بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های زود …

۷۸۰۰۹

۷۵

۲

۴۷

۴۷

۱

۲۵۰

۳۳۸

۱۳۸۹

۲۷

۰

۲۲

۸۱

۱۳۷۶۷

۰

۹۶۳۰

۷۰

۰

۷

۷

۰

۵۱۰

۴۳۸

منبع: یافته‌های محقق
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشند
بخش فعالیت
طبق نگاره شماره ۴-۲، به ۵۷۴۵ طرح به بهره‌برداری رسیده به میزان ۰۲۵/۳۲۷۴۲۷۵ میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است. همان‌گونه که مشاهده می‌شود، ۵۱ درصد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده مربوط به بخش خدمات هستند که نشان می‌دهد که بخش خدمات متقاضی بیش‌تری در طرح‌های مذکور نسبت به سایر بخش‌ها داشته است. این بخش ۸۰ درصد از اشتغال پیش‌بینی‌شده را ایجاد کرده و کم‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را نسبت به سایر بخش‌ها داشته است. بخش کشاورزی برخلاف دو بخش دیگر، در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی‌ موفق نبوده و ۳۰ درصد انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را شامل بوده و این در حالی است که کم‌ترین میزان انحراف از تسهیلات را در بر داشته است. لازم به ذکر است که بخش صنعت با دریافت تسهیلات بیش‌تر نسبت به دو بخش دیگر، توانسته تقریباً همانند بخش خدماتی در ایجاد اشتغال موفق عمل نماید. بنابراین بخش‌های خدمات و صنعت در طرح‌های به بهره‌برداری رسیده، عملکرد بهتری نسبت به بخش کشاورزی طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ داشته‌اند. همچنین سرانه تسهیلات به ازای هر شغل طی این دوره در بخش خدمات، ۱۳۶ میلیون ریال پیش‌بینی‌شده که در نهایت ۱۳۰ میلیون ریال پرداخت شده است. کم‌ترین میزان سرانه تسهیلات برای ایجاد هر شغل مربوط به بخش خدمات بوده و بیش‌ترین آن در بخش صنعت برای ایجاد هر فرصت شغلی پرداخت شده است. بخش کشاورزی بیش‌ترین اختلاف در پرداخت تسهیلات پیش‌بینی‌شده و خرج شده برای ایجاد هر شغل را دارا بوده است.
نوع طرح اجرایی
در نوع طرح‌های به بهره‌برداری رسیده، طرح‌های خوداشتغالی با در برداشتن ۷۲ درصد از کل طرح‌ها، بیش‌ترین تعداد طرح را به خود اختصاص داده و پایین‌ترین میزان طرح‌ها مربوط به طرح‌های نیمه‌تمام می‌باشد. از ۲۰۱۰ طرح خوداشتغالی در طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ در استان کرمان، ۵۴۹۸ فرصت شغلی ایجاد شده و میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در این‌گونه طرح‌ها تنها ۱۴ درصد بوده که نسبت به نوع طرح‌های دیگر، فرصت‌های شغلی کم‌تری از دست داده است. طرح‌های جدید با ایجاد ۶۷ در صد از اشتغال پیش‌بینی‌شده برای آن‌ها، بیش‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را نسبت به طرح‌های دیگر داشته‌اند. نگاره شماره ۴-۲ نشان می‌دهد که ابتدا طرح‌های از نوع خوداشتغالی و سپس به ترتیب طرح‌های از نوع سرمایه درگردش، نیمه‌تمام، توسعه‌ای و جدید دارای کم‌تری میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده بوده و بدین ترتیب طرح‌های از نوع خوداشتغالی نسبت به طرح‌های دیگر موفق‌تر و طرح‌های جدید در ایجاد اشتغال ناموفق‌تر بوده‌اند. لازم به ذکر می‌باشد که طرح‌های خوداشتغالی دارای کم‌ترین میزان انحراف از تسهیلات و طرح‌های توسعه‌ای بیش‌ترین میزان از این انحراف را دارا بوده‌اند.
مکان اجرای طرح
آنچه از نگاره شماره ۴-۲ مشاهده می شود، شهرستان کرمان بیش‌ترین تعداد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده را طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ داشته و ۵۵ درصد از کل تسهیلات طی این دوره به شهرستان مذکور تعلق گرفته است. بنابراین وجود این شهرستان توانسته ۸۰ درصد از اشتغال پیش‌بینی‌شده را ایجاد کند. اما در بررسی سایر شهرستان‌ها که تعداد طرح به بهره‌برداری رسیده کم‌تری را دارا می‌باشند؛ شهرستان رودبار با در برداشتن ۲ درصد از طرح‌ها، بیش‌ترین موفقیت را در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی داشته و شهرستان سیرجان که ۱۲ درصد از طرح‌های به بهره‌برداری را شامل می‌باشد، بیش‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را داشته و در نتیجه ناموفق‌تر نسبت به سایر شهرستان‌ها عمل نموده است.
دستگاه اجرایی طرح
در بررسی نوع دستگاه‌های اجرایی در نگاره شماره ۴-۲ بر اساس میزان موفقیت آن‌ها در ایجاد اشتغال طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته توسط کارگروه اشتغال استان مشاهده می‌شود که اداره تعاون، کار و امور اجتماعی با داشتن کم‌ترین میزان طرح‌های معرفی‌شده به بهره‌برداری رسیده توسط آن، دارای کم‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده (۱۲ درصد) می‌باشد. طرح‌های به بهره‌برداری رسیده‌ای که توسط سازمان بازرگانی به بانک‌های عامل معرفی شده‌اند، بیش‌ترین تعداد طرح‌ها را در برداشته‌اند که این سازمان بعد از اداره تعاون، کار و امور اجتماعی و سازمان صنعت، معدن و تجارت در ایجاد اشتغال کم‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را شامل بوده است. سازمان جهادکشاورزی بیش‌ترین میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده و نیز بیش‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را داشته است.
بانک عامل
در بررسی طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵، بانک صادرات بیش‌ترین میزان تسهیلات را به طرح‌های به بهره‌برداری رسیده اعطا نموده و در ایجاد ۸۷ درصد از اشتغال پیش‌بینی‌شده سهیم بوده است. همچنین در مقایسه موفقیت بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی، بانک صنعت و معدن با وجود کم‌ترین تعداد طرحی که تأمین بودجه نموده، کم‌ترین میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده را داشته و بانک صادرات بیش‌ترین میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده را در پرداخت به طرح‌های به بهره‌برداری رسیده را دارا بوده است. بیش‌ترین و کم‌ترین میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده به ترتیب مربوط به بانک‌های کشاورزی و مسکن بوده است.

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir