جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های …

Dc9 = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان سیرجان باشند و صفر در غیر این صورت
Dc10 = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان شهربابک باشند و صفر در غیر این صورت
Dc11 = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان عنبرآباد باشند و صفر در غیر این صورت
Dc12 = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان قلعه‌گنج باشند و صفر در غیر این صورت
Dc13 = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان کرمان باشند و صفر در غیر این صورت
Dc14 = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان کهنوج باشند و صفر در غیر این صورت
Dc15 = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان کوهبنان باشند و صفر در غیر این صورت
Dc16 = چنانچه طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در شهرستان منوجان باشند و صفر در غیر این صورت
De2 = چنانچه مجری طرح‌ها زن باشد (مجری حقیقی) و صفر در غیر این صورت
De3 = چنانچه مجری طرح‌ها مرد باشد (مجری حقیقی) و صفر در غیر این صورت
De4 = چنانچه مجری طرح‌ها تعاونی‌ها باشد (مجری حقوقی) و صفر در غیر این صورت
Dm2 = چنانچه دستگاه اجرایی طرح‌ها سازمان بازرگانی باشد و صفر در غیر این صورت
Dm3 = چنانچه دستگاه اجرایی طرح‌ها سازمان صنعت، معدن و تجارت باشد و صفر در غیر این صورت
Dm4 = چنانچه دستگاه اجرایی طرح‌ها سازمان جهاد کشاورزی باشد و صفر در غیر این صورت
Dp2 = چنانچه طرح‌ها از نوع جدید باشند و صفر در غیر این صورت
Dp3 = چنانچه طرح‌ها از نوع توسعه‌ای باشند و صفر در غیر این صورت
Dp4 = چنانچه طرح‌ها از نوع نیمه‌تمام باشند و صفر در غیر این صورت
Dp5 = چنانچه طرح‌ها از نوع سرمایه‌درگردش باشند و صفر در غیر این صورت
همان‌گونه که در مدل فوق مشاهده شد، عوامل اثرگذار بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده با استفاده از داده‌های در دسترس به‌صورت کلی عنوان شد؛ اما در ادامه جهت استفاده از این مدل، به‌دلیل معنادار نبودن برخی از عوامل اثرگذار بر متغیر توضیح‌گیرنده، برخی از این عوامل حذف شده و در نتیجه مدل‌های برآوردی به‌دست آمده‌اند. بر این اساس در هر مدل برآورد شده تنها متغیرهایی که اثر معنادار بر متغیر وابسته داشته‌اند، وارد شده‌اند.
در این قسمت به ارائه مدل‌های به‌دست آمده با استفاده از اطلاعات موجود پرداخته می‌شود.
۴-۳-۱- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال ۱۳۸۵
نگاره شماره ۴-۳ مربوط به اطلاعات طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده‌ای است که در سال ۱۳۸۵ تسهیلات دریافت نموده‌اند.
نگاره شماره ۴-۳: برآورد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال ۱۳۸۵
(متغیر توضیح‌گیرنده: انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده) ۲۹/۰R2=،۷۱/۲۲F=

متغیرها ضریب خطا استاندارد آماره t سطح احتمال
انحراف از تسهیلات -۰٫۰۰۱۷ ۰٫۰۰۱ -۱٫۸۶۷ ۰٫۰۶۲۱