بررسی فیتوشیمیایی و ارزیابی خواص ضد میکروبی عصاره¬های متانولی چند نوع گونه گیاهی علیه باکتری¬های گرم مثبت و منفی- قسمت ۳

۲-۸ تهیه استاندارد نیم مک­فارلند……………………………………………………………………………………………………………………..۳۳
۲-۹ تهیه سوسپانسیون میکروبی……………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۱۰ آزمون­های میکروبی………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۱۰-۱ تست دیسک دیفیوژن………………………………………………………………………………………………………………………….۳۴
۲-۱۰-۲ تست آنتی­بیوگرام…………………………………………………………………………………………………………………………………۳۵
۲-۱۰-۳ تعیین حداقل غلظت بازدارندگی و تعیین حداقل غلظت کشندگی……………………………………………………۳۵
۲-۱۰-۳-۱ تعیین MIC عصاره…………………………………………………………………………………………………………………………۳۶
۲-۱۰-۳-۲ تعیین MBC عصاره……………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
۲-۱۱ بررسی خواص فیتوشیمیایی اولیه……………………………………………………………………………………………………………۳۷
۲-۱۱-۱ آلکالوئید……………………………………………………………………………………………………………………………………………….۳۷
عنوان …………………………………………………………………………………………………………………………….صفحه
۲-۱۱-۱-۱ معرف مایر………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۷
۲-۱۱-۱-۲ معرف بوشاردا…………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱۱-۲ آنتوسیانین……………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۱۱-۳ تانن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۸
۲-۱۱-۴ ساپونین………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸
۲-۱۱-۵ اندازه ­گیری میزان فنل عصاره­های گیاهی……………………………………………………………………………………………۳۹
۲-۱۱-۵-۱ رسم منحنی استاندارد اسید گالیک………………………………………………………………………………………………..۳۹
۲-۱۱-۶ بررسی فعالیت آنتی­اکسیدانی………………………………………………………………………………………………………………۳۹
۲-۱۱-۶-۱ توانایی به­دام اندازی DPPH…………………………………………………………………………………………………………..39
۲-۱۱-۶-۲ تعیین قدرت احیاکنندگی……………………………………………………………………………………………………………….۴۰
۲-۱۲ تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
فصل سوم : نتایج……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۲
۳-۱ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها………………………………………………………………………………………………………..۴۳
۳-۱-۱ نتایج ضد میکروبی حاصل از تست دیسک دیفیوژن……………………………………………………………………………..۴۳
۳-۱-۱-۱ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره بادام کوهی……………………………………………………………………………….۴۴
۳-۱-۱-۲ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره بومادران……………………………………………………………………………………۴۵
۳-۱-۱-۳ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره کلپوره……………………………………………………………………………………….۴۶
۳-۱-۱-۴ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره گلپر………………………………………………………………………………………….۴۷
۳-۱-۱-۵ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره مریم گلی…………………………………………………………………………………۴۸
۳-۱-۱-۶ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره ترکیبی……………………………………………………………………………………..۴۹
۳-۱-۲ نتایج ضد میکروبی حاصل از تست آنتی­بیوگرام…………………………………………………………………………………….۵۰
۳-۱-۲-۱ حساسیت سویه­های باکتریایی به آنتی­بیوتیک­های انتخابی……………………………………………………………..۵۰
۳-۱-۲-۲ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها و آنتی­بیوتیک­های مورد مطالعه علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۱
۳-۱-۲-۳ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها و آنتی­بیوتیک­های مورد مطالعه علیه باکتری باسیلوس سرئوس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۲
۳-۱-۲-۴ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها و آنتی­بیوتیک­های مورد مطالعه علیه باکتری اشرشیاکلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۳
۳-۱-۲-۵ ارزیابی فعالیت ضد میکروبی عصاره­ها و آنتی­بیوتیک­های مورد مطالعه علیه باکتری سالمونلا انتریتیدیس………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۴
۳-۱-۳ تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MIC) عصاره­ها…………………………………………………………………………….۵۵
۳-۱-۴ تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی (MBC) عصاره­ها…………………………………………………………………………..۵۶
۳-۲ ارزیابی خواص فیتوشیمیایی عصاره­ها………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۳-۲-۱ تشخیص آلکالوئید………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
عنوان………………………………………………………………………………………………………………………………صفحه
۳-۲-۲ تشخیص آنتوسیانین………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
۳-۲-۳ تانن………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۲-۴ ساپونین…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۳-۲-۵ ارزیابی میزان فنل…………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
۳-۲-۵-۱ نتایج میزان فنل عصاره بادام کوهی………………………………………………………………………………………………….۶۰
۳-۲-۵-۲ نتایج میزان فنل عصاره بومادران……………………………………………………………………………………………………….۶۱
۳-۲-۵-۳ نتایج میزان فنل عصاره کلپوره………………………………………………………………………………………………………….۶۲
۳-۲-۵-۴ نتایج میزان فنل عصاره گلپر……………………………………………………………………………………………………………..۶۳
۳-۲-۵-۵ نتایج میزان فنل عصاره مریم گلی…………………………………………………………………………………………………….۶۴
۳-۲-۵-۶ نتایج مقایسه­ ای میزان فنل عصاره­ها و اسید گالیک………………………………………………………………………….۶۵
۳-۲-۶ ارزیابی فعالیت آنتی­اکسیدانی…………………………………………………………………………………………………………………۶۶
۳-۲-۶-۱ توانایی مهار رادیکال­های آزاد DPPH عصاره­ها………………………………………………………………………………..۶۶
۳-۲-۶-۱-۱ نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره بادام کوهی…………………………………………………………………………….۶۷
۳-۲-۶-۱-۲ نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره بومادران………. ………………………………………………………………………۶۸
۳-۲-۶-۱-۳ نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره کلپوره……………………………………………………………………………………۶۹
۳-۲-۶-۱-۴ نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره گلپر……………………………………………………………………………………….۷۰
۳-۲-۶-۱-۵ نتایج مهار رادیکال­های آزاد عصاره مریم گلی………………………………………………………………………………۷۱
۳-۲-۶-۱-۶ نتایج مقایسه­ ای درصد مهار عصاره­ها و اسیدآسکوربیک………………………………………………………………۷۲
۳-۲-۶-۲ قدرت احیاکنندگی عصاره­ها………………………………………………………………………………………………………………۷۴
۳-۲-۶-۲-۱ نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره بادام کوهی……………………………………………………………………..۷۴
۳-۲-۶-۲-۲ نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره بومادران………………………………………………………………………….۷۵
۳-۲-۶-۲-۳ نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره کلپوره…………………………………………………………………………….۷۶
۳-۲-۶-۲-۴ نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره گلپر………………………………………………………………………………..۷۷
۳-۲-۶-۲-۵ نتایج تعیین قدرت احیاکنندگی عصاره مریم گلی……………………………………………………………………….۷۸

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *