متن کامل – بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های زود بازده مطالعه …

عرض از مبدأ

-۰٫۴۱۲۵

۰٫۳۷۵

-۱٫۱

۰٫۲۷۲۴

* انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده
منبع: یافته‌های محقق
مدل شماره ۴-۱۴
Y= α۱ -α۲Da2 – α۳Db5– α۴Db8 – α۵Dc13+ α۶De+ α۷Dm3+ β۱Da2Xt۲Da3Xt– β۳Db2Xt – β۴Db3Xt -β۵Db4Xt – β۶Db8Xt – β۷Db9Xt +β۸Dc5Xt – β۹Dc7Xt – β۱۰Dc9X+ β۱۱De2Xt + β۱۲Dm2Xt – β۱۳Dp3Xt + β۱۴Dp5Xt + β۱۵Xt + Ut
مدل شماره ۴-۱۴ شامل ۱۱ متغیر کمی و ۵ متغیر کیفی است. در مدل شماره ۴-۱۴، به بررسی تمام متغیرهای کیفی و کمی روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در سال ۱۳۸۹پرداخته شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ضرایب تمامی متغیرهای این مدل در سطح احتمال ۱۰ درصد از نظر آماری معنادار هستند.
دستگاه اجرایی طرح
نتایج این نگاره حاکی از آن است که سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال ۱۳۸۹ به‌عنوان یکی از دستگاه‌های اجرایی طرح‌های زودبازده، نتوانسته در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده خوب عمل نماید و بنابراین میزان آن‌را افزایش داده است. سازمان صنعت، معدن و تجارت با اثر معنادار مثبت بر شیب مدل برآوردی در این قسمت، نشان می‌دهد که با افزایش پرداخت تسهیلات به طرح‌هایی که توسط این سازمان به بانک‌های عامل معرفی شده؛ میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌ کاهش یافته است.
بر اساس اطلاعات به‌دست آمده از این قسمت نتیجه می‌شود که سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی در سال ۱۳۸۹ نسبت به سایر دستگاه‌های اجرایی عملکرد بهتری در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته‌اند.
نوع طرح اجرایی
اثر طرح‌های از نوع سرمایه‌درگردش بر متغیر توضیح‌گیرنده نشان می‌دهد که با افزایش انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده به‌میزان یک میلیون ریال، انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده به‌میزان ۰۱۱۱/۰ کاهش یافته است. طرح‌های توسعه‌ای در این سال اگرچه اثر معناداری بر متغیر وابسته داشته‌؛ اما میزان آن را افزایش داده‌اند.
نتیجه به‌دست آمده از نگاره شماره ۴-۷ نشان می‌دهد که طرح‌های سرمایه درگردش و خوداشتغالی در سال ۱۳۸۹ عملکرد بهتری نسبت به سایر طرح‌ها داشته‌اند.
مجری طرح
نوع مجری طرح در این برآورد که دارای ضریب‌زاویه معنادار می‌باشد، زنان می‌باشند که در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در این سال موفق‌تر از سایر مجریان بوده‌اند.
نتایج حاصل شده بیان می‌کند که مجریان زن و شرکت‌های حقوقی در سال ۱۳۸۹ عملکرد بهتری نسبت به سایر مجریان طرح‌ها داشته‌اند.
بانک عامل
بانک‌های ملت و صنعت و معدن اثر شدیدتری در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده در سال ۱۳۸۹ نسبت به بانک‌های دیگر داشته و این‌دو بانک در این سال بسیار موفق عمل نموده‌اند. با پرداخت تسهیلات توسط در بانک مذکور میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده به ترتیب به میزان ۱۷/۱۹ و ۰۰۹/۱۵ کاهش یافته است. بانک‌های تجارت، صادرات، ملت و ملی در این سال اثر معناداری بر متغیر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته‌اند؛ اما میزان آن‌را افزایش داده‌اند. بنابراین این چهار بانک در این سال موفق عمل ننموده‌اند.
نتیجه برآورد نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۹ بانک ملت و صنعت و معدن نسبت به سایر بانک‌های عامل موفق‌تر عمل نموده‌اند.
مکان اجرای طرح
شهرستان‌های استان کرمان به‌عنوان عامل دیگر اثرگذار بر میزان انحراف از اشتغال در مدل شماره ۴-۱۴ بیان شده‌اند. شهرستان‌ جیرفت با ضریب‌زاویه مثبت، اثر انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده را افزایش داده و بنابراین در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق بوده است. شهرستان کرمان و زرند هم در این سال نسبت به شهرستان‌های دیگر در ایجاد اشتغال طبق پیش‌بینی عملکرد بهتری داشته‌اند.
بر اساس نتیجه به‌دست آمده، شهرستان کرمان و جیرفت در سال ۱۳۸۹ نسبت به شهرستان‌های دیگر در ایجاد فرصت شغلی، طبق برنامه‌ریزی‌‌های صورت گرفته برای ایجاد اشتغال، موفق‌تر عمل نموده‌اند.
بخش فعالیت
فعالیت طرح‌ها در بخش صنعت باعث ایجاد فرصت‌های شغلی جدید و نزدیک‌ شدن اشتغال ایجادشده به اشتغال پیش‌بینی‌شده در سال ۱۳۸۹ شده است.
نتیجه به‌دست آمده از این قسمت نشان‌دهنده آن است که در سال ۱۳۸۹، بخش صنعت نسبت به سایر بخش‌ها عملکرد بهتر داشته و موفق‌تر عمل نموده است.
میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده
نتیجه به‌دست آمده از تأثیر متغیر انحراف از تسهیلات بر متغیر انحراف از اشتغال نشان می‌دهد که با کاهش یا افزایش میزان انحراف از تسهیلات در این سال، میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده کاهش یا افزایش یافته است.
نتیجه‌گیری
بر اساس نتایج نگاره شماره ۴-۶، سازمان صنعت، معدن و تجارت، طرح‌های سرمایه درگردش، مجریان زن، بانک‌های ملت و صنعت و معدن، شهرستان‌های کرمان و جیرفت، بخش صنعت و نیز ویژگی میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده، در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده نسبت به سایر ویژگی‌های مورد استفاده در مدل این قسمت، بهتر عمل نموده‌اند.
همان‌طور که ملاحظه می‌شود تمام عرض از مبدأهای تفاضلی و ضرایب زاویه در سطح احتمال ۱۰ درصد، در نگاره شماره ۴-۷ که مربوط به سال ۱۳۸۹ می‌باشد، از نظر آماری معنادار هستند. بنابراین می‌توان فرضیه تغییر انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده از طریق متغیرهایی که در مدل شماره ۴-۱۴ موجود است را قبول نمود.
از نتایج فوق می‌توان دو رگرسیون زیر را به‌دست آورد:
اگر ۰D = باشد
Yt = -۰٫۴۱۲ + ۰٫۰۰۲۶۸Xt مدل شماره ۴-۱۵
اگر ۱D = باشد

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.