بررسی مکانیسم های اجتماعی تعیین کننده ی سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان- قسمت ۱۱

۵- من تمایل دارم که شغلم مرتبط با تحصیلاتم باشد.
۶- گاهی اوقات در جامعه و در بین هم وطنانم احساس بیتعلقی و دل زدگی میکنم.
۷- خیلی خوشحال میشوم که بقیه زندگی شغلی خودم را در این شهر سپری کنم.
۸- واقعا احساس میکنم که مشکلات این شهر مشکلات خودم هستند.
۹- در مقابل بسیاری از مردم احساس مسئولیت میکنم.
۱۰- من نسبت به دین و مذهب خودم احساس دلبستگی میکنم.

 

محققساخته

 

 

 

آگاهی از قوانین

 

 

۱- از هر قانونی باید اطاعت کرد.
۲- شاید قوانین با برخی از ارزشهای ما ناسازگار باشد ولی باید از آن اطاعت کرد.
۳- اهمیت احترام به قوانین رانندگی را به عنوان یک ارزش فرهنگی پذیرفتهام و بدان عمل میکنم.
۴- نظام قوانین راهنمایی و رانتدگی موجود را نمیپذیرم و آن را دچار کاستیها و نواقص بسیاری میدانم.

 

 

محقق ساخته

 

 

۳-۹-۳) متغیرهای واسطهای

 

 

۳-۹-۳-۱) تعریف مفهومی و عملیاتی اثرپذیری مجازاتهای رسمی

 

در مورد اثربخشی ضمانت اجراهای کیفری و مجازاتهای رسمی، بیشتر بر جلوگیری از تکرار جرم در دوره مراقبت تأکید شده است (قاسمیمقدم، ۱۳۸۷). این متغیر نیز، شامل ۷ گویه با طیف پنج قسمتی لیکرت می‌باشد که در چهار سوال اول دارای گزینههای (کاملا درست، تا حدودی درست، بی‌نظر، تا حدودی نادرست و کاملا نادرست) و در سه سوال بعدی دارای گزینههای ( خیلی زیاد، زیاد، متوسط، کم، خیلی کم) میباشد. که در ۴ سوال اول جهت سوالات عوض شده و به گزینه کاملا درست، نمره ۵ داده میشود.

 

۳-۹-۳-۲) تعریف مفهومی و عملیاتی ناکامی منزلتی

 

ناکامی به حالت روحی‌ای گفته می‌شود که هرگاه راه دست‌یابی به یک هدف خواستنی بسته شود یا دست‌یابی به آن به تاخیر افتد، روی می‌دهد. هر فرد در طول زندگی خود، با موانعی روبرو می‌شود که باعث می‌شود به اهداف خود نرسد. به همین دلیل ممکن است ناکامی به او دست بدهد ( ایمانی، ۱۳۷۰). کوهن نیز، می‌گوید شکاف بین اهداف و ابزار به واسطه ناکامی منزلتی موجب کج رفتاری میشود (کوهن ، ۱۹۹۵).
متغیر ناکامی منزلتی شامل ۵ گویه میباشد که با استفاده از طیف پنج قسمتی لیکرت (کاملا موافق، موافق، بینظر، مخالف و کاملا مخالف) مورد آزمون قرار گرفته است.

 

۳-۹-۳-۳) تعریف مفهومی و عملیاتی کنترلهای اجتماعی

 

به مکانیسم هایی اطلاق می شود که جامعه برای واداشتن اعضایش به سازگاری و جلوگیری از ناسازگاری به کار می برد. همچنین، به مجموع عوامل محسوس و نامحسوسی که یک جامعه در جهت حفظ معیارهای خود به کار می برد و مجموع موانعی که به قصد جلوگیری افراد از کجروی اجتماعی در راه آنان قرار می دهد، نیز، گفته میشود که میتوان آن را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

 

جهت دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت jemo.ir مراجعه نمایید.

 

 

 

  1. کنترل غیررسمی: شکلی از کنترل اجتماعی است که در عرصه رویاروی اجتماعی اعضای جامعه در خانواده، مدرسه، محل کار و … تحقق می یابد. افرادی که بر خلاف هنجارهای سنتی و معیارهای خانوادگی و اجتماعی رفتار کنند، از سوی دیگران برای همنوایی با هنجارهای اجتماعی تحت فشار قرار می گیرند، افراد ناهمنوا از جامعه طرد میشوند یا مورد تمسخر و استهزای دیگران قرار میگیرد.
    ۲- کنترل رسمی: کنترل رسمی مبتنی بر عنصر حقوقی و قانونی کنترل اجتماعی است. در کنترل رسمی، قوانین جامعه، راهنمای اعضای آن هست و گروههایی نیز وجود دارد که این قوانین و مقررات را در جامعه اعمال میکنند و کجروان اجتماعی و مجرمان را دستگیر می‌کنند. در کنار این گروهها، موسسات و سازمانهایی چون مدرسه، اداره و … نیز وجود دارند که دارای معیارها و مقرراتی برای کنترل اجتماعی است

 

۳- خود کنترلی: این خود بدان معناست که رانندگان تا چه اندازه توانستهاند خود را در برابر تخلف نگه داشته و مرتکب آن نشوند ( ستوده، ۱۳۸۰).
متغیر کنترل اجتماعی، شامل ۷ گویه است که با طیف پنج قسمتی لیکرت (کاملا درست، تا حدودی درست، بینظر، تا حدودی نادرست و کاملا نادرست) سنجیده شده و در این متغیر گویه‌های ۲، ۴، ۶ و ۷ ریکود شده و به گزینه کاملا درست نمره ۵ داده شده است.

 

۳-۹-۳-۴) تعریف عملیاتی متغیرهای واسط در قالب جدول

 

در این مرحله از تحقیق، متغیرها شاخصسازی میشوند. در واقع این مرحله به ما کمک میکند که بتوانیم مفاهیم را اندازهگیری کنیم.
جدول ۳-۳) تعریف عملیاتی متغیرهای واسط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متغیر گویه منبع
اثرپذیری مجازاتهای رسمی ۱- من وقتی جریمه میشوم، دیگر آن تخلف را انجام نمیدهم.
۲- من همیشه از ترس جریمه پلیس در رانندگی تخلفی مرتکب نمیشوم.
۳- من همیشه از ترس خسارات ناشی از تخلف رانندگی، قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت میکنم.
۴- هر جا قوانین راهنمایی و رانندگی به سود من باشد به آنها عمل میکنم.
۵- تا چه اندازه دیدهاید که رانندهای به خاطر داشتن نسبت آشنایی با مامور راهنمایی و رانندگی از جریمه معاف شود؟
۶- به چه میزان به خاطر تخلفات رانندگی جریمه شدهاید؟ 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *