جستجوی مقالات فارسی – بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های زود …

مرد

۲٫۵۴۱

۰٫۱۹۸

۱۲٫۸۱۲

۰

عرض از مبدأ

-۲٫۶۹۰۶

۰٫۲۰۲

-۱۳٫۳۳۳

۰

* انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده
منبع: یافته‌های محقق
مدل شماره ۴-۵
Y= α۱ -α۲Da2۳Db3 -α۴Db5+ α۵Db8+ α۶Dc14+ α۷De2+ α۸De3۹De4– α۱۰Dm2– α۱۱Dm3 – α۱۲Dp2 -α۱۳Dp3– α۱۴Dp5– β۱Da2Xt– β۲Da3Xt۳Db2Xt۴Db4Xt – β۵Db5X+ β۶Db6Xt + β۷Db7Xt + β۸Db8Xt +β۹Dc2Xt– β۱۰Dc3Xt -β۱۱Dc5Xt -β۱۲Dc7X+ β۱۳Dc14Xt+ β۱۴De4Xt – β۱۵Dm2Xt + β۱۶Dm4Xt + β۱۷Dp2Xt – β۱۸Dp4Xt+ β۱۹Xt + Ut
مدل شماره ۴-۵ شامل ۱۹ متغیر کمی و ۱۳ متغیر کیفی است. این قسمت از پژوهش در نظر دارد که به بررسی تأثیر معناداری تمام متغیرهای کیفی و کمی روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده بنگاه‌های زودبازده در سال ۱۳۸۶ بپردازد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ضرایب تمامی متغیرهای این مدل در سطح احتمال ۱۰ درصد از نظر آماری معنادار هستند.
دستگاه اجرایی طرح
بر اساس یافته‌های نگاره ۴-۴، سازمان بازرگانی تأثیر معناداری بر روی عرض ‌از مبدأ و شیب انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده در سال ۱۳۸۶ دارد. این سازمان به‌عنوان یک دستگاه اجرایی برای طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده توانسته میزان انحراف از اشتغال را کاهش دهد. همچنین با پرداخت یک میلیون ریال به طرح‌های معرفی شده توسط سازمان بازرگانی، میزان انحراف از اشتغال به میزان ۰۰۱۱/۰ افزایش می‌یابد. سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز اثر معناداری بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته و آن‌را کاهش می‌دهد. سازمان جهادکشاورزی هم مانند سازمان بازرگانی بر شیب مدل برآوردی اثر معنادار داشته؛ اما برخلاف آن، سازمان جهادکشاورزی دارای اثر مثبت انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده می‌باشد. به‌عبارت دیگر، این سازمان توانسته در کاهش انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده برای ایجاد اشتغال مثمر ثمر واقع شود.
نتایج نشان می‌دهد که به ترتیب اداره تعاون، کار و امور اجتماعی، سازمان صنعت، معدن و تجارت و سازمان بازرگانی در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق‌تر عمل نموده‌اند و بر اساس یافته‌های ضرایب‌زاویه مدل که اثر خود را در شیب نشان داده‌اند، سازمان جهادکشاورزی نسبت به سازمان بازرگانی عملکرد بهتری در کاهش میزان انحراف مذکور داشته‌ است.
نوع طرح اجرایی
طرح‌های اجرایی از نوع سرمایه‌ درگردش که تسهیلات را برای تثبیت اشتغال به‌کار می‌برند، توانسته‌اند با استفاده از تسهیلات پرداختی به آن‌ها میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را کاهش دهند. طرح‌های جدید، توسعه‌ای و خوداشتغالی نیز همچون طرح سرمایه درگردش، میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را در سال ۱۳۸۶ کاهش داده‌اند. با توجه به ضریب‌تفاضلی متغیر طرح جدید، با پرداخت یک میلیون ریال به طرح‌های جدید زودبازده، انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده به میزان ۰۰۰۲/۰ کاهش می‌یابد. همچنین طرح‌های نیمه‌تمام بر شیب مدل تأثیر معنادار داشته و نشان‌دهنده اثر منفی انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده می‌باشند.
بر اساس یافته‌های مذکور در این قسمت می‌توان بیان نمود که طرح‌های از نوع خوداشتغالی در سال ۱۳۸۶، توانسته‌اند میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را نسبت به سایر طرح‌های اجرایی بیش‌تر کاهش داده و بنابراین موفق‌تر عمل نمایند (اثر این متغیر در عرض از مبدأ مدل نمایان می‌باشد). طرح‌های توسعه‌ای، جدید و نیمه‌تمام نیز به ترتیب در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق بوده‌اند. بنابر نتایج به‌دست آمده از متغیرهای اثرگذار بر شیب مدل، طرح‌های جدید نقش حائز اهمیتی در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده نسبت به طرح‌های نیمه‌تمام داشته‌اند.
مجری طرح
نقش نوع مجری بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در ایجاد اشتغال در سال ۱۳۸۶ نشان‌دهنده آن است که دو گروه زنان و مردان به‌عنوان مجریان حقیقی و تعاونی‌ها به‌عنوان مجریان حقوقی طبق مدل به‌دست آمده، نتوانسته‌اند انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را کاهش داده و حتی آن‌را تشدید نموده‌اند. لازم به‌ذکر است که نقش زنان در ایجاد انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در این سال پررنگ‌تر از بقیه می‌باشد. بررسی تأثیر افزایش تعاونی‌ها به عنوان مجریان حقوقی بر متغیر توضیح‌گیرنده، نشان دهنده اثر مثبت متغیر انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر متغیر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده می‌باشد. به عبارت دیگر، اگر یک میلیون ریال به تعاونی‌ها برای راه‌اندازی طرح و ایجاد اشتغال پرداخت شود، انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده به میزان ۶۲۳/۱ کاهش می‌یابد.
در نتیجه طبق نتایج نگاره ۴-۴، شرکت‌های حقوقی که اثر آن‌ها در عرض از مبدأ مشخص می‌باشد، در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق‌تر از سایر مجریان بوده و سپس تعاونی‌ها عملکرد بهتری داشته‌اند.
بانک عامل
همان‌گونه که از نتایج نگاره شماره ۴-۴ برآورد می‌شود، بانک‌های کشاورزی، مسکن، ملت، رفاه، صنعت و معدن و تجارت توانسته‌اند در سال ۱۳۸۶ اثر معناداری بر روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته باشند که برخی از این بانک‌ها اثر مثبت و بعضی دیگر اثر منفی بر انحراف مذکور داشته‌اند. بانک‌های کشاورزی، مسکن، ملت، رفاه و تجارت هرکدام به‌تنهایی اثر مثبت انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را تشدید نموده‌اند. بانک صنعت و معدن برخلاف بانک‌های مذکور دیگر در این سال از یک‌سو با داشتن ضریب‌زاویه تفاضلی منفی، نتوانسته در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده سهیم باشد؛ اما از سوی دیگر با داشتن عرض از مبدأ تفاضلی منفی باعث کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در این سال شده است.
بنابر نتایج حاصل شده از عرض از مبدأهای تفاضلی مدل شماره ۴-۵، بانک صنعت و معدن نسبت به بانک‌های دیگر اثرگذار بر کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در سال ۱۳۸۶، عملکرد مناسب‌تری داشته و سپس بانک‌های سپه، ملت و تجارت موفق‌تر از سایر بانک‌ها عمل نموده‌اند. بر اساس اثر متغیر مستقل بر متغیر وابسته که در شیب مدل خود را نشان داده است، بانک‌های مسکن، ملت، رفاه، کشاورزی و تجارت به ترتیب توانسته‌اند بر کاهش اثر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده اثر معنادار بگذارند.
مکان اجرای طرح
شهرستان‌های استان کرمان به‌عنوان عامل دیگر اثرگذار بر روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در این مدل بیان شده است. شهرستان‌های بافت و کهنوج اثر مثبت انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را نشان می‌دهد. درحالی‌که شهرستان کهنوج به‌تنهایی میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را در سال ۱۳۸۶ افزایش داده است و از این‌رو نقش مثبتی در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده نداشته است. شهرستان‌‌های بردسیر، جیرفت و رفسنجان بر خلاف دو شهرستان دیگر در این مدل، اثر مثبت انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را کاهش می‌دهند.
بر این اساس، شهرستان زرند که اثر آن در عرض از مبدأ نمایان می‌باشد در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در سال ۱۳۸۶ موفق‌تر بوده و سپس به ترتیب شهرستان‌های کهنوج و بافت در این سال عملکرد بهتری در نزدیک نمودن اشتغال ایجادشده به اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته‌اند.
بخش فعالیت
نوع بخش فعالیت طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده که شامل فعالیت‌ طرح‌ها در بخش‌های کشاورزی، خدماتی و صنعتی می‌باشند، به‌عنوان عامل دیگر مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در سال ۱۳۸۶ بوده‌اند. بخش صنعت در این سال با کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده توانسته نسبت به سایر بخش‌های مذکور موفق‌تر عمل نماید. لازم به ذکر است که با تأثیر بخش صنعت و بخش کشاورزی بر ضرایب‌زاویه مدل، باعث افزایش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در این سال شده‌اند. به‌عبارت دیگر، با سرمایه‌گذاری یک میلیون ریال در طرح‌های اجرایی موجود در بخش کشاورزی، انحراف از اشتغال به‌میزان ۰۰۱۳/۰ افزایش می‌یابد.
بنابر نتایج حاصل شده، بخش خدمات در سال ۱۳۸۶ توانسته با استفاده از تسهیلات دریافتی، فرصت‌های شغلی کم‌تری را از دست دهد و نیز بخش صنعت هم تا حدودی توانسته در این سال موفق عمل نماید.
میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است