دسترسی به منابع مقالات : بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌ بینی شده در بنگاه‌های زود …

مکان اجرای طرح
شهرستان‌های بافت، بردسیر، جیرفت، رفسنجان، سیرجان، شهربابک، عنبرآباد و کهنوج طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ اثر معنادار بر متغیر وابسته گذاشته‌اند. اما تنها شهرستان‌های کهنوج، عنبرآباد و رفسنجان در این سال در جهت کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق بوده‌اند و با افزایش پرداخت به طرح‌های اجرایی در این شهرستان‌ها، اشتغال ایجادشده توانسته به اشتغال پیش‌بینی‌شده نزدیک گردد و بنابراین میزان انحراف مذکور کاهش یابد.
در نتیجه به دست آمده از تأثیر متغیر مکانی (شهرستان‌های استان کرمان) طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ بر متغیر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده، شهرستان‌های کهنوج و زرند نسبت به سایر شهرستان‌های موجود در مدل برآوردی ۴-۱۷، عملکرد بهتری در کاهش میزان انحراف مذکور داشته‌اند.
بخش فعالیت
بررسی اثر اجرای طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده در بخش‌های صنعتی و کشاورزی طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵ نشان می‌دهد که بخش صنعت برخلاف بخش کشاورزی طی این دوره در جهت کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده موفق عمل نموده است. همچنین نتیجه کلی بیان می‌نماید که طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹، بخش خدمات نیز علاوه‌بر بخش صنعت عملکرد مناسبی در جهت کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طی این سال‌ها داشته‌ است که اثر بخش خدمات در عرض از مبدأ مدل نمایان می‌باشد.
میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده
نتیجه به‌دست آمده از تأثیر متغیر انحراف از تسهیلات بر متغیر انحراف از اشتغال نشان می‌دهد که با کاهش یا افزایش میزان انحراف از تسهیلات در این سال، میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده کاهش یا افزایش یافته است.
نتیجه‌گیری
بر اساس نتایج نگاره شماره ۴-۸، سازمان صنعت، معدن و تجارت و اداره تعاون، کار و امور اجتماعی، طرح‌های خوداشتغالی و نیمه‌تمام، مجریان زن و شرکت‌های حقوقی، بانک‌های سپه و صنعت و معدن، شهرستان‌های کهنوج و زرند، بخش صنعت و خدمات و نیز ویژگی میزان انحراف از تسهیلات پیش‌بینی‌شده، در کاهش میزان انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده نسبت به سایر ویژگی‌های مورد استفاده در مدل شماره ۴-۱۷، بهتر عمل نموده‌اند.
همان‌طور که از نگاره شماره ۴-۸ ملاحظه می‌شود تمام عرض از مبدأهای تفاضلی و ضرایب‌زاویه در سطح احتمال ۱۰ درصد از نظر آماری معنادار هستند. بنابراین می‌توان فرضیه تغییر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده از طریق متغیرهایی که در مدل شماره ۴-۱۷ موجود است را قبول نمود.
از نتایج فوق می‌توان دو رگرسیون زیر را به‌دست آورد:
اگر ۰D = باشد
Yt = -۲٫۹۲۸ + ۰٫۰۰۰٫۲Xt مدل شماره ۴-۱۸
اگر ۱D = باشد
Yt = -۱٫۷۹۷ – ۰٫۰۱۱Xt مدل شماره ۴-۱۹
این رگرسیون‌ها بیانگر این مطلبند که رگرسیون اولی ضریب زاویه تیزتر نسبت به رگرسیون دوم و رگرسیون دومی عرض از مبدأ بالا‌تری نسبت به رگرسیون اول دارا است.
۴-۳-۷- بررسی عوامل مؤثر بر انحراف از اشتغال پیش‌بینی‌شده طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵
نگاره شماره ۴-۹، مربوط به اطلاعات طرح‌های کوچک و متوسط زودبازده‌ای است که طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹ به بهره‌برداری رسیده‌اند.
نگاره شماره ۴-۹: برآورد طرح‌های به بهره‌برداری رسیده طی دوره ۱۳۸۹- ۱۳۸۵
(متغیر توضیح‌گیرنده: انحراف از اشتغال پیش‌بینی شده) ۲۳/۰R2=،۱۴/۴۹F=

متغیرها ضریب خطا استاندارد آماره t سطح احتمال
انحراف از تسهیلات -۰٫۰۰۰۲ ۰ -۳٫۲۶۶ ۰٫۰۰۱۱
بانک تجارت ۱٫۵۰۹۸ ۰٫۲۷۸
منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است