مقاله علمی با منبع : بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های زود …

زن*

۰٫۰۰۱۸

۰

۶٫۶۶۱

۰

مرد

۲٫۴۳۵۲

۰٫۱۷۴

۱۴٫۰۱۵

۰

عرض از مبدأ

-۲٫۹۲۸۱

۰٫۱۹۳

-۱۵٫۱۳۷

۰

* انحراف از تسهیلات پیش‌بینی شده
منبع: یافته‌های محقق
مدل شماره ۴-۱۷
Y= α۱ – α۲Da2 + α۳Da3 + α۴Db3 + α۵Db4 – α۶Db5 + α۷Db7 + α۸Db8 + α۹Db9 + α۱۰Dc2 + α۱۱Dc3 ۱۲Dc9۱۳Dc10۱۴Dc14۱۵De2۱۶De3۱۷De4 -α۱۸Dm2۱۹Dm3۲۰Dm4 ۲۱Dp2 – α۲۲Dp3 – α۲۳Dp4 -α۲۴Dp5۱Db3Xt۲Db6Xt۳Db7Xt+ β۴Db8Xt+ β۵Db9X۶Dc3X– β۷Dc5X+ β۸Dc7X– β۹Dc9X+ β۱۰Dc11X+ β۱۱Dc14X+ β۱۲De2X۱۳Dm3Xt۱۴Dm4Xt +β۱۵Dp3Xt۱۶Dp5Xt۱۷Xt + Ut
مدل شماره ۴-۱۷ شامل ۱۶ متغیر کمی و ۲۳ متغیر کیفی است. در مدل شماره ۴-۱۷، به بررسی تمام متغیرهای کیفی و کمی روی انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده بنگاه‌های کوچک و متوسط زودبازده در تمام مقاطع سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹پرداخته شده است. ضرایب تمامی متغیرهای این مدل در سطح احتمال ۱۰ درصد طبق نگاره شماره ۴-۸ از نظر آماری معنادار هستند.
دستگاه اجرایی طرح
طبق نتایجی که از نگاره شماره ۴-۸ به‌دست آمده، سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت، بازرگانی و جهادکشاورزی به‌عنوان دستگاه اجرایی در مقطع مورد نظر توانسته‌اند در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده مثمر ثمر باشند. همان‌گونه که این نگاره نشان می‌دهد، سازمان جهادکشاورزی با افزایش یک میلیون ریال انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده، توانسته میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را به میزان ۰۰۰۵/۰ کاهش دهد.
درنتیجه اگرچه هرکدام از سازمان‌های جهادکشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و بازرگانی در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق عمل نموده‌اند؛ اما سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی در این کاهش اثربخش‌تر از دیگر سازمان‌ها عمل نموده‌اند.
نوع طرج اجرایی
همان‌طور که از نگاره شماره ۴-۸ نمایان می‌باشد، طرح‌های جدید، نیمه‌تمام، توسعه‌ای و سرمایه‌درگردش همگی دارای عرض از مبدأ تفاضلی معنادار بوده و میزان انحراف از اشتغال را کاهش داده‌اند و بنابراین این طرح‌ها در این مقطع به‌گونه‌ای مناسب عمل نموده‌اند. طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه درگردش طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ بر شیب متغیر توضیح‌گیرنده اثر گذاشته و میزان آن را افزایش داده‌اند. به‌عبارت دیگر، با افزایش پرداخت تسهیلات به طرح‌های توسعه‌ای و سرمایه درگردش، میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده طی این دوره کاهش یافته است.
بر اساس یافته‌های حاصل‌شده می‌توان اینگونه نتیجه‌گیری نمود که طرح‌های خوداشتغالی، نیمه‌تمام و توسعه‌ای در این سال عملکرد بهتری نسبت به سایر طرح ها داشته‌اند.
مجری طرح
نتایج به‌‌دست آمده از برآورد مدل شماره ۴-۱۷ نشان می‌دهد که با پرداخت تسهیلات به مجریان طرح‌ها طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵، تنها مجریان زن عملکرد موفقی در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده داشته‌اند. همچنین تأثیر شرکت‌های حقوقی که در عرض از مبدأ مدل نمایان می‌باشد، در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده قابل توجه می‌باشد.
بانک عامل
بررسی نتایج نگاره شماره ۴-۸ نشان می‌دهد که بانک‌های تجارت، صادرات، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن، ملت و ملی طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ بر متغیر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده به‌عنوان متغیر وابسته در مدل اثر معنادار گذاشته‌اند. بنابراین در بررسی اثر این بانک‌ها به‌طور جداگانه در جهت کاهش یا افزایش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طی دوره مذکور مشاهده می‌شود که بانک صنعت و معدن با عرض از مبدأ تفاضلی منفی، میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده را طی این دوره کاهش داده است. همچنین در بررسی بانک‌هایی که بر شیب متغیر توضیح‌گیرنده مدل برآوردی شماره ۴-۱۷ اثر گذاشته‌اند، به‌ترتیب بانک‌های مسکن، تجارت، ملت، کشاورزی و ملی در جهت کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق عمل نموده‌اند. به‌عبارت دیگر با افزایش اعطای تسهیلات توسط این بانک‌ها به طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده، فرصت‌های شغلی کم‌تری از دست رفته است و میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده کاهش یافته است.
بنابراین طبق نتایج به‌دست آمده طی دوره ۱۳۸۹-۱۳۸۵، بانک‌های سپه، صنعت و معدن و مسکن نسبت به سایر بانک‌ها عملکرد بهتری داشته‌اند.

برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.