بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های زود …

* انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده
منبع: یافته‌های محقق
مدل شماره ۴-۸
Y= α۱۲Da3 -α۳Db5 -α۴Db6 -α۵Dc7 + α۶De2+ α۷De3 – α۸Dm2 – α۹Dm3 -α۱۰Dm4۱۱Dp2۱۲Dp4۱۳Dp5۱Da2X– β۲Db2Xt+ β۳Db3Xt+ β۴Db4X– β۵Db5X– β۶Db6Xt+ β۷Db9Xt + β۸Dc3Xt + β۹Dc4Xt + β۱۰Dc5Xt + β۱۱De2Xt– β۱۲Dm2Xt + β۱۳Dm4Xt– β۱۴Dp2Xt -β۱۵Dp4Xt– β۱۶Dp5Xt + β۱۷Xt + Ut
مدل شماره ۴-۵ شامل ۱۷ متغیر کمی و ۱۲ متغیر کیفی است. این مدل می‌خواهد تأثیر معناداری تمام متغیرهای کیفی و کمی روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در سال ۱۳۸۷ را بررسی نماید. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ضرایب تمامی متغیرهای این مدل در سطح احتمال ۱۰ درصد از نظر آماری معنادار هستند.
دستگاه اجرایی طرح
این نگاره بیان می‌نماید که سازمان بازرگانی همچون سال‌های قبل، اثر معناداری بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته و میزان آن‌را کاهش داده است. سازمان جهادکشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت نیز اثر انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده را کاهش می‌دهند که از عرض از مبدأهای تفاضلی به‌دست آمده برای این دو سازمان، این نتیجه‌گیری به‌دست آمده است. عرض از مبدأ تفاضلی به‌دست آمده برای سازمان جهادکشاورزی ۵۳/۰- و برای سازمان صنعت، معدن و تجارت ۵۷/۱- می‌باشد. اثر سازمان صنعت، معدن و تجارت در کاهش این انحراف بیش‌تر از دو سازمان دیگر مذکور بوده و توانسته در کاهش انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در سال ۱۳۸۷ موفق‌تر عمل نماید. بررسی اثر دستگاه‌های اجرایی بر شیب مدل برآوردی ۴-۸ نشان می‌دهد که با پرداخت یک میلیون ریال به طر‌ح‌های معرفی شده توسط سازمان‌ بازرگانی و سازمان جهادکشاورزی، انحراف از اشتغال به‌ترتیب به میزان ۰۰۰۷/۰ افزایش و ۰۰۲۵/۰ کاهش یافته است.
بنابراین از نتایج این نگاره این‌گونه یافت می‌شود که اداره تعاون، کار و امور اجتماعی نسبت به دستگاه‌های اجرایی دیگر موفق‌تر عمل نموده و سپس به‌ترتیب سازمان صنعت، معدن و تجارت، سازمان بازرگانی و سازمان جهادکشاورزی در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده نقش مؤثری داشته‌اند. اثر سازمان جهادکشاورزی بر شیب مدل نشان‌دهنده عملکرد مناسب این سازمان در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده می‌باشد.
نوع طرح اجرایی
بررسی تأثیر طرح‌های جدید، سرمایه درگردش و نیمه‌تمام بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در سال ۱۳۸۷ نشان می‌دهد که هر سه نوع این طرح‌ها اثر معناداری بر متغیر وابسته داشته‌ و سبب کاهش میزان این انحراف شده‌اند. همچنین طرح‌های مذکور بر شیب مدل اثر معنادار منفی گذاشته و نشان‌دهنده افزایش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده با افزایش تعداد طرح‌های موجود می‌باشند.
بنابر نتایج به‌دست آمده از این قسمت، به ترتیب طرح‌های نیمه‌تمام، خوداشتغالی، سرمایه درگردش و جدید در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق عمل نموده‌اند.
مجری طرح
نوع مجری عامل دیگر اثرگذار بر روی میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده می‌باشد. در سال ۱۳۸۷ طبق نگاره شماره ۴-۵، مجریان حقیق اثر معناداری بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته و میزان آن‌را افزایش داده‌اند. همچنین در سال ۱۳۸۷ تعاونی‌ها به‌عنوان نوع مجری حقوقی تأثیری بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در جهت افزایش یا کاهش نداشته‌اند. با پرداخت یک میلیون ریال به مجریان زن در این سال، انحراف از اشتغال به میزان ۰۰۷۴/۰ کاهش یافته است.
بر اساس یافته‌های به‌دست آمده، شرکت‌ها و مجریان زن نسبت به سایر مجریان طرح‌ها بهتر عمل نموده‌اند.
