بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های زود …

۱٫۷۸۳

۰٫۰۷۷

تعاونی*

-۰٫۰۰۸۹

۰٫۰۰۲

-۳٫۶۸۴

۰٫۰۰۰۳

زن*

-۰٫۰۰۳۶

۰٫۰۰۱

-۳٫۳۵۳

۰٫۰۰۱۱

عرض از مبدأ

-۲٫۵۱۴۳

۱٫۰۲۹

-۲٫۴۴۵

۰٫۰۱۵۹

* انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده
منبع: یافته‌های محقق
مدل شماره ۴-۱۱
Y= α۱۲Db4۳Db6۴Db8۵Dc13 -α۶Dc15۷Dm3 -α۸Dp2+ β۱Da2Xt + β۲Db4Xt + β۳Db5Xt +β۴Db8Xt + β۵Dc2Xt + β۶Dc3Xt۷Dc5Xt۸Dc6Xt۹Dc9X+ β۱۰Dc11Xt + β۱۱Dc13Xt -β۱۲De2Xt – β۱۳De4Xt -β۱۴Dm3Xt۱۵Dp4Xt۱۶Dp5Xt + β۱۷Xt– γ۱St + Ut
مدل شماره ۴-۱۱ شامل ۱۷ متغیر کمی و ۷ متغیر کیفی است. این پژوهش برآن است که در این مدل به بررسی تأثیر معناداری تمام متغیرهای کیفی و کمی روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده بنگاه‌های زودبازده در سال ۱۳۸۸ بپردازد. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ضرایب تمامی متغیرهای این مدل در سطح احتمال ۱۰ درصد از نظر آماری معنادار هستند.
دستگاه اجرایی طرح
سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۸۸، تنها دستگاه اجرایی بوده که بر متغیر توضیح‌گیرنده اثر معنادار گذاشته و به‌عنوان یک سازمان موفق در جهت کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده عمل نموده است. همچنین اداره تعاون، کار و امور اجتماعی که اثر آن در عرض از مبدأ مدل نمایان است؛ باعث کاهش میزان این انحراف شده است.
بر اساس نتیجه حاصل شده، دستگاه‌های اجرایی معرفی‌کننده طرح‌های دارای توجیه اقتصادی که در سال ۱۳۸۸ موفق عمل نموده‌اند به‌ترتیب شامل سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی می‌باشند.
نوع طرح اجرایی
نوع طرح‌های اجرایی اثرگذار بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موجود در این سال، طرح‌های سرمایه‌درگردش و طرح‌های نیمه‌تمام با ضرایب‌زاویه مثبت و طرح‌های جدید با عرض از مبدأ تفاضلی منفی می‌باشند. بر این اساس، بررسی تأثیر افزایش تعداد طرح‌های سرمایه‌درگردش و نیمه‌تمام نشان‌دهنده آن است که تأثیر مثبت بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته‌اند. به‌عبارت دیگر با پرداخت یک میلیون ریال به طرح‌های سرمایه‌درگردش و نیمه‌تمام، به‌ترتیب انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده به میزان ۰۰۷۷/۰ و ۰۰۴۲/۰ کاهش یافته است.
نتیجه این قسمت حاکی از آن است که نخست طرح‌های جدید و سپس طرح‌های خوداشتغالی در سال ۱۳۸۸ در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق بوده‌اند و بر اساس نتایج حاصل از شیب مدل، به‌ترتیب طرح‌های سرمایه‌درگردش و نیمه‌تمام عملکرد خوبی داشته‌اند.
مجری طرح
در سال ۱۳۸۸ مجریان زن و تعاونی‌ها اثر منفی معناداری بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده گذاشته‌اند. به‌عبارت دیگر با پرداخت یک میلیون ریال به مجریان زن و تعاونی‌ها به ترتیب میزان این انحراف به میزان ۰۰۳۶/۰ و ۰۰۸۹/۰ افزایش می‌یابد. بنابراین این دو نوع مجری عملکرد مناسبی در سال مورد نظر نداشته‌اند.
بر اساس نتیجه یافت شده از مدل شماره ۴-۱۱، تنها شرکت‌های حقوقی در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در سال ۱۳۸۸ موفق بوده‌اند.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.