منابع مقالات علمی : بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های زود …

عرض از مبدأ

-۲٫۵۴۲۵

۰٫۴۵۲

-۵٫۶۲۲

۰

* انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده
منبع: یافته‌های محقق
مدل شماره ۴-۲
Y= α۱+ α۲Db5۳De2+ α۴De3+ α۵De4 -α۶Dm2 – α۷Dm3 – α۸Dm4+ α۹Dp4+ α۱۰Dp5+ β۱Db2Xt+ β۲Db3Xt – β۳Db4Xt – β۴Db6Xt+ β۵Dc9X+ β۶Dc13Xt + β۷De3Xt+ β۸De4Xt – β۹Dm2Xt -β۱۰Dm3Xt + β۱۱Dp2Xt + β۱۲Dp4Xt+ β۱۳Dp5Xt -β۱۴Xt – γ۱St +Ut
مدل شماره ۴-۲ شامل ۱۵ متغیر کمی و ۹ متغیر کیفی است. آن‌چه این مطالعه در نظر دارد که در مدل فوق به آن بپردازد، تأثیر معناداری تمام متغیرهای کیفی و کمی روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده بنگاه‌های زودبازده می‌باشد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ضرایب تمامی متغیرهای این مدل در سطح احتمال ۱۰ درصد از نظر آماری معنادار هستند.
دستگاه اجرایی طرح
با توجه به نتایج نگاره شماره ۴-۳ سازمان بازرگانی، سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهادکشاورزی و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی تأثیر منفی معناداری بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده دارند. سازمان بازرگانی و سازمان صنعت، معدن و تجارت نقش مثبتی در کاهش انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته و ملاحظه می‌شود این تأثیر هم در عرض از مبدأ رگرسیون و هم در شیب آن تغییرات خود را نشان داده است. با توجه به ضریب به‌دست آمده در مدل، با پرداخت یک میلیون ریال به طرح‌های معرفی شده توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرگانی، به ترتیب انحراف از اشتغال به میزان ۰۰۱۱/۰ و ۰۰۱۷/۰ افزایش می‌یابد.
همان‌گونه که مشاهده می‌شود در سال ۱۳۸۵ سازمان صنعت، معدن و تجارت دارای عرض از مبدأ تفاضلی بیش‌تری نسبت به دستگاه‌های اجرایی دیگر بوده و بنابراین نسبت به دیگر دستگاه‌های اجرایی موجود در این مطالعه، در کاهش انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق‌تر عمل نموده است. اداره تعاون، کار و امور اجتماعی ، سازمان بازرگانی و سازمان جهادکشاورزی به ترتیب رتبه‌های دوم تا چهارم را در میزان موفقیت در کاهش انحراف مذکور در سال ۱۳۸۵ به خود اختصاص داده‌اند. همچنین بر اساس ضریب‌زاویه تفاضلی مدل موجود، سازمان صنعت، معدن و تجارت نسبت به سازمان بازرگانی میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را کم‌تر افزایش داده و از این‌رو بهتر عمل نموده است.
نوع طرح اجرایی
نتایج بدست آمده در نگاره شماره ۴-۳ بیانگر تأثیر مثبت اجرای طرح‌های از نوع سرمایه درگردش و نیمه‌تمام و اثر منفی طرح‌های خوداشتغالی در افزایش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده می‌باشند.به‌عبارت دیگر، هرچه تعداد طرح‌های اجرایی از نوع سرمایه درگردش و نیمه‌تمام افزایش یابد، میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده نیز افزایش و هرچه تعداد طرح‌های خوداشتغالی افزایش، میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده کاهش می‌یابد. لازم به‌ذکر می‌باشد که تأثیر طرح نیمه‌تمام در افزایش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده بیش از طرح‌های سرمایه درگردش بوده و از این لحاظ طرح‌های سرمایه درگردش عملکرد بهتری داشته‌اند. اثر طرح‌های سرمایه درگردش و نیمه‌تمام به اضافه طرح‌های از نوع جدید در ضریب‌زاویه مدل نیز نمایان بوده و نشان‌دهنده آن است که با افزایش میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده، میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده افزایش می‌یابد. به‌ این معنا که اگر یک میلیون ریال به طرح‌های سرمایه درگردش برای ایجاد اشتغال پرداخت شود، میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده به میزان ۰۰۱۷/۰ کاهش می‌یابد. همچنین تأثیر منفی طرح‌های از نوع خوداشتغالی در عرض از مبدأ مدل نمایان است. با افزایش تعداد این نوع طرح‌ها میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده کاهش می‌یابد.
بر اساس اطلاعات یافت شده از عرض از مبدأ‌های مدل، به ترتیب طرح‌های خوداشتغالی، سرمایه درگردش و نیمه‌تمام در کاهش انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده عملکرد بهتری داشته‌اند و نیز ضرایب‌زاویه تفاضلی بیان‌کننده آن هستند که طرح‌های نیمه‌تمام اثر بیشتری در کاهش انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده نسبت به طرح‌های جدید و سرمایه درگردش داشته‌اند.
مجری طرح
بر اساس نتایج نگاره شماره ۴-۳ ، تأثیر نقش نوع مجری طرح (زن، مرد و تعاونی) بر روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده مثبت است. در واقع مجریان بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده تأثیر مثبتی بر نزدیک شدن اشتغال ایجاد شده به اشتغال پیش‌بینی شده ندارند. اما بر اساس عرض از مبدأ این مدل می‌توان نقش شرکت‌ها را در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده حائز اهمیت دانست. اجرای طرح‌ها توسط تعاونی‌ها و مجریان مرد بر شیب مدل اثر معنادار گذاشته و نشان می‌دهد که با پرداخت یک میلیون ریال به تعاونی‌ها برای اجرایی کردن طرح‌ها، انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده به میزان ۰۰۳۳/۰ کاهش می‌یابد.
در نتیجه اثر شرکت‌ها در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده بهتر از سایر مجریان حقیقی و حقوقی بوده و نیز به‌ترتیب اجرای طرح‌ها توسط تعاونی‌ها، مردان و زنان می‌تواند در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده اثرگذار باشد. در بررسی اثر این ویژگی بر ضرایب‌زاویه، اثر تعاونی‌ها بهتر از مجریان مرد بوده است.
بانک عامل
بررسی تأثیر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در سال ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که بانک صنعت و معدن باعث افزایش و بانک سپه باعث کاهش میزان انحراف مذکور شده‌اند. بانک رفاه و بانک تجارت در این سال نشان‌دهنده اثر مثبت انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده بر روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده بوده و بانک‌های صادرات و کشاورزی دارای اثر منفی انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در این سال می‌باشند.
بر اساس نتایج به‌دست آمده بانک سپه نسبت به سایر بانک‌ها عملکرد بهتر در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته و سپس بر اساس شیب مدل شماره ۴-۲، به‌ترتیب بانک‌های رفاه، تجارت، صادرات و صنعت و معدن موفق‌تر بوده‌اند.
مکان اجرای طرح
نگاره شماره ۴-۳ نیز ویژگی مکانی را که اثر شهرستان‌های استان کرمان بر روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده است؛ را نشان می‌دهد. این نگاره بیان می‌نماید که شهرستان‌های کرمان و سیرجان اثر انحراف از تسهیلات بر روی انحراف از اشتغال را تشدید کرده و شهرستان زرند میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را کاهش داده است.
بر اساس نتایج به دست آمده از عرض ‌از مبدأ مدل، شهرستان زرند در این سال عملکرد مناسبی داشته است. شهرستان‌های سیرجان و کرمان بنابر نتایج یافت شده از ضرایب‌زاویه مدل، به ترتیب در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق بوده‌اند.
میزان سهم تسهیلات
سهم تسهیلات که عبارت از نسبت تسهیلات پرداختی به تسهیلات پیش‌بینی شده در سال مشخص می‌باشد؛ تأثیر مثبتی بر کاهش انحراف از اشتغال داشته است. زیرا هرچه این نسبت بیش‌تر باشد، در واقع به‌معنای تناسب پرداخت‌ها با مقادیر انتظاری تسهیلات است که سبب خواهد شد اشتغال تحقق یافته نیز به اشتغال پیش‌بینی شده نزدیک‌تر گردد و فرصت‌های شغلی کم‌تری در این میان از بین برود.
میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده
انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده توانسته اثر معناداری بر روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته باشد و اثر آن‌را کاهش دهد.
نتیجه‌گیری
بر اساس نتایج نگاره شماره ۴-۳، سازمان صنعت، معدن و تجارت، طرح‌های خوداشتغالی و نیمه‌تمام، مجریان حقوقی، بانک‌های سپه و رفاه، شهرستان‌های زرند و سیرجان و نیز ویژگی سهم تسهیلات در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده نسبت به سایر ویژگی‌های مورد استفاده در مدل شماره ۴-۲، بهتر عمل نموده‌اند.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود تمام عرض از مبدأهای تفاضلی و ضرایب زاویه در سطح احتمال ۱۰ درصد از نظر آماری معنادار بوده و به این ترتیب می‌توان فرضیه تغییر انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده را در سال ۱۳۸۵ از طریق متغیرهای موجود در مدل ۴-۲ را قبول نمود.
از نتایج فوق می‌توان دو رگرسیون زیر را به‌دست آورد:
اگر۰D = باشد
Yt = -۲٫۵۴۲ – ۰٫۰۰۱Xt – ۰٫۵۳۲Sمدل شماره ۴-۳

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.