بانک عامل
بررسی تأثیر بانک‌های پرداخت کننده تسهیلات به عنوان ویژگی اثرگذار بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده، نشان می‌دهد که بانک صنعت و معدن نسبت به سایر بانک‌ها عملکرد بهتری در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته و بانک کشاورزی نیز توانسته در کاهش میزان انحراف مذکور در سال ۱۳۸۷ سهیم باشد. بانک‌های تجارت، ملی و صادرات در این سال بر شیب مدل اثر گذاشته‌اند و با افزایش پرداخت تسهیلات توسط این بانک‌ها میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده، کاهش یافته است. این نتیجه برای بانک‌های رفاه، صنعت و معدن و کشاورزی در همین سال، معکوس می‌باشد.
بر اساس نتایج موجود، نخست بانک‌ صنعت و معدن و سپس بانک‌های سپه و کشاورزی در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق عمل نموده‌اند. همان‌گونه که از نتایج اثر بانک‌های عامل بر شیب مدل به‌دست آمد، به‌ترتیب بانک‌های تجارت، ملی و صادرات در کاهش میزان انحراف از اشتغال موفق بوده‌اند.
مکان اجرای طرح
شهرستان‌هایی که تأثیر معناداری بر کاهش یا افزایش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در سال ۱۳۸۷ داشته‌اند شامل شهرستان‌های بم، بردسیر، جیرفت و رفسنجان می‌باشند. هر سه شهرستان بم، بردسیر و جیرفت با اثر گذاشتن بر روی شیب متغیر وابسته، اثر مثبت انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را افزایش داده‌اند. اثر شهرستان رفسنجان در کاهش میزان انحراف از اشتغال در سال ۱۳۸۷ حائز اهمیت می‌باشد.
نتیجه به‌دست آمده از این قسمت این‌گونه بیان می‌شود که شهرستان زرند اثر بیش‌تری در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده نسبت به دیگر شهرستان‌های اثرگذار موجود در مدل شماره ۴-۸ داشته است. همچنین اثر شهرستان رفسنجان نیز در کاهش میزان این انحراف در مدل نمایان می‌باشد. به‌ترتیب شهرستان‌های بم، جیرفت و بردسیر با تأثیر مثبت بر شیب متغیر توضیح‌گیرنده، میزان انحراف مذکور را کاهش داده‌اند.
بخش فعالیت
بخش کشاورزی در سال ۱۳۸۷ نتوانسته در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده سهیم باشد؛ اما بخش صنعت با تأثیر معنادار منفی بر شیب مدل، اثر مثبت انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را کاهش داده است.
بنابر نتیجه حاصل شده، تنها بخش خدماتی در سال ۱۳۸۷ در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق عمل نموده است.
میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده
انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده به‌تنهایی اثر مثبت معناداری بر متغیر وابسته مدل شماره ۴-۸ داشته و با افزایش آن میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده افزایش یافته است.
نتیجه‌گیری
بر اساس نتایج نگاره شماره ۴-۵، اداره تعاون، کار و امور اجتماعی و سازمان جهادکشاورزی، طرح‌های نیمه‌تمام، شرکت‌ها و زنان به عنوان مجریان طرح‌‌ها، بانک‌های صنعت و معدن و تجارت، شهرستان‌های زرند و بم، بخش خدمات و نیز ویژگی میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده، در کاهش میزان انحراف از اشتغال نسبت به سایر ویژگی‌های مورد استفاده در مدل شماره ۴-۸، بهتر عمل نموده‌اند.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود تمام عرض از مبدأهای تفاضلی و ضرایب زاویه در سطح احتمال ۱۰ درصد، در نگاره شماره ۴-۵ که مربوط به سال ۱۳۸۷ می‌باشد، از نظر آماری معنادار هستند. بنابراین می‌توان فرضیه تغییر انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده از طریق متغیرهایی که در مدل شماره ۴-۸ موجود است را قبول نمود.
از نتایج فوق می‌توان دو رگرسیون زیر را به‌دست آورد:
اگر ۰D = باشد
Yt = -۲٫۰۶۶ + ۰٫۰۰۱Xt مدل شماره ۴-۹
اگر ۱D = باشد
Yt = -۱۲٫۳۷۴ – ۰٫۰۰۳Xt مدل شماره ۴-۱۰
این رگرسیون‌ها بیانگر این مطلبند که رگرسیون دومی ضریب زاویه تیزتر نسبت به رگرسیون اول و رگرسیون اولی عرض از مبدأ بالا‌تری نسبت به رگرسیون دوم دارا است.
۴-۳-۴- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال ۱۳۸۸
نگاره شماره ۴-۶، مربوط به اطلاعات طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده‌ای است که در سال ۱۳۸۸ تسهیلات دریافت کرده‌اند.
نگاره شماره ۴-۶: برآورد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال ۱۳۸۸
(متغیر توضیح‌گیرنده: انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده) ۷۲/۰R2=،۶۰/۱۳F=

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.