران.
دستورالعمل اجرایی گسترش بنگاه‌های کوچک، زودبازده و کارآفرین.
دیواندری، علی. زالی، محمدرضا و کولوبندی، محمدمهدی. (۱۳۸۸). ارزیابی اثربخشی طرح بنگاه‌های زودبازده. نشریه اقتصادی کار و جامعه. شماره ۱۰۹٫
رابینسون، جون. (۱۳۵۴).مقدمه‌ای بر نظریه اشتغال. مترجم: شهشهانی، احمد. انتشارات امیرکبیر. تهران. صفحه۲۶٫
رحمانی، زین‌العابدین. ربیعی، علی. اتابکی، مژگان. (۱۳۸۹). بررسی اثر طرح بنگاه‌های زودبازده بر روی اشتغال و کارآفرینی در محدوده استان تهران. ماهنامه کار و جامعه. شماره ۱۲۴- ۱۲۳٫
سالنامه آماری ۱۳۸۵٫
سایت معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی.
سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور.
سید دانش، سید یحیی و گیلانی‌نیا، شهرام. (۱۳۸۷). بنگاه کوچک زودبازده و تأثیر آن در حل مشکل اشتغال‌زایی از طریق توسعه خوشه‌های صنعتی. اولین همایش ملی توسعه فعالیت‌های اقتصادی.
شریف‌زاده، مظفر. (۱۳۸۷). نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط در توسعه فعالیت‌های اقتصادی ایران. اولین همایش ملی توسعه فعالیت‌های اقتصادی.
شریفی النسبی، مرتضی. (۱۳۷۵). چرخه توسعه، راهنمای رشد شتابان،توسعه اقتصادی- صنعتی کشورهای جنوب شرقی آسیا. تهران. انتشارات توسعه خدمات فرهنگی رساء. ۱۷۸- ۱۷۷٫
شعبان‌زاده، مهدی. شاهنوشی، ناصر. دانشور، محمود. قربانی، محمد و مجاوریان، مجتبی. (۱۳۹۰). بررسی نقش اعتبارات بنگاه‌های زودبازده درتوسعه صنعت دامپروری.تحقیقات اقتصادکشاورزی، جلد۳،شماره۳، ص۱۵۵-۱۳۷٫
صحراییان، سید مهدی.(۱۳۸۰).سازماندهی صنایع کوچک. چاپ اول.تهران.انتشارات معارف.
طباطبایی، سعادت و اژدری، علی‌اصغر. (۱۳۸۷). سیاست‌های حمایت از صنایع کوچک در ایران. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی.
طیبی، سیدکمیل. محمدزاده، هادی. ثقفی، محمد و خانزادی، آزاد. بررسی نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط و بزرگ در سطح اشتغال‌های استان‌های ایران برای دوره زمانی ۱۳۸۵- ۱۳۷۳٫ اولین همایش ملی توسعه فعالیت‌های اقتصادی.
علیرضایی، ابوتراب و تولایی، روح‌الله. (۱۳۸۷). بررسی نقش بنگاه‌های کوچک و متوسط مقیاس (SMEs) در توسعه فعالیتهای اقتصادی کشور. همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی. دانشگاه پیام نور. تهران.
علیزاده مرزناکی، امیر. دانایی، حبیب‌اله و مشدئی، مجتبی. (۱۳۸۷). تأثیر تسهیلات بنگاه‌های زودبازده در اقتصاد کشور. دومین کنفرانس بین‌المللی مشاوران و مدیران مالی. مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما.
 

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir