بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های زود …

بانک عامل
بانک‌‌های ملت، صادرات و صنعت و معدن همگی در این سال دارای ضرایب‌زاویه‌ مثبت و معناداری هستند. به‌عنوان مثال اگر بانک صادرات یک میلیون ریال به طرح‌های زودبازده پرداخت نماید، میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده حدود ۰۰۸۷/۰ کاهش می‌یابد. بانک‌های کشاورزی، ملت و صادرات در سال ۱۳۸۸ دارای عرض از مبدأ تفاضلی مثبت بوده‌اند و از این لحاظ بانک‌های مذکور عملکرد مناسبی در این سال نداشته‌اند.
بنابراین اثر بانک صنعت و معدن در کاهش انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده نسبت به بقیه‌ بانک‌ها در این سال حائز اهمیت‌تر می‌باشد و سپس بانک‌های صادرات و ملت موفق عمل نموده‌اند. بانک سپه نیز اثر معناداری بر میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در سال ۱۳۸۸ داشته و میزان آن را کاهش داده است.
مکان اجرای طرح
ویژگی‌های مکانی این مدل شامل طرح‌های اجرایی در شهرستان‌های بافت، بردسیر، جیرفت، کرمان، راور، سیرجان، عنبرآباد و کوهبنان می‌باشد. شهرستان‌های کرمان و کوهبنان دارای عرض از مبدأ تفاضلی معنادار منفی در سال ۱۳۸۸ بوده‌ و میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را کاهش داده‌اند. نتایج به‌دست آمده در نگاره شماره ۴-۶ بیانگر آن است که هرچه میزان تسهیلات پرداختی به‌ طرح‌های موجود در شهرستان‌های عنبرآباد، راور، جیرفت، بردسیر، بافت، کرمان و سیرجان به‌ترتیب افزایش یابد؛ میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده کاهش می‌یابد. شهرستان‌های کوهبنان، کرمان و زرند نیز به‌ترتیب در سال ۱۳۸۸ در کاهش میزان این انحراف موفق عمل نموده اند.
بنابراین شهرستان کوهبنان و کرمان و نیز شهرستان عنبرآباد در این سال نسبت به شهرستان‌های دیگر عملکرد بهتری داشته‌اند.
بخش فعالیت
بخش صنعت که دارای ضریب‌زاویه معنادار مثبت می‌باشد، با افزایش انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده به میزان یک میلیون ریال، میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را به میزان ۰۰۷۸/۰ کاهش داده است.
بر اساس نتیجه حاصل‌شده بخش صنعت و خدمات در سال ۱۳۸۸ موفق عمل نموده‌اند.
میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده
انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده توانسته اثر معناداری بر روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته باشد و اثر آن‌را کاهش دهد.
نتیجه‌گیری
بر اساس نتایج نگاره شماره ۴-۶، سازمان صنعت، معدن و تجارت، طرح‌های جدید و سرمایه درگردش، شرکت‌های حقوقی به‌عنوان مجری طرح‌‌ها، بانک‌های صنعت و معدن و سپه، شهرستان‌های کرمان، کوهبنان و عنبرآباد و بخش صنعت و خدمات، در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده نسبت به سایر ویژگی‌های مورد استفاده در مدل این قسمت، بهتر عمل نموده‌اند.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود تمام عرض از مبدأهای تفاضلی و ضرایب زاویه در سطح احتمال ۱۰ درصد، در نگاره شماره ۴-۶ که مربوط به سال ۱۳۸۸ می‌باشد، از نظر آماری معنادار هستند. بنابراین می‌توان فرضیه تغییر انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده از طریق متغیرهایی که در مدل شماره ۴-۱۱ موجود است را قبول نمود.
از نتایج فوق می‌توان دو رگرسیون زیر را به‌دست آورد:
اگر ۰D = باشد
Yt = -۲٫۵۱۴ – ۰٫۰۰۶Xt مدل شماره ۴-۱۲
اگر ۱D = باشد
Yt = -۵٫۱۸ + ۰٫۰۸۸Xt مدل شماره ۴-۱۳
این رگرسیون‌ها بیانگر این مطلبند که رگرسیون دومی ضریب زاویه تیزتر نسبت به رگرسیون اول و رگرسیون اولی عرض از مبدأ بالا‌تری نسبت به رگرسیون دوم دارا است.
۴-۳-۵- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال ۱۳۸۹
نگاره شماره ۴-۷، مربوط به اطلاعات طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده‌ای است که در سال ۱۳۸۹ تسهیلات دریافت کرده‌اند.
نگاره شماره ۴-۷: برآورد طرح‌های دریافت‌کننده تسهیلات در سال ۱۳۸۹
(متغیر توضیح‌گیرنده: انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده) ۶۹/۰R2=،۸۷/۳۱F=

متغیرها ضریب خطا استاندارد آماره t سطح احتمال
انحراف از تسهیلات ۰٫۰۰۲۷ ۰٫۰۰۱ ۴٫۴۰۱ ۰
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.