جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های زود …

۱۳۸۹

۲۲۱۶

۶

۱۵۴۷

۷۰

۴۷۶۴۶۵٫۱

۷

۳۸۷۶۷۳٫۸

۸۱

۷

۲۲۳

۲۵۲

۳

۲۱۵

۲۵۱

منبع: یافته‌های محقق
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشند
بخش‌ فعالیت
بر اساس نگاره شماره ۴-۱، ۴۶۹۶ طرح در بخش خدمات طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ در این استان توانایی ایجاد ۱۰۱۴۶ فرصت شغلی، ۱۴۶۲ طرح در بخش صنعت و ۳۸۳۴ طرح در بخش کشاورزی توانسته‌اند به ترتیب ۱۴۶۶۶ و ۵۶۹۳ فرصت شغلی را ایجاد کنند. لازم به ذکر است که بیش‌ترین تعداد طرح‌ها در این دوره مربوط به بخش خدمات بوده و بخش صنعت کم‌ترین تعداد طرح‌ها را در بر داشته است. با توجه به تسهیلات پرداختی به کل طرح‌های مربوط به بخش خدمات، صنعتی و کشاورزی، سرانه تحصیلات ۱۸۵ میلیون ریال برای ایجاد هر فرصت شغلی پیش‌بینی‌شده که در عمل حدود ۱۸۱ میلیون ریال پرداخت شده است. با توجه به تسهیلات پرداخت‌شده به طرح‌های بخش خدمات و میزان اشتغالی که این طرح‌ها ایجاد کرده‌اند، سرانه تحصیلات ۱۶۰ میلیون ریال به ازای هر شغل پیش‌بینی شده است که عملاً ۱۴۶ میلیون ریال پرداخت شده است. سرانه تسهیلات پرداخت شده در بخش صنعت و بخش کشاورزی به ترتیب ۲۱۸ میلیون ریال و ۱۵۱ میلیون ریال بوده که میزان سرانه تسهیلات این دو بخش کم‌تر از مقدار پیش‌بینی‌شده برای آن‌ها می‌باشد. تعداد کل طرح‌ها و سرانه تسهیلات به ازای هر شغل در نگاره شماره ۴-۱ آورده شده است. لازم به‌ذکر است که درصد اشتغال ایجاد شده که در این نگاره موجود است بر اساس اشتغال ایجادی طبق پیش‌بینی‌‌های صورت گرفته برای طرح‌ها و درصد تسهیلات پرداختی بر حسب تسهیلات پیش‌بینی‌شده برای طرح‌ها محاسبه شده است. اگرچه درصد تسهیلات اعطایی کل، تسهیلات پرداختی به طرح‌ها بر اساس هر ویژگی موجود در نگاره، می‌باشد. شایان ذکر است که میزان تسهیلات اعطایی به‌کل دوره برای طرح‌های زودبازده به بخش صنعت بیش‌تر بوده؛ اگرچه بخش خدمات در ایجاد اشتغال طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، نسبت به سایر بخش‌ها بهتر عمل نموده است. بخش کشاورزی نیز با ایجاد ۷۷ درصد اشتغال، رتبه پایین‌تری را نسبت به دو بخش دیگر در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی به‌خود اختصاص داده است.
نوع طرح‌ اجرایی
از تعداد ۹۹۹۲ طرح کوچک و متوسط زودبازده استفاده‌کننده از تسهیلات، ۷۳ درصد طرح‌ها توانسته‌اند از تسهیلاتی که به طرح‌های خوداشتغالی داده شده، بهره‌مند گردند. ۶ درصد طرح‌ها از تسهیلات طرح‌های توسعه‌ای، ۱۳ درصد از تسهیلات طرح‌های جدید، ۷ درصد از تسهیلات طرح‌های سرمایه‌درگردش و ۲ درصد از تسهیلات طرح‌های نیمه‌تمام استفاده نموده‌اند. تسهیلات پرداخت شده به طرح‌های خوداشتغالی که بیش‌ترین درصد طرح‌ها را طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ تشکیل می‌دهند، ۴۶/۶۸۴۹۷۰ میلیون ریال می‌باشد. نگاره شماره ۴-۱ نشان می‌دهد که طرح‌های خوداشتغالی با کم‌ترین میزان انحراف از تسهیلات و داشتن تعداد طرح‌های بیش‌تر، توانسته ۸۷ درصد اشتغال پیش‌بینی‌شده را ایجاد کند و نسبت به سایر طرح‌ها موفق‌تر عمل نماید. از همین جنبه، طرح‌های جدید نسبت به سایر نوع طرح‌ها در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی، دارای میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده بیش‌تری می‌باشد. طرح‌های سرمایه درگردش با دریافت بیش‌ترین میزان تسهیلات کل این دوره توانسته بعد از طرح‌های خوداشتغالی، طرحی موفق نسبت به سایر طرح‌ها به‌حساب آید.
مکان اجرای طرح
از تعداد ۹۹۹۲ طرح دریافت‌کننده تسهیلات، ۲۶۱۲ طرح به شهرستان کرمان تعلق دارند که ۵۳ درصد تسهیلات طی دوره مذکور به این شهرستان تعلق گرفته و ۸۰ درصد اشتغال طبق پیش‌بینی محقق شده و تنها ۲۰ درصد فرصت شغلی در این میان از دست رفته است. بیش‌ترین تعداد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات مربوط به این شهرستان بوده و کم‌ترین آن مربوط به شهرستان منوجان می‌باشد. برای بررسی موفقیت شهرستان‌ها می‌توان با حذف شهرستان‌هایی که تعداد طرح کم‌تری داشته و تقریباً هیچ تسهیلاتی به آن‌ها تعلق نگرفته به این نتیجه رسید که شهرستان شهربابک اگرچه ۵ درصد از طرح‌ها را در بردارد؛ اما با ایجاد ۹۰ درصد از اشتغال پیش‌بینی‌شده توانسته نسبت به سایر شهرستان‌ها انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده کم‌تری داشته باشد. شهرستان‌های بردسیر و زرند با ایجاد ۷۶ درصد از اشتغال پیش‌بینی‌شده، کم‌ترین میزان موفقیت را نسبت به سایر شهرستان‌ها داشته‌ و ۴ درصد طرح‌ها را در بردارند.
