راه های بهبود کیفیت زندگی کاری

تنوع در برنامه های کیفیت زندگی کاری تقریباً به اندازه سازمان های است که تلاش هایی را به منظور بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان خود انجام داده اند. برنامه های کیفیت زندگی کاری با ساختار و فرآیند های خود کار و محتوای سازمانی که کار در درون آن محتوا شکل می گیرد، سرو کار دارد.انتخاب عواملی که بایستی بر مبنای آن این برنامه ها اجرا شود به ارزیابی دقیق نگرش ها و فعالیت های کارکنان و فرصت هایی که مدیریت تصور می کند. برای بهبود فراهم است بستگی دارد. این برنامه ها معمولاً بر مبنای تشخیص دقیق مشکلات و فرصت ها و ارزیابی میزان پذیرش تغییر توسط سازمان، طراحی می گردد برنامه های کیفیت زندگی کاری کارکنان را جهت مشارکت با مدیریت در تصمیم گیری در مورد مسائل و فرصت های محیط کار در جهت افزایش اثر بخشی سازمان و بهبود رضایت مندی،تعهد و عملکرد کارکنان مورد تشویق قرار می دهد به طور کلی کوشش های مشترک توسط مدیریت و کارکنان به منظور افزایش بهره وری و بهبود شرایط زندگی کاری به عنوان برنامه های کیفیت زندگی کاری قلمداد می گردد(شیرکوند،1386)

2-15)برنامه های کیفیت زندگی کاری

1-ایجاد تنوع در سیستم پرداخت ها بر اساس مسؤلیت شغلی و عملکرد افراد سیستم هایی که برای ایجاد و تقویت همکاری گروهی و استمرار کوشش ها و کار تیمی طراحی شده اند

2-تبدیل سیستم دستمزد ساعتی به برنامه های پرداخت سالیانه برای رفع تفاوت طبقات شغلی کاهش تفاوت تساوی در پرداخت و تأمین اقتصادی کارکنان

3-بررسی مجدد و بازنگری در برنامه های بازنشستگی به منظور تشویق کارکنان به انجام خدمت طولانی تر

4-توسعه بیمه خدمات در مانی و بهداشتی و شامل کردن خدمات روان شناختی، دندانپزشکی،خدمات و معاینات مربوط به بینایی و سایر خدمات جامع از جمله برنامه های مقابله با استرس،اعتیاد، طلاق، و مشکلات و مسایل مربوط به فرزندان

5-تقدیر رسمی از خدمات و عملکرد گذشته افراد به عنوان عوامل ایجاد کننده امنیت شغلی

6-تحلیل و اهمیت زیاد به شغل از طریق جابجایی آنها در درون سازمان و انتقال به واحد های دیگر سازمان

7-اعلام قبلی و اطلاع رسانی کافی و به موقع در هنگامی که به لحاظ کاهش سود، سازمان ناچار به کاهش حقوق و مزایای افراد اس،تا از اخراج و برکناری آنها از کار جلو گیری شود

8-تأکید بر اوقات کاری منعطف و شناور،ساعت کار متناوب و غیر ثابت و استخدام پاره وقت

9-افزایش مشارکت در تصمیم گیری در سطح اداره و کارخانه نظامی که اشتراک مساعی کارکنان را هدف قرار می دهد و و خلاقیت و ابتکار و استعداد فردی را مورد شناسایی قرار می دهد و ایده ها پاسخ می دهد.

10-تأکید بیشتر بر دموکراسی صنعتی که در آن کارکنان سهم و نقش بیشتری در تدوین اهداف و برنامه های سازمان داشته باشند.

2-16)نقش واحد منابع انسانی در کیفیت زندگی کاری

نقش واحد منابع انسانی در کوشش های مربوط به کیفیت زندگی کاری طیف وسیعی را در بر می گیرد. در برخی از سازمانها، مدیریت سطح عالی به منظور تضمین برقراری کوشش های سراسری و بهبود کیفیت زندگی کاری و کارآیی یک نفر از مدیران را برای انجام امور منصوب می کند. در بیشتر موارد، این مدیران دارای کارمندان انگشت شماری هستند و بنابر این برای کمک گرفتن در امور آموزش کارکنان، ارتباطات با بازخورد بررسی رفتار و همکارهای مشابه به واحد منابع انسانی تکیه می شود(اخوان،1388).