دستگاه اجرایی طرح
از کل طرح‌های معرفی شده دارای توجیه اقتصادی توسط دستگاه‌های اجرایی به بانک‌های عامل جهت دریافت تسهیلات، سازمان بازرگانی بیش‌ترین تعداد طرح‌ها را معرفی و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی تعداد طرح کم‌تری را معرفی نموده‌اند. سازمان بازرگانی با داشتن تعداد طرح بیش‌تر نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی، بیش‌ترین میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده را نیز دارا بوده و توانسته ۷۸ درصد از اشتغال برنامه‌ریزی‌شده را ایجاد کند. موفق‌ترین دستگاه اجرایی در بررسی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و معرفی آن‌ها به بانک‌های عامل، اداره تعاون، کار و امور اجتماعی بوده که میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده کم‌تری داشته است. سازمان جهادکشاورزی اگرچه کم‌ترین میزان انحراف از تسهیلات را دارا بوده؛ اما با ایجاد ۶۹ درصد از اشتغال پیش‌بینی‌شده، بیش‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را داشته و ناموفق‌تر عمل نموده است. اما در بین دستگاه‌های اجرایی که تعداد طرح‌های بیش‌تری را معرفی نموده‌اند، سازمان بازرگانی موفق‌تر و سازمان جهادکشاورزی عملکرد بدتری نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی داشته است.
بانک عامل
نوع بانک‌ ارائه‌دهنده تسهیلات طی دوره مذکور در نگاره شماره ۴-۱ آورده شده است. طبق این نگاره بانک صادرات با ۲۳ درصد اعطا تسهیلات طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ بیش‌ترین میزان تسهیلات اعطایی که ۲۲ درصد طرح‌ها را تأمین بودجه نموده و بانک رفاه و مسکن کم‌ترین میزان پرداخت تسهیلات را داشته که ۱ درصد طرح‌ها را شامل شده‌اند. بانک صنعت و معدن با وجود اعطای ۴ درصد از کل تسهیلات طی دوره معلوم، به تعداد ناچیزی از طرح‌ها تسهیلات پرداخت نموده است. بانک صادرات با بیش‌ترین میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده توانسته نسبت به سایر بانک‌ها در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی موفق‌تر عمل نماید. بانک کشاورزی با اعطای تسهیلات به ۲۱ درصد طرح‌ها توانسته تنها ۷۰ درصد از اشتغال برنامه‌ریزی شده را ایجاد کند و ازاین‌رو نسبت به سایر بانک‌ها ناموفق‌تر عمل نماید.
مجری طرح
بیش‌ترین تعداد مجریان طرح‌های زودبازده طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ را مردان و کم‌ترین تعداد را تعاونی‌ها تشکیل می‌دهند. با این وجود، شرکت‌ها بیش‌ترین دریافت تسهیلات (۵۶ درصد) را طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ داشته‌ و توانسته‌اند ۸۱ درصد اشتغال پیش‌بینی‌شده را ایجاد کنند. شرکت‌ها رتبه دوم را در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی نسبت به سایر مجریان طرح‌ها به خود اختصاص داده‌اند.مجریان مرد با اجرایی کردن بیش‌ترین تعداد طرح‌های زودبازده، تنها ۷۶ درصد اشتغال پیش‌بینی‌شده را ایجاد کرده‌اند و نسبت به سایر مجریان طرح‌ها ناموفق‌تر بوده‌اند. مجریان زن حتی با وجود انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بیش‌تر نسبت به مردان، انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده کم‌تری داشته و از این جنبه موفق‌تر از سایر مجریان بوده‌اند.
سال اجرای طرح
طبق نگاره شماره ۴-۱، بیش‌ترین تعداد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات مربوط به سال ۱۳۸۶ بوده‌اند. سال ۱۳۸۶ تقریباً نسبت به سال‌های دیگر در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی بهتر عمل نموده است. در این سال بیش‌ترین میزان تسهیلات از طرف بانک‌ها به طر‌ح‌های زودبازده اختصاص یافته وکم‌ترین میزان تسهیلات اعطایی کل دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ مربوط به سال ۱۳۸۸ می باشد. در سال ۱۳۸۸ بیش‌ترین میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده و نیز بیش‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده وجود داشته و نسبت به سال‌های دیگر در ایجاد اشتغال ناموفق‌تر بوده است. بر این اساس، سال ۱۳۸۶ نسبت به سال های دیگر عملکرد بهتری در ایجاد اشتغال داشته و سال ۱۳۸۸ ناموفق‌تر بوده است.
۴-۲-۲- آمار توصیفی طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹
نگاره شماره ۴-۲ به بررسی ۵۷۴۵ طرح‌ کوچک و متوسط زودبازده‌ای که طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ به بهره‌برداری رسیده‌اند، می‌پردازد.
نگاره شماره ۴-۲: طرح‌های زودبازده به بهره‌برداری رسیده طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.